Банківництво та страхування (051 «Економіка»)

Тип: Нормативний

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Войтович Л. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
464

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни:
Дисципліна «Банківництво та страхування» є нормативною дисципліною зі спеціальності 051 «Економіка» для освітньої програми підготовки бакалавра, яка викладається в 4 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою вивчення нормативної дисципліни «Банківництво та страхування» є формування студентами спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» теоретичних знань з питань розвитку банківництва та страхування та набуття практичних вмінь і навичок щодо аналізу діяльності банків та страхових компаній.
Цілями вивчення дисципліни є: з’ясування наявних поглядів про сутність та ознаки банківництва та страхування; вивчення структури банківської та страхової систем, кредитної та валютної систем; міжнародних грошово-кредитних установ; дослідження страхового ринку та місця страхового посередництва на ньому; аналіз перестрахування; вивчення страхових послуг для юридичних та фізичних осіб; аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду банківництва та страхування.

Результати навчання:
знати:
• предмет, структуру та головні поняття курсу;
• історію виникнення банків та страхових компаній, їх функції,
• сутність та ознаки банківської та страхової систем;
• принципи кредитної та фінансової систем;
• діяльність міжнародних грошово-кредитних установ;
• теоретичні концепції сутності та видів страхування;
• структуру та учасників страхового ринку;
• ознаки страхового посередництва;
• сутність страхових послуг та їх види;
• особливості міжнародного страхування.
вміти:
• розуміти поняття банківської та страхової систем;
• знати історичні особливості виникнення банків та страхових компаній;
• виокремити ознаки банківської та страхової систем;
• розділяти принципи кредитної та фінансової систем;
• аналізувати діяльність міжнародних грошово-кредитних установ;
• характеризувати види страхування;
• аналізувати структуру та учасників страхового ринку;
• виділяти ознаки страхового посередництва;
• розподіляти страхові послуги для юридичних та фізичних осіб;
• вибрати рекомендації із міжнародного страхування з подальшою їх адаптацією до вітчизняних реалій.

Рекомендована література

Основна література:
1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р за № 2121-III – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text
2. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р за № 679-XIV – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text
3. Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 р. за № 86/96-ВР – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96#Text
4. Скоморович І. Г. Банківські операції: підручник. Львів: Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 532 с.
5. Банківська система : підручник / Реверчук С. К., Владичин У. В., Лобозинська С. М. та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 498 с.
6. Банківська система : навчальний посібник / С. Кузнєцова, Т. Болгар, З. Пестовська. – Центр навчальної літератури, 2017. – 400 с.
7. Розвиток банківської системи України: монографія (кол. авторів; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко, д-ра екон. наук, проф. Р. А. Слав’юка. – К.: УБС НБУ, 2010. – 462 с.).
8. Мочерний С., Тришак Л. Банківська система України: навч. посібник, Львів: Тріада плюс, 2004. – 304 с.
9. Страхова система / за ред. докт. екон. наук, проф. С. К. Реверчука. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 360 с.
10. Мних М. В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика: Підручник. – К.: Знання України, 2006. – 284 с.
11. Історія страхування: підручник / за ред. С. К. Реверчука. – К.: Знання, 2005. – 213 с.
12. Гаманкова О. О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика: монографія / О. О. Гаманкова. – К.: КНЕУ, 2009. – 283 с.
13. Яворська Т. В. Страхові послуги / За ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука. – К.: «Знання», 2008. – 350 с.
14. Яворська Т. В. Страхове підприємництво в господарській системі України: монографія. – Л.: ЛА «Піраміда», 2011. – 240 с.
15. Фурман В. М. Страхування: теоретичні засади та стратегія розвитку: монографія. – К.: КНЕУ. – 2005. – 296 с.
16. Нечипорук Л. В. Теорія і практика страхового ринку в Україні: монографія. – Харків: Вид-во Нац. у-ту внутр. справ, 2004. – 300 с.
17. Козьменко О. В. Страховий ринок України у контексті сталого розвитку: монографія. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 350 с.
18. Піратовський Г. Л. Страховий бізнес: управління розвитком: монографія. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 254 с.
Додаткова література:
19. Кравець В. М. Західноєвропейський банківський бізнес: становлення і сучасність / В. М. Кравець, О. В. Кравець / за ред. В. І. Міщенка. – К. : Знання-Прес, 2003. – 470 с.
20. Мельник П. В. Банківські системи зарубіжних країн: підручник / П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, О. Д. Гордей. – К. : Алерта, Центр учбової літератури, 2010. – 586 с.
21. Стіґліц, Джозеф. Глобалізація та її тягар : пер. з англ. / Стіґліц, Джозеф. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2003. – 252 с.
22. Реверчук С. К. Грошово-банківські системи зарубіжних країн. Навч. посібник. – Львів: «Тріада плюс», 2007. – 160 с.
23. Вовчак О. Д., Рущишин Н. М. Банківська справа і кредит: Навч. посібник. – Львів: «Новий світ – 2000», 2008. – 560 с.
24. Реверчук С. К., Кльоба Л. Г., Паласевич М. Б. Управління і регулювання банківською інвестиційною діяльністю. Наукова монографія / за ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука. – Львів: «Тріада плюс», 2007. – 352 с.
25. Гроші і кредит : практикум : навч. посібник / за ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука. – Львів : ЛНУ м.. Івана Франка, 2012. – 112 с.
26. Гроші та кредит : підручник / С. К. Реверчук [та ін.] ; заред. д-ра екон. наук., проф. С.К. Реверчука. – К. : Знання, 2011. – 382 с.
27. Фінансовий бізнес: теорія і практика: монографія / за ред. Реверчука С. К. – Львів, 2018. – 196 с.
Інформаційні та Інтернет ресурси:
28. Вісник НБУ;
29. Банківська справа;
30. Актуальні проблеми економіки;
31. Контракти;
32. Бюлетень НБУ;
33. Дзеркало тижня;
34. Компаньйон;
35. Кореспондент;
36. Фінанси України;
37. Економіка України;
38. Страхова справа;
39. https://finance.ua/ua/;
40. https://minfin.com.ua/ua/;
41. https://bank.gov.ua/

Матеріали

Войтович Л.М. Плани практичних занять з навчальної дисципліни “Банківництво та страхування” для студентів 2-го курсу спеціальності 051 «Економіка» Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка. – 2020. – 13 с.
Metodychka_praktychni zanyattya_Ekr,Ekk,Ekp_2021
Rob_prog_Ekr,Ekk_2021

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус