Економічна конкурентоспроможність територій

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: економіки україни

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Кривень О. В.ЕКЛМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1132ЕКЛМ-61сдоцент Кривень О. В.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Економічна конкурентоспроможність територій» є формування системи знань у студентів, які можуть бути використані для практичної роботи в територіальних громадах щодо оцінки їх економічної конкурентоспроможності і підготовки стратегій їхнього розвитку, програм підвищення економічної конкурентоспромож­ності, а також надати відповідні рекомендації представникам органів влади, територіальних громад та іншим зацікавленим особам щодо використання системного підходу при формуванні і реалізації стратегій розвитку територій, що забезпечували б високий рівень економічної конкурентоспроможності. Дана навчальна дисципліна охоплює такі теми: „Економічна конкурентоспроможність територій: поняття, мета, завдання, пріоритети”, „Інституційне забезпечення економічної конкурентоспроможності територій”, „Інструменти управління регіональним розвитком і економічною конкурентоспроможністю територій”, „Формування та впровадження програм підвищення економічної конкурентоспроможності територій”, „Методичні підходи до аналізу та оцінки економічної конкурентоспроможності територій”, „Транскордонне співробітництво як чинник підвищення економічної конкурентоспроможності територій”.

 Результати навчання:

знати: категоріальний апарат навчальної дисципліни «Економічна конкурентоспроможність територій»; чинники забезпечення економічної конкурентоспроможності територій; конкурентні переваги та їх роль у забезпеченні комплексного розвитку територій; «полюси» конкурентоспроможності і їх формування; роль формальних і неформальних інституцій у підвищенні економічної конкурентоспроможності територій; сучасне та перспективне законодавство України у сфері планування і прогнозування розвитку територій; принципи застосування інструментів управління розвитком територій; організаційно-планувальні,  інфраструктурні та ресурсні інструменти управління розвитком територій; засади розроблення та реалізації програми підвищення економічної конкурентоспроможності територій; методологічні підходи до дослідження економічної конкурентоспроможності територій; моделі, етапи розвитку та методи ідентифікації транскордонних кластерів;

вміти: застосовувати інструменти управління розвитком і економічною конкурентоспроможністю територій; формувати програми підвищення економічної конкурентоспроможності територій; використовувати різні методичні підходи до аналізу та оцінки економічної конкурентоспроможності територій; проводити факторний аналіз конкурентних переваг та обмежень перспективного розвитку територій; визначати та здійснювати відбір цілей і завдань підвищення економічної конкурентоспроможності території, застосовувати український та зарубіжний досвід щодо розвитку транскордонних кластерних ініціатив і транскордонних кластерів.

Рекомендована література

Нормативні документи

 1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96- ВР, [зі змін. та допов., внесеними Законом України від 30 вер. 2016 р. № 1401-VIII]
 2. Бюджетний кодекс України: Кодекс від 08.07.2010 р. № 2456-УІ.
 3. Податковий кодекс України: Кодекс від 02.12.2010 р. № 2755-УІ.
 4. Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/554-2016-п#n10 (дата звернення: 25.08.2018)
 5. Деякі питання фінансування програм та проектів регіонального розвитку: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 827. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/827-2016-п/paran18#n18
 6. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 року №333р.
 7. Методичні рекомендації щодо оцінки рівня спроможності територіальних громад [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Metod.recom_.spromozhnist.gromad.pdf
 8. Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання: Наказ Міністерства економіки України від 04.12.2006 р. № 367 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: / /zakon1.rada.gov.ua/- Назва з екрану.
 9. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №25. – Ст.195.
 10. Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 05.02.2015 № 157-УІІІ.
 11. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N996.
 12. Про засади державної регіональної політики: Закон України від 05.02.2015 №156-УІІІ.
 13. Про затвердження Державної програми розвитку регіону українських Карпат на 2020-2022 рр.: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2019 р. № 880 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/880-2019-п#Text
 14. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-п#Text
 15. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021—2027 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 р. № 695 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-strategiyi-regionalnogo-rozvitku-na-20212027-t50820
 16. Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 №214.
 17. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 №280/97.
 18. Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту держбюджету: Постанова Кабінету Міністрів України №621 від 26 квітня 2003 р.
 19. Про співробітництво територіальних громад: Закон України від 17.06.2014 № 1508-УІІ.
 20. Про статус гірських населених пунктів в Україні: Закон України від 15.02.95 №
 21. Про стимулювання розвитку регіонів: Закон України // Відомості ВР України. – 2005. – № 51. – Ст. 548.
 22. Про Стратегію національної безпеки України: Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 р.
 23. Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 р. № 538-р.
 24. Про схвалення Концепції розвитку гірських територій українських Карпат: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 232-р – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232-2019-р#Text
 25. Про схвалення Концепції розвитку сільських територій: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 995-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995-2015-р/print1446542150663211#Text
 26. Про транскордонне співробітництво: Закон України від 24.06.2004 р. №1861-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-15#Text
 27. Програми регіонального розвитку, схвалені Постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 821 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/Programi-regionalnogo-rozvitku_do-postanovi-KMU_821.pdf
 28. Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат: ратифіковано Законом України від 04.2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_164#Text
 29. Стратегія розвитку гірських територій Львівської області на 2018 – 2022 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/Strategiya-rozvitku-girskih-teritoriy-Lvivskoyi-oblasti-na-2018-2022-roki.pdf

Підручники, навчальні посібники, доповіді

 1. Берданова О. В., Вакуленко В. М., Гринчук Н. М., Колтун В. С., Куйбіда В. С., Ткачук А. Ф. Управління розвитком об’єднаних територіальних громад на засадах громадської участі: навч. посіб. К. : 2017. 129 с
 2. Борщ Г.А., Вакуленко В.М., Гринчук Н.М., Дехтяренко Ю Ф., Ігнатенко О.С., Куйбіда В.С., Ткачук А.Ф., Юзефович В.В. Ресурсне забезпечення об’єднаної територіальної громади та її маркетинг: навч. посіб. К.: 2017. 107 с.
 3. Гринів Л. С. Регіональні цільові програми. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Л.: ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 156 с.
 4. Гринів Л.С. Фізична економія: нові моделі сталого розвитку: монографія/ Л.С. Гринів. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 424с.
 5. Гринів Л.С., Кічурчак М.В. Національна економіка: Навч. посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 464с.
 6. Економіка України: національна стратегія розвитку: Монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 444с.
 7. Конкурентоспроможність територій: практ. посіб. / А. Ткачук, В. Толкованов, С. Марковський, [та ін.]. – К. : Легальний статус, 2011. – 252 с.
 8. Лелеченко А. П., Васильєва О. І., Куйбіда В. С., Ткачук А. Ф. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації повноважень: навч. посіб. К., – 110 с.
 9. Формування та впровадження програм підвищення конкурентоспроможності територій : метод. матеріали / Валентин Підвисоцький, Роман Ткачук. – К. : Леста, 2010. – 64 с.
 10. Звіт про результати моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики у 2019 році – https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/derzhavna-rehional-na-polityka/monitorynh/rezultati-realizatsiyi-derzhavnoyi-regionalnoyi-politiki/zvit-za-rezultatamy-realizacziyi-derzhavnoyi-regionalnoyi-polityky-v-ukrayini-u-2019-roczi/
 11. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів за 2019 рік – https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/derzhavna-rehional-na-polityka/monitorynh/rezultati-realizatsiyi-derzhavnoyi-regionalnoyi-politiki/rejtyngova-oczinka-za-2019-rik-prezentaczijni-materialy-2/
 12. – Моніторинг соціально-економічного розвитку гірських населених пунктів станом на 01.01.2020 – https://new.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/monitoryng-soczialno-ekonomichnogo-rozvytku-girskyh-naselenyh-punktiv-za-2019-rik-1.pdf

Інтернет – джерела:

 1. https://rozvytok.in.ua/4014-instrumenty-rozvytku-hirskykh-terytorii – Ресурсний центр зі сталого місцевого розвитку
 2. https://www.minregion.gov.ua – Міністерство розвитку громад та територій України
 3. https://www.ard.lviv.ua – Агенція регіонального розвитку Львівщини

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус