Бізнес-протокол і комунікації (073 “Менеджмент”)

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Жук О. П.ЕКМ-11с, ЕКМ-12с, ЕКМ-13с,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ЕКМ-11сКреховець О. В.
ЕКМ-12сКреховець О. В.
ЕКМ-13сКреховець О. В.

Опис курсу

Навчальна дисципліна “Бізнес-протокол і комунікації” є нормативною дисципліною для освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за спеціальністю “Менеджмент” в обсязі 4-х кредитів ECTS.

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб оволодіти основами сучасного бізнес-протоколу та ділових комунікацій. Тому у курсі представлено як огляд теоретичних засад ділового протоколу, етики та етикету, ділового іміджу, організації ділового спілкування на різних рівнях комунікації, так і процесів та інструментів, які потрібні для використання цих теоретичних знань у практиці управління.

Метою вивчення нормативної навчальної дисципліни „Бізнес-протокол і комунікації” є формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок ефективного ділового спілкування відповідно до етичних норм сучасного суспільства, а також розуміння функціонування етичного середовища бізнесу.

Основними цілями викладання дисципліни „Бізнес-протокол і комунікації” є теоретична та практична підготовка студентів з питань:

 • розуміння основ етики та етикету сучасного ділового спілкування;
 • формування і підтримки іміджу сучасної ділової людини;
 • індивідуально-діалогового та командного спілкування;
 • етики та етикету телефонного спілкування;
 • організації та проведення публічних виступів та презентацій;
 • організації та проведення ділових прийомів;
 • етики та психології невербального спілкування;
 • організації роботи у групах та командах;
 • організації та підтримки взаємовідносин з партнерами і клієнтами;
 • особливостей міжнародного ділового спілкування та етикету.

Рекомендована література

Основна:

 1. Афанасьєв І. Діловий етикет / І. Афанасьєв. – К.: Ліра-К, 2009. – 367с.
 2. Галушко В.П. Діловий протокол та ведення переговорів. / В.П. Галушко. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 223с.
 3. Палеха Ю.І. Етика ділових відносин: навч. посібник / Ю.І. Палеха. – К., Кондор, 2007. – 354с.
 4. Прищак М. Етика та психологія ділових відносин: навч. посібник / М. Пришак, О. Лесько. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – 151 с. – Режим доступу: http://pryschak.vk.vntu.edu.ua/file/d0e3b838ba81eed634a92b0c25a52810.PDF
 5. Тофтул М.Г. Етика ділового спілкування: підручник / М.Г. Тофтул. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 448 с.
 6. Чмут Т. Етика ділового спілкування / Т. Чмут. – К.: Знання, 2007. – 230 с.

 Додаткова:

 1. Андерсон Кріс. Успішні виступи на TED. Рецепти найкращих спікерів. Пер. з англ. – К., Наш формат, 2016. – 256с.
 2. Борг Джеймс. Мистецтво говорити. Таємниці ефективного спілкування. – Вид-во Фабула, 2019.
 3. Виноградський М.Д. Організація праці менеджера: навч. посібник / М. Д. Виноградський. – К.: ЦНЛ, 2010. – 360с.
 4. Етика ділового та повсякденного спілкування: навч. посібник. – Суми: Університетська книга, 2004. – 208 с.
 5. Жигайло Н. Комунікативний менеджмент: навч. посібник / Н. Жигайло. – Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 368 с.
 6. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: навч. посібник / В.С. Лозниця. – К.: ТОВ “ЧВПК” ЕксОб”, 2001. – 512 с.
 7. Палеха Ю.І. Кадрове діловодство: навч. посібник / Ю.І. Палеха. – 5 вид., доп. – К.: Ліра –К. – 2011. – 476 с.
 8. Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет: навч. посібник / О.П. Сагайдак. – К.: Знання, 2010. – 398 с.
 9. Скібіцька Л.І. Організація праці менеджера: навч. посібник / Л.І. Скібіцька. – К.: ЦУЛ, 2010. – 360с.
 10. Статінова Н.П. Етика бізнесу: навч. посібник / Н.П. Статінова, С.Г. Радченко. – К.: КНТЕУ, 2006. – 280 с.

Матеріали

Прищак, ЛеськоETUKA_DV

Укр. ділова мова

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус