Бухгалтерський облік (072 “Фінанси, банківська справа та страхування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Залік
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Цікало Є. І.ЕКФ-31с, ЕКФ-32с, ЕКФ-33с, ЕКФ-34с
632доцент Юрченко О. Б.ЕКФ-31с, ЕКФ-33с, ЕКФ-33с, ЕКФ-34с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ЕКФ-31сРудницька О. В., Головчак Г. В.
ЕКФ-33сРудницька О. В., Головчак Г. В.
ЕКФ-35сРудницька О. В., Головчак Г. В.
ЕКФ-34сХоча Н. В., Головчак Г. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКФ-31сдоцент Цікало Є. І.
ЕКФ-32сдоцент Цікало Є. І.
ЕКФ-33сдоцент Цікало Є. І.
ЕКФ-34сдоцент Цікало Є. І.
632ЕКФ-31сПелех У. В., Головчак Г. В.
ЕКФ-32сПелех У. В., Головчак Г. В.
ЕКФ-33сПелех У. В., Головчак Г. В.
ЕКФ-34сПелех У. В., доцент Демко І. І.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни є формування системи знань з теорії й практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах. У процесі вивчення дисципліни студенти мають опанувати головні принципи облікового відображення господарських операцій, вміти застосовувати елементи методу бухгалтерського обліку для первинної реєстрації, нагромадження й систематизації господарських операцій та їх наслідків в первинних документах, облікових регістрах та у фінансовій звітності.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗА 100-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ Цікало Є.І.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗА 100-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ Демко І.І.

Рекомендована література

1. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник /М.Т. Білуха.- К.: КДЕУ, 2000. – 692 с.
2. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»./ Ф.Ф.Бутинець. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2003. – 640 с.
3. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: ПідручникМ.В.Кужельний, В.Г.Лінник. – К.: КНЕУ, 2001. – 334 с.
4. Лилишенко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник / О.В.Лилишенко. – К.: ЦУЛ, 2011. – 712 с.
5. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник/ Г.В.Нашкерська. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с.
6. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл./ Н.М.Ткаченко. – 6-те вид. – К.: Алерта, 2011 – 976 с.
7. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. В.Г.Швець. – К.: Знання-Прес, 2003. – 444 с.