Договірний менеджмент

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Кохан М. О.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКММ-51с

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Договірний менеджмент»  є ознайомлення студентів із теорією управління договорами, системою правових знань, що регламентує порядок укладання, виконання та припинення господарських договорів різних видів, а також здобуття навиків розробки договорів та супровідної документації, ведення переговорів.
Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб ефективно вести переговори, грамотно готувати та оформляти договори, а також врегульовувати спори за договором

 Результати навчання:

по успішному завершенні курсу очікується, що студент має

Знати: основні категорії договірного менеджменту; порядок проєктування та укладення договорів; основи економіки та фінансового менеджменту контрактів; процеси адміністрування процесів укладення та виконання договорів в організації; вимоги до змісту та оформлення окремих видів господарських договорів; теорії та стратегії переговорів; вимоги до організації та структуру переговорного процесу; порядок та систему документування виконання договорів; порядок врегулювання договірних спорів; особливості укладання міжнародних та зовнішньоекономічних договорів.

 Вміти: оперувати положеннями договірного законодавства України та міжнародними комерційними правилами;  аналізувати зміст окремих видів договорів, виокремлювати істотні та звичайні умови договору; отувати проєкти договорів з додатками, документально забезпечувати проведення змін до договору,  фіксувати виконання договору відповідно до чинних правил ; аналізувати переговорну ситуацію; діагностувати інтереси сторін на переговорах; застосовувати необхідний інструментарій для ведення переговорного процесу; врегульовувати договірні спори.

Рекомендована література

Основна література:

1.       Грін О.О. Договори в цивільному праві України: Навчальний посібник: Альб. схем. О.О.Грін. – Ужгород: Видавництво ФОП Бреза А.Е., 2012. – 219с. URL: http://surl.li/damcy

2.       Грищук А.М., Кохан М.О. Господарсько-правове адміністрування: навчальний посібник. Київ: Каравела, 2023. 376 с.

3.       Мілаш В. С. Договірне право: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 80 с.   URL http://surl.li/kkvtx

4.       Сотниченко В.М. Договірне право: Навчальний посібник. К., КНУБА, 2016. – 230 с. URL: http://surl.li/kkvtk

5.       Ходжсон Дж. Ефективне ведення переговорів / пер. з англ. Л.І. Байсари. – Дніпропетровськ: Баланс-Клуб, 2002. – 252 с.

Додаткова:

6.       Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.

7.       Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р

8.       Договірне право в умовах ринкової економіки: Конспект лекцій / За ред. І.В. Жилінкової. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 116 с. URL https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/168/1/DOGOVIR_2008.pdf.

9.       Мічурін Є.О. Техніка складання договорів : навч.-практ. посіб. / Є.О. Мічурін. – X. : Юрсвіт, 2006. – 536 с.

10.   Kennegy G. Everything is Negotiable: How to Get the Best Deal Every Time. – London, 2011. – 384 p.

11.   Negotiation Theory and Practice A Review of the Literature for UNO. Tanya Alfredson, Azeta Cungu, John Hopkins University, USA – FAO, Rome, Italy, FAO, Rome, Italy (2019). URL:  https://www.fao.org/3/bq863e/bq863e.pdf

Професійні юридичні та консалтингові інформаційні веб-портали:

12.   Бухгалтеру про договір. Серія 1-10.  / Портал Ifactor. Електронні версії бухгалтерських журналів. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2015/february/issue-15/article-5830.html

13.   Contract Management. General Principles. The World Bank . September 2017. URL: https://thedocs.worldbank.org/en/doc/531561507743080555-0290022017/original/ContractManagementGuidance2017.pdf

Електронні курси . Відеоматеріали онлайн

14.   Introduction to Negotiation: A Strategic Playbook for Becoming a Principled and Persuasive Negotiator by Yale University. Barry Nalebuff, Milton Steinbach Professor, Yale School of Management. Online course / Coursera. URL:  https://www.coursera.org/learn/negotiation/home/info

15.   Contract Management Module. The World Bank’s STEP System. Online system used by borrowers to plan, record, and track key stages of the procurement process under Investment Project Financing (IPF) projects. The World Bank . August 24, 2022. URL: https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2022/08/24/step-contract-management-module

16.   Improving Contract Management Skills: Applying Contract Leadership® | CIPS. free online- 2021. URL: https://www.youtube.com/watch?v=uCuRv24eHX0

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Договірний менеджмент 2022

Завантажити силабус

Силабус: Договірний менеджмент 2023

Завантажити силабус

Силабус: Договірний менеджмент 2021

Завантажити силабус