Бухгалтерський облік (072 “Фінанси, банківська справа та страхування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
58Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Юрченко О. Б.ЕКФ-31с, ЕКФ-32с, ЕКФ-33с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКФ-31сдоцент Головчак Г. В.
ЕКФ-32сдоцент Головчак Г. В.
ЕКФ-33сдоцент Головчак Г. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКФ-31сдоцент Юрченко О. Б.
ЕКФ-32сдоцент Юрченко О. Б.
ЕКФ-33сдоцент Юрченко О. Б.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» є формування у студентів системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємстві; освоєння методів раціональної організації бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації у фінансовому  управлінні.

Цілі вивчення курсу «Бухгалтерський облік»:

 • набуття теоретичних знань з бухгалтерського обліку при вивчанні предмету та об’єктів бухгалтерського обліку, його методів та принципів ведення, загальних питань облікової політики підприємства;
 • опанування практичних навичок щодо складання первинних документів, правильного відображення в бухгалтерському обліку типових господарських операцій підприємства, групування та узагальнення їх в облікових регістрах;
 • ознайомлення з обліковим циклом підприємства; з порядком узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку та складанням бухгалтерського балансу;
 • опрацювання законодавчої та нормативної бази, яка регламентує загальні питання ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: основи організації та принципи бухгалтерського обліку на підприємстві; предмет і метод  обліку; форми обліку та План рахунків; порядок відображення господарських операцій в системі бухгалтерських рахунків та подвійного запису;  порядок складання первинних документів й облікових регістрів; систему нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку та методику обліку необоротних, оборотних активів, зобов’язань і власного капіталу, доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства; види фінансової (бухгалтерської) звітності та порядок її формування.

вміти: відображати інформацію про господарські операції підприємства в бухгалтерському обліку; систематизувати та узагальнювати обліково-аналітичні дані з метою складання звітності та інтерпретації їх для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення; формувати обліково-аналітичну інформацію для ефективного управління діяльністю суб’єкта господарювання; здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій; застосувати отримані знання в практичній діяльності.

 

Рекомендована література

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 16.07.1999 р. №996 – XIV зі змінами і доповненнями. URL : zakon.rada.gov.ua/go/996-14
 2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений Міністерством фінансів України від 30.11.1999 р. №291. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11
 3. Інструкція про використання Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена Міністерством фінансів України від 30.11.1999 р. №291. URL : zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
 4. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку
 5. Блакита Г.В., Ромашевська Н.О. Бухгалтерський облік. Практикум. Київ: «Центр навчальної літератури», 2017. 152 с.
 6. Боднар М.М. Звітність підприємства. Підручник. Київ: «Центр навчальної літератури», 2019. 570 с.
 7. Бурденко І. М. Фінансовий облік – 1 : конспект лекцій. Суми : Сумський державний університет, 2018. – 85 с.
 8. Верига Ю.А., Кулик В.А., Ночовна Ю.О., С.Ю. Іванюк. Облікова політика підприємства : навчальний посібник Київ: «Центр навчальної літератури», 2019. 312с.
 9. Глушач Ю.С. Фінансова звітність за П(С)БО. Навчально-методичний посібник. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. 88 с.
 10. Гудзь Н. В., Денчук П. Н., Романів Р. В. Бухгалтерський облік : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 424 с.
 11. Давидюк Т. В., Манойленко О. В., Ломаченко Т. І., Резніченко А. В. Бухгалтерський облік : навчальний посібник. Харків : Видавничий дім «Геливетика», 2016. 392 с.
 12. Лишиленко О. Бухгалтерський облік : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2017. 670 с.
 13. Романів Є. М., Приймак С. В., Шот А. П., Долбнєва Д. В. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : навчальний посібник. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. 772 с.
 14. Скоробогатова Н. Є. Бухгалтерський облік : навчальний посібник. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Видавництво «Політехніка», 2017. 248 с.
 15. Сук Л. К. Фінансовий облік : навчальний посібник. Київ : Знання, 2016. 663 с.
 16. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність. Підручник. 6-те видання, доповнене і перероблене. Київ: Альтера, 2013. 981 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус