Договірний менеджмент

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Кохан М. О.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКММ-51с

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни

Загальні положення договірного менеджменту і договірного права в Україні. Сторони договору. Свобода договору. Зміст договору. Форма договору. Правовий порядок укладення договорів. Конкурентні способи укладення договорів. Нотаріальне посвідчення договору. Дійсність договору. Забезпечення виконання договорів. Договірні спори і їх вирішення. Майнові договори. Підрядні договори Транспортні договори. Договори про надання послуг. Зобов’язання про спільну діяльність.

Підготовка до переговорів. Стратегії переговорів. Поле переговорів. Визначення психічного профайлу опонента. Тактика переговорів. Міжнародні переговори.  Кроскультурні особливості переговорів. Планування та організація переговорів. Етапи переговорів. Встановлення рапорту перегорів. З’ясування позицій та інтересів  сторін. Аргументація і переконання: методи успішного впливу. Робота із запереченнями і контраргументація. Створення «твердих» домовленостей. Складні переговори. Маніпуляції в переговорах.

 Результати навчання:

 знати: основні категорії договірного права; порядок укладення договорів; особливості змісту окремих видів договорів у сфері господарської діяльності; порядок врегулювання договірних спорів; теорії переговорів; структуру переговорного процесу; особливості кожного із його етапів; стратегії та тактичні прийоми, які використовуються на переговорах; особливості національних та особистих стилів ведення переговорів.

вміти: оперувати положеннями договірного законодавства України; готувати проекти договорів різних видів; аналізувати зміст окремих видів договорів, виокремлювати істотні та звичайні умови договору; моделювати схему проведення двосторонніх та багатосторонніх переговорів; аналізувати переговорну ситуацію; діагностувати інтереси сторін на переговорах; застосовувати необхідний інструментарій для ведення переговорного процесу; врегульовувати договірні спори.

Рекомендована література

Основна література:
1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.
2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р
3. Договірне право в умовах ринкової економіки: Конспект
лекцій / І.В. Жилінкова, В.І. Борисова, І.В. Спасибо-Фатєєва та
ін.; За заг. ред. І.В. Жилінкової, В.І. Борисової. – Х.: Нац. юрид.
акад. України, 2008. – 116 с.
4. Мічурін Є.О. Техніка складання договорів : навч.-практ. посіб. – X. : Юрсвіт, 2006. – 536 с.
5. Нежданов Д. Переговори без поразок. 5 кроків до переконання.
– Х., 2012. – 208с.
6. Ходжсон Дж. Ефективне ведення переговорів / пер. з англ. Л.І.
Байсари. – Дніпропетровськ: Баланс-Клуб, 2002. – 252 с.

Додаткова:
7. Беляневич О.А. Господарське договірне право України
(теоретичні аспекти) / О.А. Беляневич. – К. : Юрінком Інтер,
2006. – 592 с.
8. Договірне право України. Загальна частина : навч. посіб. для
студ. вищ. навч. закл. / за ред. О.В.Дзери. – К. : Юрінком Інтер,
2008. – 896 с.
9. Договірне право України. Особлива частина : навч. посіб. /
О.В. Дзера (ред.). – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.
10. Науково-практичний коментар Господарського кодексу
України / за ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – 2-е вид.,
перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 720 с.
11. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України /
за ред. В.М. Коссака. – К. : Істина, 2004 – 976 с
12. Kennedy G. Everything is Negotiable: How to Get the Best Deal
Every Time. – London, 2008. – 384 p

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус