Бізнес-протокол і комунікації (073 “Менеджмент”)

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Жук О. П.ЕКМ-11с, ЕКМ-12с, ЕКМ-13с,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ЕКМ-11сКреховець О. В.
ЕКМ-12сКреховець О. В.
ЕКМ-13сдоцент Жук О. П.

Опис курсу

Навчальна дисципліна “Бізнес-протокол і комунікації” є нормативною дисципліною для освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за спеціальністю “Менеджмент” в обсязі 4-х кредитів ECTS.

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб оволодіти основами сучасного бізнес-протоколу та ділових комунікацій. Тому у курсі представлено як огляд теоретичних засад ділового протоколу, етики та етикету, ділового іміджу, організації ділового спілкування на різних рівнях комунікації, так і процесів та інструментів, які потрібні для використання цих теоретичних знань у практиці управління.

Метою вивчення нормативної навчальної дисципліни „Бізнес-протокол і комунікації” є формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок ефективного ділового спілкування відповідно до етичних норм сучасного суспільства, а також розуміння функціонування етичного середовища бізнесу.

Основними цілями викладання дисципліни „Бізнес-протокол і комунікації” є теоретична та практична підготовка студентів з питань:

 • розуміння основ етики та етикету сучасного ділового спілкування;
 • формування і підтримки іміджу сучасної ділової людини;
 • індивідуально-діалогового та командного спілкування;
 • етики та етикету телефонного спілкування;
 • організації та проведення публічних виступів та презентацій;
 • організації та проведення ділових прийомів;
 • етики та психології невербального спілкування;
 • організації роботи у групах та командах;
 • організації та підтримки взаємовідносин з партнерами і клієнтами;
 • особливостей міжнародного ділового спілкування та етикету.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Абрамович С. Мовленнєва комунікація. Підручник. – К.: Вид.во Д.Бураго, 2013. 460с.
 2. Галушко В.П. Діловий протокол та ведення переговорів. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 223с.
 3. Гриценко Г., Гриценко С. Етика ділового спілкування. – К.: ЦУЛ, 2019. – 344с.
 4. Кузьменко М. Сучасне діловодство в Україні. Практичні поради. – К.: ЦУЛ, 2020. – 260с.
 5. Палеха Ю.І. Етика ділових відносин: навч. посібник. – К.: Кондор, 2007. – 354с.
 6. Прищак М., Лесько О. Етика та психологія ділових відносин: навч. посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – 151с. – Режим доступу: http://pryschak.vk.vntu.edu.ua/file/d0e3b838ba81eed634a92b0c25a52810.PDF

Додаткова література:

 1. Афанасьєв І. Діловий етикет. – К.: Ліра-К, 2009. – 367с.
 2. Андерсон Кріс. Успішні виступи на TED. Рецепти найкращих спікерів. Пер. з англ. – К., Наш формат, 2016. – 256с.
 3. Борг Джеймс. Мистецтво говорити. Пер. з англ. – К., Фабула, 2019.
 4. Виноградський М.Д. Організація праці менеджера: навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2010. – 360с.
 5. Кацавець Р. С. Ораторське мистецтво: підручник. – К.: Алерта, 2021. – 250 с.
 6. Пантелюк М., Марунич І., Гайдаєнко І. Ділове спілкування та культура мовлення.- К.: ЦУЛ, 2020. – 224с.
 7. Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет: навч. посібник. – К.: Знання, 2010. – 398 с.
 8. Скібіцька Л.І. Організація праці менеджера: навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2010. – 360с.
 9. Тофтул М.Г. Етика ділового спілкування: підручник. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 448 с.

Матеріали

Прищак, Лесько_Посібник

ETUKA_DV_Посібник

Укр. ділова мова_Посібник

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус