Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Бодаковський В. Ю.ЕКФ-41с, ЕКФ-43с, Екф-44с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКФ-41сдоцент Бодаковський В. Ю.
ЕКФ-43сдоцент Бодаковський В. Ю.

Опис курсу

Дисципліна “Бюджетування діяльності суб’єктів підприємництва” передбачає
ознайомлення з механізмом бюджетування на підприємстві, що є одним з комплексних
методичних підходів, який дозволяє створити внутрішню систему управління його
ресурсами, яка охоплює всі сторони діяльності суб′єкта господарювання. За змістом
бюджетування виступає технологією планування, обліку, здійснення контролю й
аналізу фінансових і матеріальних потоків в процесі діяльності субєктів підприємництва.

Основним завданням студентів є оволодіння навичками, які дозволять формувати систему управління грошовими потоками на підприємстві, створювати центри фінансової відповідальності та, за допомогою бюджетування, оптимізувати діяльність субєктів господарювання.

Рекомендована література

 

 1. Бердинець М.Д., Сурженко А.В. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 352 с.
 2. Білик М. Д., Бєлялов Т. Є. Фінансове планування на підприємстві: навч. посіб. Київ : ПанТот, 2015. 436 с.
 3. Бланк И. А. Управление использованием капитала / И. А. Бланк. – К.: Эльга, 2002. – 544с.
 4. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учебный курс / И.А. Бланк. — 2-е изд., перераб. и доп. — К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. — 656 с.
 5. Бодаковський В.Ю. Проблеми оптимізації джерел фінансових ресурсів суб’єктів господарювання України/Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 21: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 29-35.
 6. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібн. / Кузьмін О.Є. та ін. Львів : Видавництво «Растр-7», 2014. 242 с.
 7. Варналій З.С. Мале підприємництво : Основи теорії і практики: Монографія. – 4-тє вид., стер . – К. : Знання , 2008. – 302с.
 8. Говорушко Т.А. Малий бізнес: навч. посіб. / Т.А. Говорушко, О.І. Тимченко.– К.: ЦНЛ, 2006. – 195 с.
 9. Господарський кодекс України. URL : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin
 10. Ковтун С. Бюджетирование на современном предприятии или как эффективно управлять финансами. Харьков : Фактор, 2005. 336 с.
 11. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Бюджетування на підприємстві : навч. посіб. Київ : Кондор, 2008. 312 с.
 12. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г., Ноджак Л. С. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємств: навч. посібн. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2006. 352 с.
 13. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: монографія. — К.: КНЕУ, 2001. — 387 с.
 14. Маркіна І. А., Таран-Лала О. М., Гунченко М. В. Контролінг для менеджерів : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2013. 303 с.-
 15. Основи бюджетування : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / за заг. ред. Л. П. Батенко. Київ : КНЕУ, 2010. 202 с
 16. Податковий кодекс України. URL : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.
 17. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: підруч. / Р.А. Слав’юк. – К.: УБС НБУ, 2010. – 550 с.
 18. Терещенко О. О. Фінансовий контролінг : навч. посібн. Київ: КНЕУ, 2013. 407 с.
 19. Фастовець А.А., Фисун І.В. Фінанси малого бізнесу: навч. посіб. / А.А. Фастовець, І.В. Фисун. – К.: Кондор-Видавництво, 2013. – 302 с.
 20. Фінанси підприємств: підруч. / [кер. авт. кол. і наук. ред. А.М. Поддєрьогін] –К.: КНЕУ, 2008. – 552 с.
 21. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Терещенко О.О. Навч. посіб-ник. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.
 22. Фінансовий менеджмент: Підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки ; [М. І. Крупка, О. М. Ковалюк, В. М. Коваленко та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 440 с. (у співавторстві).

Матеріали

Анотація_БДСГ

Силабус:

Завантажити силабус