«Бухгалтерський облік і аудит» (спец. 241 «Готельно-ресторанна справа»)

Тип: Нормативний

Кафедра: управління та експертизи товарів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
324доцент Гелей Л. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
324доцент Гелей Л. О.

Опис курсу

Дисципліна формує систему знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку і проведення аудиту на підприємствах.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Аудит: навчальний посібник / А.О. Баранова, Т.А. Наумова., А.І. Кашперська. – Х.: ХДУХТ, 2017. – 246 с.
  2. Бачинський В.І. Бухгалтерський облік (загальна теорія): навч. посіб. / В І. Бачинський, П.О. Куцик, Л.Г. Медвідь, Т.В. Попітіч. – Львів: Магнолія, 2016. – 319 с.
  3. Виноградова М.О. Аудит : навчальний поcібник / М.О. Виноградова. – К. : ЦУЛ, 2014. – 500 с.
  4. Гудзь Н.В. Бухгалтерський облік : навч. посібник для внз / Н.В. Гудзь, П.Н. Денчук, Р.В. Романів ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Центр учб. літ., 2016. – 424 с.
  5. Крупка Я.Д. Фінансовий облік : підруч. / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. – 4-те вид. [доп. і перероб.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 451 с.
  6. Клим Н.М. Бухгалтерський облік: навч. посіб. / Н.М. Клим. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 480 с.
  7. Облік і аудит: навч. посібник / Н. П. Банера, Л. О. Гелей, С. М. Пилипенко, В. П. Мороз; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Скаско. – Львів: Растр-7, 2017. – 504 с.
  8. Садовська І.Б. Бухгалтерський облік: навч. посіб. / І.Б. Садовська, Т.В. Божидарнік, К.Є. Нагірська – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 688 с.
  9. Скоробогатова Н.Є. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н.Є. Скоробогатова ; Нац. техн. ун -т України «КПІ ім. Ігоря Сікорського». – Київ : Політехніка, 2017. – 248 с.
  10. Фінансовий (бухгалтерський) облік: навч. посіб. / І.І. Стеців, І.С. Стеців; ІППТ НУ «Львівська політехніка». – Львів: СПОЛОМ, 2016. – 204 с.

Матеріали

Проектор, інформаційно-комп’ютерне забезпечення, пакет програмних продуктів Microsoft Office.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус