“БЕЗПЕЧНІСТЬ ТОВАРІВ”

Тип: На вибір студента

Кафедра: управління та експертизи товарів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Луців Н. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316

Опис курсу

Безпечність і якість товарів – найважливіші складові, від яких залежить здоров’я населення, збереження його генофонду. Через погіршення екології, зміну клімату, світову економічну кризу, недотримання умов вирощування продовольчої сировини та порушення технологічних процесів виробництва, застосування ГМО в харчових продуктах, хімічних речовин для покращення товарного вигляду та продовження тривалості зберігання товарів тощо існує небезпека зниження якості готової продукції, а також забруднення її шкідливими речовинами хімічного та біологічного походження. Тому питання, які охоплюють проблему безпечності товарів, у т.ч. харчової продукції, можливі види забруднення, шляхи зниження вмісту забруднюючих речовин у сировині, готових продуктах, протидії їх впливу на організм людини, нормативне регулювання щодо гігієни та вмісту шкідливих речовин, – актуальні і є предметом вивчення цієї навчальної дисципліни. Отримані знання з дисципліни:

– дозволять реально зрозуміти проблеми безпечності товарів для споживачів і національної безпеки країни;

– сформувати знання про потенційно небезпечні (фізичні, хімічні, біологічні) забруднювачі товарів, їх вплив на організм людини, основні джерела потрапляння в організм шкідливих речовин і шляхи їх зниження в сировині та готовій продукції при виробництві, зберіганні, переробці та підготовці їх до споживання,

– вміти визначати потенційно небезпечні товари за упакуванням, маркуванням, органолептичними показниками,

– реально застосувати при наданні першої медичної допомоги в разі отруєння харчовими продуктами та соціальними токсикантами.

Дисципліна розрахована на широке коло майбутніх фахівців у сфері управління підприємствами, особливо індустрії гостинності, харчової промисловості, журналістики, юристів тощо.

Рекомендована література

Основна 

 1. Димань Т.М., Мазур Т.Н. Безпека продовольчої сировини: Підручник. – К.: ВЦ «Академія».-2011.- 520с.
 2. Екотрофологія. Основи екологічно безпечного харчування: навч. посібник/ Димань Т.М., Барановський М.М., Білявський Г.О. та інші. Київ: Лібра, 2006.
 3. Дубініна А.А.,. Малюк Л.П, Селютіна Г.А., Шапорова Т.М., Науменко В.А. Токсичні речовини у харчових продуктах та методи їх визначення: Підручник. Київ: ВД «Професіонал», 2007.  384 с.
 4. Павлоцкая Л.Ф., Дуденко Н.В., Євлаш В.В. Пищевая, биологическая ценность и безопасность сырья и продуктов его переработки: учебник. Київ: Инокс, 2007.– 287 с.
 5. Пономарьов П.Х., Сирохман І.В. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини: навч. посібник. Київ: Лібра. 2003. 272 с.
 6. Луців Н.В. Вимоги до продуктів харчування, які імпортуються на територію ЄС. Фондова лекція з дисципліни «Безпечність товарів» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».  Львів, 2020. 43 с.

Додаткова 

 1. Андреева Т.И. Воздействие пассивного курения на здоровье детей: обзор литературы. Главный врач. – 2009. – № 9-10.
 2. Белогуров С.Б. Популярно о наркотиках и наркоманиях. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Невский Диалект, 2000.
 3. Гриффит В. Витамины, травы, минералы и пищевые добавки: справочник / пер. с англ. К. Ткаченко. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002.
 4. Епифанцев А.В. Диоксины и здоровье населения. Современные проблемы токсикологии. – 2006. – № 1.
 5. Євтушенко В.В., Домбровська О.П. Безпечність промислових товарів. Товарознавчий вісник. Випуск 3. 2021 – С. 104 – 108.
 6. Товарознавство господарських товарів/  Кисляк Н.К., Коломієць Т.М., Кравченко В.М., Сіренко С.О. Київ: Книга, 2004.
 7. Луців Н.В., Зубаль Л.І. Переваги і ризики використання ГМО: світовий досвід. Проблеми та стан використання ГМО в харчових продуктах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 квітня 2018). Львів: ЛІЕТ, 2018. С. 76 – 79.
 8. Луців Н.В., Луців М.С. Законодавче регулювання ринкового нагляду нехарчової продукції в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Споживча політика України: виклики глобалізації та євроінтеграція” (Київ, 28-29 березня 2012р.). Київ: КНТЕУ, 2012. С. 103 – 106.
 9. Маніє Ф. Безпека споживачів та нагляд за ринком в ЄС. Навчальний посібник. Київ: ІМБ КНУ ім. Т.Шевченка. – 2004. – 113с.
 10. Пономарьов П.X., Донцюра І.В. Генетично модифікована продовольча сировина і харчові продукти, вироблені з її використанням. Київ: Центр учбової літератури, 2009.

Матеріали

anot. Безпечність товарів

Силабус: Луців Н.В. Силабус навчальної дисципліни "Безпечність товарів"

Завантажити силабус