Головчак Ганна Василівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-40-24

Телефон (мобільний): (097)007-19-17

Електронна пошта: Hanna.holovchak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Основною сферою наукових інтересів є облік, аналіз і аудит діяльності підприємств сфери послуг, організація обліку і оподаткування учасників ринку житлово-комунальних послуг, аналіз та контроль оподаткування діяльності суб’єктів господарювання в сучасних умовах

 

 

.

Курси

Публікації

Є автором більше 55 наукових публікацій, серед яких:

1. Релевантність інформації в системі управлінського обліку. Україна в 21 столітті : формування економічної системи (Матеріали міжнародної студентсько-аспірантської конференції) – Львів, 2002.- С. 2
2. Аналіз ефективності тарифної політики підприємств житлово-комунальної сфери. Вісник ЛНУ імені Івана Франка Серія економічна. Випуск 33 – Львів, 2004.- С.465-469.
3. Досвід Англії та Уельсу в галузі електроенергетики – уроки для України. Інтеграція країн з перехідною економікою у світовий економічний простір: стан і перспективи (Матеріали міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції) – Львів, 2005. – С. 214-215.
4. Аналіз ефективності тарифної політики в житлово-комунальній сфері України. Економічний і соціальний розвиток України в 21 ст.: національна ідентичність та тенденції глобалізації (Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених) – Тернопіль, 24-25 лютого, 2005. – С.203-204.
5. Тарифна політика підприємств житлово-комунальної сфери. Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарювання в Україні (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Спецвипуск 15(ч.2) – Львів, 2005. – С.344-349.
6. Деякі аспекти інноваційної діяльності у житловій сфері України. Економічна система України: минуле, сучасне, майбутнє (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції) – Львів, 21-22 жовтня 2005. – С.350.
7. Як створити відділ внутрішнього аудиту на підприємстві житлово-комунальної сфери. Економічний і соціальний розвиток України в 21 ст. :національна ідентичність та тенденції глобалізації (Матеріали Третьої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених) – Тернопіль, 23-24 лютого, 2006. – С.494-496.
8. Оптимізаційні моделі формування тарифів на житлово-комунальні послуги. Формування ринкової економіки. Наукове видання ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С.128-137.
9. Податкова політика як складова облікової політики підприємств житлово-комунальної сфери. Проблемы теории и практики учета, аудита и анализа и пути их решения (Материалы Всеукраинской научно-методической конференции) – Севастополь, 2006. – С.17-18.
10. Державний фінансовий контроль в сфері житлово-комунального господарства. Обліково-аналітичні системи: глобальний і національний аспекти (Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції) – Полтава, 16-17 травня, 2006. – С.9-11.
11. Аналіз розвитку житлової сфери України. Філософія економіки Івана Франка та сучасні економічні проблеми (Матеріали міжнародної студентсько-аспірантської конференції) – Львів, 5-6 травня, 2006.- С.46.
12. Сучасні аспекти розвитку контролю і аудиту в діяльності підприємств житлово-комунальної сфери. Майбутнє – аудит (Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції) – Кривий Ріг, 12 грудня, 2006. – С.85-86.
13. Природна монополія у житлово-комунальній сфері. Стратегія формування відкритої господарської системи в Україні (Матеріали Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції) – Львів, 16-17 травня, 2008. – С.78-79.
14. Впровадження інноваційного менеджменту в управлінні житловим фондом України. Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики (Матеріали Міжнародної Науково-практичної конференції) – Львів, 11-13 червня, 2006. – С.253-255.
15. Класифікація витрат підприємств водопровідно-каналізаційного господарства для цілей управлінського обліку. Вісник НУ «Львівська політехніка. – Львів,2007. – №579. – С.394-398. http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/34119/1/84_394-398.pdf
16. Внутрішньогосподарський контроль витрат на виробництво в житлово-комунальній сфері. Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 16. – Тернопіль, 2006. – С.154-157.
17. Обліково-аналітичне забезпечення системи управління діяльністю житлово-комунальних підприємств України. Вісник НУ «Львівська політехніка» №576. – Львів, 2007. – С.63-68.
18. До питання формування обліково-аналітичної системи житлово-комунальних підприємств України. Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції) – Львів, 20-22 квітня, 2007. – С.46-47.
19. Організація обліку в умовах автоматизованої системи обробки інформації у житлово-комунальній сфері України . Економічний і соціальний розвиток України в 21 ст. :національна ідентичність та тенденції глобалізації (Матеріали Третьої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених) – Тернопіль, 22-23 лютого, 2007. – С.504-506.
20. Організація системи контролю діяльності житлово-комунальних підприємств України. Вісник ЛНУ імені Івана Франка. Серія економічна. №37/1. – Львів, 2007. – С.312-317.
21. Облікова політика підприємства як елемент облікової системи. Становлення облікової політики в Україні (Матеріали Всеукраїнської наукової конференції) – Тернопіль, 18-19 травня, 2007. – С.69-71.
22. Організація внутрішнього контролю діяльності житлово-комунальних підприємств України. Українська академія друкарства . – Наукові записки. Випуск №2(12). – Львів,2007. – С.9-20. http://nz.uad.lviv.ua/static/media/2-12/4.pdf
23. Організація державного регулювання на ринку житлово-комунальних послуг України. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – №794.- Зб. наук. пр. – Львів: НУЛП, 2014.- С. 3-10.
24. Особливості концесійних відносин на ринку житлово-комунальних послуг України. Організація управління : витоки, реалії та перспективи розвитку: Тези доповідей науково – практичної конференції, 20 жовтня 2014року, м. Львів /під. ред. Максимець Ю.В. – СПОЛОМ, 2014. – С. 54-57.
25. Обліково-аналітичне забезпечення державного регулювання на ринку житлово-комунальних послуг України (Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 24-25 жовтня, 2014. – С. 50-52.
26. Аналіз стану ринку житлово-комунальних послуг України. Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу: теорія ,методологія, організація : Тези доповідей ІІІ науково-практичної конференції, 28-29 жовтня 2014 року, м. Херсон. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2014 – С.118-120.
27. Проблеми сталого розвитку ринків житлово-комунальних послуг України та Республіки Бєларусь. Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі та інвестиціях : Матеріали ІІІ Міжн. наук. конф., 20-21 жовтня 2015 р. / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 123-126.
28. Інформаційне забезпечення управління якістю житлово-комунальних послуг в Україні. Вісник НУ «Львівська Політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» – 2009. – № 647. – С. 20-26.
29. Обліково-аналітичне забезпечення формування та використання звітності житлово-комунальних підприємств. Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит : сучасний стан , проблеми та перспективи розвитку. І міжнародна науково-практична конференція – ЧНТУ, м. Чернігів, 11.12.2015р.) – С.109-111.
30. Передумови становлення аудиту ефективності державно-приватного партнерства на ринку житлово-комунальних послуг України. (Майбутнє – аудит : міжнародна науково-практична конференція – ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг 19.12.2015. – С.142-144.
31. Польський досвід реформування ринку житлових послуг : висновки для України. Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічний потенціал транскордонного співробітництва» – м. Львів, 14-15 квітня, 2016р. – С.137-138.
32. Обліково-аналітичне забезпечення державно-приватного партнерства на ринку житлово-комунальних послуг України. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник НУ «Львівська політехніка». – №862.- Зб. наук. пр. – Львів, 22-24 квітня, 2017.- С.82-92. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41557
33. Теоретико-методичні основи державного регулювання ринку житлово-комунальних послуг України. Міжнародна науково-практична конференція «Формування та розвиток інноваційного потенціалу економіки України» – м. Ужгород, 17-18 лютого 2017р.
34. Передумови та критерії формування наглядових рад при комунальних підприємствах в Україні. Міжнародний збірник наукових праць WSPOLPRACA EUROPEJSKA Vol 2, No 21 (February,2017): International Collection of scientific proceedings «European Cooperation» Warsaw, Poland. ISSN (Print) : 2449-7320. ISSN (Online) : 2449-8726.
35. Оцінка впливу державного регулювання на організацію ринку житлово-комунальних послуг . Економіка, планування і управління у лісовиробничому комплексі. Науковий вісник НЛТУ України. – Львів, 2008. – Випуск 18.6. – С.153-159. https://cyberleninka.ru/article/n/otsinka-vplivu-derzhavnogo-regulyuvannya-na-organizatsiyu-rinku-zhitlovo-komunalnih-poslug/viewer
36. До питання державного регулювання ринку житлово-комунальних послуг України. «Актуальні питання реформування житлово-комунального господарства в Україні» – Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції. – Донбаська національна академія будівництва та архітектури. – 20-22 травня 2009р. (м. Макіївка – м. Слов’янськ). – С.72-74.
37. Організація внутрішнього аудиту на підприємствах житлово-комунальної сфери. Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу: теорія ,методологія, організація : Тези доповідей ІІ науково-практичної конференції, 10-11грудня 2013 року, м. Херсон. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2013 – с.106-107.
38. Модель реформування ринку житлово-комунальних послуг України. Економіка України в умовах посилення євроінтеграційних процесів : виклики і перспективи (Матеріали Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції) – Львів, 15 -16 травня, 2009. – С.106-107.
39. Оптимальне визначення тарифів на житлово-комунальні послуги. Сучасна парадигма управління і Острозька Біблія (Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції) – Львів, 9-10 квітня 2009. – С.51.
40. Аналіз ефективності контролю діяльності житлово-комунальних підприємств України. Економічний і соціальний розвиток України в 21 ст. : національна ідентичність та тенденції глобалізації (Матеріали П’ятої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених) – Тернопіль, 21-23 лютого, 2008. – С.159-160.
41. Системний підхід до управління якістю житлово-комунальних послуг. Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 23-24 жовтня, 2009. – С. 19-20.
42. Аналіз стану ринку житлово-комунальних послуг України. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства». – Львів: Видавництво Львівської політехніки,27-28 квітня 2017 року. – С.69-71.
43. Організаційна структура державного регулювання ринку житлово-комунальних послуг України. Міжнародна науково-практична конференція «Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етап» – м. Харків, 24-26 травня 2017 року. – С.29-31.
44. Облік трансакційних витрат на ринку житлово-комунальних послуг України. Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Ужгород, 2018. Вип.21. C.55-59. http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/21_1_2018ua/14.pdf
45. Analysis of calculation of tariffs for housing and municipal services. II Intern. Science Conf. «Corporate governance: strategies, technologies, processes» (26.10.2018). University of Leipzig (Germany).P.87-91
46. Analytical supply of the state-private partnership for the market of housing and municipal services in Ukraine. II Intern. Science Conf. «The modern trends in the development of business social responsibility» (29.06.2018). Nova University, Lisbon (Portugal). P.75-78.
47.  Ulyana V. Pelekh, Nadiia V. Khocha and Hanna V. Holovchak. Financial statements as a management tool. Management Science Letters. 10 (2020). 197-208. DOI: 10.5267/j.msl.2019.8.003
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/pe/FMfcgxwDqxJgwggzzgTJTKVQjvNhTBSC?projector=1&messagePartId=0.1/ https://www.researchgate.net/publication/338302293_Financial_statements_as_a_management_tool
48. Шепель І.В., Скрипник С.В., Головчак Г.В. Професійна культура бухгалтера і аудитора: практика застосування // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука: Серія “Економічні науки” – 2020. – №10.
Https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-10-6328. https://www.inter-nauka.com/ua/issues/economic2020/10/?author=7096
49. Обліково-аналітичне підгрунтя економічної безпеки субєктів господарювання //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми зміцнення економічної безпеки держави та суб’єктів господарської діяльності». 10.04.2020. Львів.
50. Plekan, M., Haiduchok, T., & Holovchak, H. (2020). ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF ACCOUNTING AUTOMATION PROGRAMS. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 23, 10. https://doi.org/10.32702/2306-6814.2020.23.10. http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7228&i=1

51. Головчак Г.В. , Юрченко О.Б. Обліково-аналітичне забезпечення тарифної політики на ринку житлово-комунальних послуг України. Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. Вип.38 ч.2 . – 2019. – С. 119-127. http://bses.in.ua/journals/2019/38_2_2019/26.pdf

52. Головчак Г.В., Федець О. Особливості ведення та оподаткування блогерської діяльності в Україні. Вісник ЛНУ: Серія економічна. – Вип. 58. – 2020.

53. Державне регулювання ринку житлово-комунальних послуг : дисертація на правах рукопису-Львів:2017. https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/dis_holovchak.pdf

 

 

 

Біографія

Головчак Ганна Василівна – народилась 15 січня 1981 року у м. Полтава. У 1998 році закінчила із золотою медаллю Полтавську ССЗШ №6 ім. А.С. Макаренко. У 1998 році вступила на 1 курс економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2003 році закінчила з відзнакою магістратуру економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Облік та аудит» та отримала кваліфікацію “Магістр з обліку і аудиту; Викладач економічних дисциплін”. У 2003 році вступила до заочної аспірантури Львівського національного університету імені Івана Франка.
27.04.2018 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.03- економіка та управління національним господарством, тема дисертації – «Державне регулювання ринку житлово-комунальних послуг України» під керівництвом доц. Струк Н.С. у спеціалізованій вченій раді Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
05.07.2018 року рішенням Атестаційної комісії Міністерства освіти і науки України присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук та видано диплом № ДК 047662.
З лютого 2004 року по лютий 2020 року працювала на посаді асистента кафедри обліку і аудиту, з березня 2020 року працює на посаді доцента кафедри обліку та аудиту.
Вільно володіє англійською та польською мовами.
Заміжня, виховує двох дітей.

Курси
Облік за видами економічної діяльності

Аналіз господарської діяльності

Бухгалтерський облік

 

Методичні матеріали

Розклад