Економічна статистика (Економічна аналітика та бізнес-статистика)

Тип: Нормативний

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Лутчин Н. П.ЕКт-31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКт-31сВаськів С. Ф.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКт-31сВаськів С. Ф.

Опис курсу

Економічна статистика дає можливість здобути теоретичні знання і сформувати практичні навички кількісної та якісної оцінки економічних явищ і процесів. Вивчення навчальної дисципліни допоможе майбутнім фахівцям набути знань про основні поняття і категорії економічної статистики та закономірності функціонування й розвитку економіки, проведення економіко-статистичних досліджень.

Рекомендована література

Базова

 1. Гальків Л.І., Лутчин   Н.П., Москаль Б.С. Економічна статистика : Навч. Посібник. 2-ге видання -Львів: “Новий світ-2000”, -2010 -400с.
 2. Економічна статистика: Навч.посіб./За ред.. д.е.н. Р.М.Моторина.-К:КНЕУ,2005.-362 с.
 1. Самотоєнкова О.В., Ольвінська Ю.О. Економічна статистика: Навчальний посібник. – Одеса: ОДЕУ, 2010. – 182 с.

  Методичні вказівки для аудиторної та самостійної роботи

Допоміжна

 1. Елисеева И.И. и др. Международная статистика. – Мн.: Высшая школа, 1995, с.26-33.
 2. Жук О. Міжнародні стандарти та їх застосування в галузі обліку і статистики України //Інформаційний бюлетень Мінстату України, 1995, № 5 – 6, с. 4.
 3. Крамченко Л.І.Статистика ринку товарів та послуг : Навч. посібник -Львів: “Новий світ-2000” 2006-289с
 4. Лутчин Н.П., Миронюк  А.К. Статистика фінансів. : Навч. посібник -Львів: “Новий світ-2000”. -2005-324
 5. Лутчин Н.П..Мельник І.Д.Система національних рахунків:практикум:Навчальний посібник./за ред проф.Матковського С.О.-Львів: «Новий Світ-2000».2008.-204с.
 6. Моторин Р.С. Міжнародна статистика: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1993. -203с.’
 7. Парфенцева Н.О. Класифікація видів економічної діяльності України. / Інформаційний бюлетень Міністерства статистики України, 1996, № 11-12. С. 19-20.
 8.  Парфенцева  Н.О.,   Гладкова  В.І.   Про   впровадження   класифікації  видів   економічної діяльності в Україні / Статистика України, 1998, №1. С.10-14.
 9.  Петрова Т.П. Механизм миграционного обмена. – К.: Наукова думка, 1992. – 138 с.
 10. Социальная статистика: Учебник/ под ред. Й.Й. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 1997. -416с.
 11. Социально-экономическая статистика/ Под ред. Громыко. – М.: Изд-во МГУ, 1989.
 12. Статистика: Підручник/ А.В.Головач, А.М.Єріна, О.В.Козирєв та ін., за ред. А.В.Головача, А.М.Єріної, О.В.Козирєва. – К.: Вища школа, 1993. -623 с.
 13. Статистика: Підручник/ С.С.Герасименко, А.В.Головач, А.М.Єріна та ін. -К.: КНЕУ, 1998. -468 с.
 14. Стеценко С.Г., Швець В.Г. Статистика населення: Підручник. -К.: Вища школа, 1993. -463 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус