Економічна безпека і антикризове управління

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Кохан М. О.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКММ-51с

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Метою дисципліни є формування теоретичних знань та розвиток компетентностей студентів щодо ухвалення управлінських рішень в організації у кризовій ситуації, застосування інструментарію безпекового проактивного  та реактивного антикризового управління.

 • Курс спрямований на формування у здобувачів таких компетентностей:
 • Інтегральна компетентність (ІК)
  Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог
  Загальні компетентності (ЗК)
  ЗК2. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);
  ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
  Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)
  СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;
  СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації;
  СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом.
  СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію;
  СК 10. Здатність до управління організацією та її розвитком.

  Програмні результати навчання
  Очікується, що по успішному завершенні курсу студент буде:
  ПРН 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління у непередбачуваних умовах;
  ПРН 2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення;
  ПРН 6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень у непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та
  соціальну відповідальність;
  ПРН 14. Застосовувати методи та показники оцінювання ефективності і результативності адміністрування, зокрема у сфері публічного,
  соціального та міжнародного управління;
  ПРН 15. Вміти використовувати навички проєктного управління, методи управління якістю та технології управлінського
  консультування для досягнення цілей організації
 • Ключові слова: криза, антикризове управління, кризові комунікації, управління життєвим циклом, кризова діагностика, реструктуризація, платоспроможність, конфлікти, банкрутство, санація, психологія кризи

Рекомендована література

 1. 1.                Жовтанецький А. Фінанси в кризу: як малому і середньому бізнесу планувати нову реальність. Проєкт LvBS «Бізнес VS Криза» [Відео]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=UTS6Gv0No2s

  2.                Гобела В. В., Живко З. Б., Леськів Г. З., Мельник С. І. Управління кризовими ситуаціями : навчальний посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 228 с. URL: http://surl.li/knvnh

  3.                Ковалевська А. В. Конспект лекцій з дисципліни «Антикризове управління підприємством» / А. В. Ковалевська ; Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. 140 с. URL https://core.ac.uk/download/pdf/78067019.pdf

  4.                Кохан М.О. Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення ІНДЗ «Кризова експрес- діагностика фінансового стану» з курсу «Економічна безпека та антикризове управління» [Електронний ресурс]/ М.О. Кохан; система управління електронним курсами ЛНУ ім. І. Франка moodle. 2021. 42 с. URL https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/10/INDZ_EBAU_2021.pdf

  5.                Кризові комунікації / Анастасія Нуржинська. Онлайн-курс. URL https://euprostir.org.ua/courses/lecture/149807

  6.                Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент: Навч. Посібник / О. М. Скібіцький.  К.: Центр учбової літератури, 2009. – 568 с.

  7.                Войтко С. В., Мельниченко А. А. Лідерство та антикризовий менеджмент: підручник.; КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 195с. Published online. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/46821/1/Liderstvo.pdf 

  8.       Corporate Security Practices January 2023. Version 3.1. Oracle and/or its affiliates Oracle. Published online. URL:   https://www.oracle.com/us/corporate/contracts/corporate-security-practices-4490843.pdf

  9.       Crisis Management Plan.  April 2020 / M. David Rudd.  The University of Memphis. URL:    https://www.memphis.edu/crisis/pdf/crisis_mgmt_plan.pdf

  10.        Kornberger, M., Leixnering, S., & Meyer, R. E. (2019). The logic of tact: How decisions happen in situations of crisis. Organization Studies, 40(2), 239-266. URL:   https://doi.org/10.1177/0170840618814573

  11.   Making a Business Case for Security. An Interagency Security Committee Best Practice 2023. Edition U.S. Department of Homeland Security Cybersecurity and Infrastructure Security Agency Interagency Security Committee. Published online URL:   https://www.cisa.gov/sites/default/files/2023-03/isc_making_a_business_case_for_security_2023_edition_508c.pdf

  12.   The Book of Crisis Management. Vol. 10. A Guide to Preparing for, Mitigating During, and Recovering After Crises. Editorial Director, Erika Bradbury 2020. Published online by PRNEWS Press. 217 p. URL:  https://www.prnewsonline.com/wp-content/uploads/2020/05/prnews_crisis-management-vol-10-guidebook_final.pdf

Матеріали

Кохан М.О. Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення індивідуальної самостійної роботи «Кризова експрес- діагностика фінансового стану» з курсу «Економічна безпека та антикризове управління» [Електронний ресурс]/ М.О. Кохан; система управління електронним курсами ЛНУ ім. І. Франка moodle. 2021. 42 с INDZ_EBAU_2021

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Економічна безпека та антикризове управління 2022

Завантажити силабус

Силабус: Економічна безпека та антикризове управління 2021

Завантажити силабус

Силабус: Економічна безпека та антикризове управління 2023

Завантажити силабус