Жук Оксана Петрівна

Посада: доцент кафедри менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-87

Електронна пошта: Oksana.Zhuk@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Проблеми управління людськими ресурсами в організаціях, розвитку людського потенціалу України, сучасного менеджменту, бізнес-протоколу та ділових комунікацій.

Курси

Публікації

 1. Яцура В.В., Жук О.П. Менеджмент: навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2008. – 444с. (з грифом МОН України).
 2. Жук О.П. Мінімальна зарплата як інструмент державного регулювання оплати праці / О.П. Жук, Г.І. Тибінка // Економічний простір: Зб. наук. праць. – № 42. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. – 326 c. – С.56-65.
 3. Жук О.П. Застосування інформаційно-аналітичних інструментів для оцінки ефективності інвестицій (на прикладі Львівської області) / О.П. Жук, І.Ю. Шумська // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. зб. Вип. 25. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 150-156.
 4. Жук О.П. Зовнішня торгівля Львівщини: основні тенденції у посткризовий період // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. зб. Вип. 28. – Львів: ЛНУ ім.. І.Франка, 2012. – С.80-83.
 5. Жук О.П. Компетентнісний підхід у процесі вдосконалення управління людськими ресурсами на підприємстві // Формування ринкової економіки в Україні. Фахове видання. – 2013. – Вип. 30. – С. 127-131.
 6. Жук О.П. Кластерний підхід у процесі оптимізації системи освіти України / О.П. Жук, Л.О. Дроздовська // Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2013. –Том 18. – Випуск 3.1 – С. 151-154.
 7. Жук О.П. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства на основі системно-функційного підходу // Формування ринкової економіки в Україні. Фахове видання. – 2014. – Вип. 33. Ч1 – С. 49-55
 8. Жук О.П. Управління розвитком та реалізацією людського потенціалу регіону // Соціально-економічний розвиток регіону: стан і перспективи: колективна монографія / За ред. М.О. Горинь, О.С. Сенишин. Львів: ЛНУ ім. І Франка, 2014. – 352с. (С. 196-218).
 9. Жук О.П. Організаційно-економічний механізм регулювання оплати праці в господарській системі України / Жук О.П., Тибінка Г.І. – Львів: Львівський національний аграрний університет, Ліга-Прес, 2015. – 232 с.
 10. Жук О.П. Місце України у глобалізаційних процесах розвитку світової економіки / Жук О.П. // Cross-border cooperation as a vector of development of small and medium enterprises of Ukraine with the V-4 countries: scientific works. – Bratislava, 2017. – Р. 140-148;
 11. Жук О.П. Освітня компонента у процесі формування людського потенціалу національної економіки / О.П. Жук, Л.О. Дроздовська. – Наук. вісник Херсонського державного університету (серія економічні науки). Вип. 35/2019. – С.85-101. – Режим доступу: http://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/572
 12. Жук О.П. Необхідність та особливості формування професійних компетенцій персоналу сучасних підприємств // Інноваційні засади управління людськими ресурсами: можливості, виклики, пріоритети досягнення соціально-економічної безпеки : Колективна монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. Міщук Г.Ю. – Рівне : НУВГП, 2020. – 408 с. – (С.306-316). – Режим доступу:http://ep3.nuwm.edu.ua/18923/1/%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%86%D0%AF_2.pdf
 13. Жук О.П. Напрями розвитку ринку праці України в умовах цифрової трансформації діяльності та пандемії Сovid-19 // Формування ринкової економіки в Україні. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2021 – вип.45.
 14. Жук Оксана. Управління людськими ресурсами : Навч. посібник / Оксана Жук. – Львів: Видавець ФОП Марченко Т.В., 2021. – 338 с.

Методичні матеріали

Навчально-методичні поради з вивчення дисципліни „Управління зовнішньоекономічною діяльністю” для студентів спеціальності 6.030601 – „Менеджмент”. – Львів: ЛНУ ім І. Франка, 2018. – 32с.;

Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту курсових робіт з навчальної дисципліни „Управління людськими ресурсами” (галузь знань 07 „Управління та адміністрування”, спеціальність 073 „Менеджмент”)  /  За наук. ред. проф. Кундицького О.О., доц. Жук О.П. – Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2019. – 28 с.

Навчально-методичні матеріали до курсу „Управління людськими ресурсами” для студентів галузі знань 07 „Управління та адміністрування”, спеціальності 073 „Менеджмент”. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, кафедра менеджменту, 2019.  –  30 с.

Методичні рекомендацій щодо підготовки, оформлення та захисту курсових робіт з навчальної дисципліни “Бізнес-адміністрування” (ГЗ 07 “Управління та адміністрування”, спеціальність 073 “Менеджмент”) / Упорядники: проф. Кундицький О.О., проф. Сенишин О.С., доц. Горинь М.О., доц. Жук О.П., доц. Харко В.Ю., доц. Чопко Н.С. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету ЛНУ ім І. Франка, 2020. – 24с.

Розклад