Бізнес-аналітика у підприємництві (076 “Підприємництво та торгівля”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Урба С. І.ЕКп-21с, ЕКп-22с, ЕКп-23с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Бізнес-аналітика у підприємництві» є формування у студентів системи знань, умінь та навиків застосування методів бізнес-аналізу та моделювання для дослідження особливостей підприємництва з метою прийняття ефективних управлінських бізнес-рішень на основі використання програмних засобів.

Рекомендована література

Основна література:

1. Єгорова О.В., Дорогань-Писаренко Л.О., Тютюнник Ю.М. Економічний аналіз: навч. посіб. Полтава: РВВД ПДАА, 2018. 290 с.

2. Лаговський В.В., Краєвський В.М. Бізнес-аналітика та моделювання: навч. посібник. Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. 442 с.

3. Орлова К.Є. Управління бізнесом: підручник. Житомир: Державний університет «Житомирська політехніка», 2019. 319 с.

4. Орловський Д.Л. Бізнес-процеси підприємства: моделювання, аналіз, удосконалення: навч. посібник: у 2 ч. Ч.2: Бізнес-процеси: аналіз, управління, удосконалення; Нац. техн. ун-т «Харківський політехнічний інститут». Харків : НТУ «ХПІ», 2018. 433 с.

5. Полтініна О.П. Управління вартістю підприємства: навч. посібник. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. 140 с.

6. Посохов І.М. Управління ризиками у підприємництві: навчальний посібник. Харків: НТУ «ХПІ», 2015. 220 c.

Додаткова література:

1. Економічний ризик: методи оцінки та управління: навч. посібник / Т.А. Васильєва, С.В. Лєонов, Я.М. Кривич та ін.; під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.А. Васильєвої, канд. екон. наук Я.М. Кривич. Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2015. 208 с.

2. Сорока П.М., Харченко В.В. Інформаційні системи у менеджменті. Практикум: навч. посіб. К.: Вид-во ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2015. 358 с.

3. Тютюнник Ю.М., Дорогань-Писаренко Л.О., Тютюнник С.В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2020. 434 с.

Силабус:

Завантажити силабус