Економічна статистика (Економічна аналітика та бізнес-статистика)

Тип: Нормативний

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
45Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Лутчин Н. П.ЕКт-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКт-21сВаськів С. Ф.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ЕКт-31сдоцент Лутчин Н. П.

Опис курсу

Економічна статистика дає можливість здобути теоретичні знання і сформувати практичні навички кількісної та якісної оцінки економічних явищ і процесів. Вивчення навчальної дисципліни допоможе майбутнім фахівцям набути знань про основні поняття і категорії економічної статистики та закономірності функціонування й розвитку економіки, проведення економіко-статистичних досліджень.

Рекомендована література

Базова

  1. Гальків Л.І., Лутчин   Н.П., Москаль Б.С. Економічна статистика : Навч. Посібник. 2-ге видання -Львів: “Новий світ-2000”, -2010 – 400с.
  2. Єріна А. М. Економічна статистика : підручник : у 2 ч. — Ч. 1. Макроекономічна статистика / [І. Г. Манцуров, А. М. Єріна, О. К. Мазуренко та ін.] ; за наук. ред. чл.-кор. НАНУ І. Г. Манцурова. — К. : КНЕУ, 2013. — 325, [3] с.
  3. Самотоєнкова О.В., Ольвінська Ю.О. Економічна статистика: Навчальний посібник. – Одеса:ОДЕУ, 2010. – 182 с.

  Допоміжна

  1. Єріна А. М. Економічна статистика / А. М. Єріна. − К. : ТОВ”УВПК”ЕксОб”, 2002. − 232 с
  2. Крамченко Л.І.Статистика ринку товарів та послуг : Навч. посібник -Львів: “Новий світ-2000” 2006-289с
  3. Лутчин Н.П., Миронюк  А.К. Статистика фінансів. : Навч. посібник -Львів: “Новий світ-2000”. -2005-324
  4. Лутчин Н.П..Мельник І.Д.Система національних рахунків:практикум:Навчальний посібник./за ред проф.Матковського С.О.-Львів: «Новий Світ-2000».2008.-204с.
  5. Економічна статистика: Навч.посіб./За ред.. д.е.н. Р.М.Моторина.-К:КНЕУ,2005.-362 с.
  6. Парфенцева  Н.О.,   Гладкова  В.І.   Про   впровадження   класифікації  видів   економічної діяльності в Україні / Статистика України, 1998, №1. С.10-14.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус