Економічна безпека і антикризове управління

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Кохан М. О.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКММ-51с

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Метою дисципліни є формування теоретичних знань та розвиток компетенцій студентів щодо ухвалення управлінських рішень в організації у кризовій ситуації, проактивного та реактивного антикризового управління.

 Результати навчання:

 • знати:
 • закони, принципи, теорії функціонування й розвитку організації; поняття, закономірності та причини поширення кризових явищ;
 • законодавство про банкрутство і санацію підсистемах організації;
 • інструменти планування, моделювання та прогнозування розвитку організації.
 • вміти:
 • розпізнавати симптоми кризи у різних сферах та їх глибину;
 • досліджувати розвиток організації через призму концепції життєвого циклу;
 • прогнозувати наслідки розвитку кризових явищ та їх вплив на результати діяльності підприємства.

Рекомендована література

 1. Ковалевська А. В. Конспект лекцій з дисципліни «Антикризове управління підприємством» для студентів 5 курсу заочної форми навчання ЦПО та ЗН освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / А. В. Ковалевська ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 140 с. 
 2. Рамазанов С.К., Степаненко О.П., Тимашова Л.А. Р 21 Методи антикризового управління. Монографія. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2004. – 192 с.
 3. Бланк І.О. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / І.О. Бланк. – К.: Ельга, 2008. – 724 с.
 4. Гончаров С.М. Основи економічної безпеки підприємства. Навчальний посібник / Гончаров С.М., Кузнєцова Т.В., Лесняк О.Ю. – К.: Кондор, 2012. – 216с.
 5. Донець Л. І. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. / Донець Л. І., Ващенко Н. В. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 240 с.
 6. Економічна безпека бізнесу: навч. посіб. / Г. О. Швиданенко, В. М. Кузьомко, Н. І. Норіцина та ін.; за заг. та наук. ред. Г. О.Ш. — К.: КНЕУ, 2011. – 511 с.
 7. Економічна безпека підприємств, організацій та установ : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Л. Ортинський, І. С. Керницький, З. Б. Живко та ін. – К.: Правова єдність, 2009. – 544 с.
 8. Карпунь І.Н. Антикризові заходи на підприємстві; управління, стратегія, цілі та завдання: монографія / І. Н. Карпунь. – Львів : Вид-во “Світло”, 2008. – 440с.
 9. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством:  Підручник / Л. О. Лігоненко. – К.: КНТЕУ, 2005. – 824 с.
 10. Реверчук Н. Й. Управління економічною безпекою підприємницьких структур: [монографія] / Реверчук Н. Й. – Львів : ЛБІ НБУ, 2004. – 195 с.
 11. Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент: Навч. Посібник / О. М. Скібіцький. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 568 с.
 12. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. Навч. посібн. / О.О. Терещенко.– К.: КНЕУ, 2000. – 412с
 13. Тюріна Н.М. Антикризове управління: навч. посібник / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацка, І. В. Грабовська. – К: Центр учбової літератури, 2012. – 448 с
 14. Штангрет А.М. Антикризове управління підприємством [Текст] : навч. посіб. / А.М. Штангрет, О.І. Копилюк. — К. : Знання, 2007. — 335 с.

Матеріали

Кохан М.О. Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення індивідуальної самостійної роботи «Кризова експрес- діагностика фінансового стану» з курсу «Економічна безпека та антикризове управління» [Електронний ресурс]/ М.О. Кохан; система управління електронним курсами ЛНУ ім. І. Франка moodle. 2021. 42 с INDZ_EBAU_2021

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Економічна безпека та антикризове управління. Силабус

Завантажити силабус