Бухгалтерський облік (051 “Бізнес-економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Пелех У. В.ЕКе-31с,

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ЕКе-31сдоцент Пелех У. В., доцент Пелех У. В.
доцент Пелех У. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ЕКе-31сдоцент Пелех У. В.
доцент Пелех У. В.

Опис курсу

Дисципліна «бухгалтерський облік» є нормативною дисципліною зі спеціальності 051 «Економіка» для освітньої програми 05 «Соціальні та поведінкові науки», яка викладається в 6-му семестрі в обсязі 4-х кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Форма звітності: іспит. Курс читається українською мовою.

 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи теоретичних знань та опанування умінь і навичок із ведення бухгалтерського обліку на підприємствах України.

Завданням курсу є набуття студентами необхідних теоретичних знань та практичних навичок ведення обліку на підприємствах України. Зокрема, вивчення законодавчої та нормативної бази, яка регламентує загальні питання ведення бухгалтерського обліку на підприємстві; відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, що відбуваються на підприємстві; заповнення первинних документів і облікових реєстрів та складання форм звітності; ведення бухгалтерського обліку з використанням програми 1-С Бухгалтерія; опрацювання і використання облікової інформації для потреб управління.

 

Рекомендована література

Рекомендована література

 

Законодавчі акти:

 1. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 №996-XIV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14
 3. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: закон України від 16.05.2001 № 2346-14. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2346-14/page2
 4. Про електронні довірчі послуги: Закон України від 05.10.2017 р. № 2155-VІІІ. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text
 5. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 р. № 851-ІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text
 6. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013р. № 73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text.
 7. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив зміни валютних курсів»: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000р. № 193. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00
 8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. № 20. URL:: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00#Text.
 9. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00
 10. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999р. № 242. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99
 11. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99/conv
 12. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»: затв. наказом Мін. фінансів України від 29.11.1999 р. № 290. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99#Text
 13. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: затв. наказом Мін. фінансів України від 31.12.1999 р. № 318. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00#Text
 14. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток» : затв. наказом Мін. фінансів України від 28.12.2000 №353. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01#Text
 15. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. жовтня 1999 р. № 39. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00.
 16. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25 травня 1995 р. № URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95#Text.
 17. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 р. № 879. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14#Text.
 18. Положення про ведення касових операцій в національній валюті України, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2017 р. № 148. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17#Text.
 19. Методичні рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 №433. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13#Text
 20. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 09.11.1999 №291. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99#Text
 21. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99

 

Список джерел:

 

 1. Булат Г.В., Булка І.В. Вплив кредиторської заборгованості на фінансовий стан підприємств та проблеми її оптимізації. Молодий вчений. 2014. №7(10). С. 56–58.
 2. Бруханський Р.Ф. Бухгалтерський облік: підручник. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. 480 с.
 3. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник. Житомир: Рута, 2001. 672 с.
 4. Бутинець Ф.Ф., Войналович О.П., Томашевська І.Л. Організація бухгалтерського обліку: навч. посіб.– Житомир: ПП Рута, 2005. 528 с.
 5. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні : навч. посіб. Дніпропетровськ: ТОВ «Баланс – Клуб», 2000. 768 с.
 6. Графік документообігу на підприємстві. Електронний журнал Головбух. URL : https://www.golovbukh.ua/article/7168-ne-sklali-grafk-dokumentoobgu-chekayte-nasldkv.
 7. Грачова Р.Є. Всі проведення. К. : Галицькі Контракти, 2006. 448 с.
 8. Давидюк Т.В., Манойленко О.В., Ломаченко Т.І., Резніченко А.В. Бухгалтерський облік : навч. посібник. Харків: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 392 с.
 9. Загородній А. Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник: навчальний посібник.– К.: Знання, 2010. 1072 с.
 10. Зарудна Н.Я., Кундеус О.М., Яковець Т.А. Облік та нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності: навч. посіб. Тернопіль : ТАЙП, 2016. 283 с.
 11. Зінченко О.В., Радіонова Н.Й., Хаустова Н.Й. Бухгалтерський облік : у схемах і таблицях : навч. посіб. Київ : «Центр учбової літератури», 2017. 340 с.
 12. Кононова О.Є. Організація бухгалтерського обліку : навч. посіб. Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, – Вена: Premier Publishing s.r.o. Vienna, 2018. 102 с.
 13. Крупка Я.Д., Задорожний З.В., Мельник Р.О. Бухгалтерський облік за національними стандартами : підручник. Тернопіль: Економічна думка, 2003. 328 с.
 14. Лень В. С. Організація бухгалтерського обліку: навч. посіб. К. : ЦУЛ, 2006 – 696 с.
 15. Литвин Б. М., Стельмах М. В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. К.: «Хай Тек Прес», 2008. 336 с.
 16. Омельницька З. Нематеріальні активи : документальне оформлення // «Бібліотека «Баланс». Практичне керівництво «Збірник первинних документів», – 2016. – №20. 112 с.
 17. Пантелєв В.П., Сніжко О.С. Словник бухгалтера та аудитора.-К.: ДП “Інформ.-аналіт. агенство”, 2009. 239 с.
 18. Пархоменко В. Документальне забезпечення бухгалтерського обліку. Науково-практичний журнал “Бухгалтерський облік і аудит”. 2010. № 8. С. 7-11.
 19. Плиса В. Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік: навч. посіб. Київ: Каравела, 2010. 480 с.
 20. Пушкар М.С., Щирба М.Т. Теорія і практика формування облікової політики: монографія. Тернопіль: Карт-бланш, 2010. 260 с.
 21. Ревизюк І.М., Калюга Є.В. Удосконалення обліку розрахунків із постачальниками. Економічні науки. Сер. : Облік і фінанси. 2013. № 10(4). С. 185-190.
 22. Серпенінова Ю. С., Гольцова С. М., Макаренко І. О. Бухгалтерський облік: загальна теорія : навч. посіб. / за заг. ред. Ю. С. Серпенінової. Суми : Університетська книга, 2015. 336 с.
 23. Чацкіс Ю.Д., Гейєр Е.С., Наумчук О.А., Власова І.О. Організація бухгалтерського обліку : навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2011. 564 с.
 24. Шара Є.Ю., Соколовська-Гонтаренко І.Є. Фінансовий облік IІ : навч. посіб. К. : «Видавництво «Центр учбової літератури», 2016. 308 с.
 25. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку : підручник. 4-те вид., переробл і доповн. Київ : Знання, 2015. 572 с.

 

Періодичні видання: “Податки і бухгалтерський облік”, “Все про бухгалтерський облік”, “Бухгалтерський облік та аудит”, “Галицькі контракти”, “Баланс”, “Дебет-Кредит”, “Інтерактивна бухгалтерія” та ін.

 

Інформаційні ресурси

http:// www.rada.gov.ua – Верховна Рада України

http:// www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України

http:// www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України

http:// www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. Вернадського

http:// www.lsl.lviv.ua – Львівська національна наукова бібліотека ім. В.Стефаника НАНУ

http:// www.buhgalteria.com.ua – Газета «Бухгалтерія»

http:// www.dtkt.com.ua – Видавничий дім «Галицькі контракти»

http:// www.balance.ua – Український бухгалтерський журнал «Баланс»

http:www.vobu.com.ua – Всеукраїнська професійна газета «Все про бухгалтерський облік»

Матеріали

 

Лабораторні роботи

Samost rob_BO_Pelekh_2023-2024

 

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус