Економіка прав власності та фірми

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
324професор Островерх П. І.ЕКЕМ-61с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКЕМ-61спрофесор Островерх П. І.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Економічна теорія прав власності» є формування цілісного уявлення студентів про методологічні особливості нової інституційної економічної теорії та місце власності в економічній системі.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є відносини між економічними суб’єктами з приводу специфікації та захисту прав власності в різних економічних системах

Основними завданнями вивчення дисципліни «Економічна теорія прав власності» є:

  • ознайомити студентів із головними концепціями та теоріями сучасної інституційної економічної теорії, їхнім понятійним апаратом;
  • з’ясувати особливості трактування власності в романо-германському та  англо-американському праві;
  • ознайомити студентів із наявними класифікаціями типів та форм власності, здійснити порівняльний аналіз абсолютних та відносних прав власності;

Рекомендована література

1.Гриценко О. А. Економічна теорія прав власності  // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» № 4 (7) 2011. – С. 93-103

2.Ткач А.А. Інституціональна економіка. Нова інституціональна економічна теорія. – К. ЦУЛ, 2007. – 303 с.

3.Познер А. Економічний аналіз права. – К.: Акта, 2003. – 863

4.Фуруботн Э.Г., Рихтер Р. Институты и экономическая теория. Достижения новой институциональной теории. – СПб.: Издат дом Санкт-Петерб.гос. ун-та, 2005. – ХХХІУ, 702 с.

 

5.Капелюшников Р.И. Экономическая теория прав собственности. – М.: ИМЭМО, 1990. -90 с.

 

6.The Elgar companion to the economics of property rights / edited by Enrico Colombatto. – Northampton: Edward Elgar, 2004. – 536 р.

7.Pejovich Svetozar. The Economics of Property Rights:Towards a Theory of Comparative Systems. – London: Kluwer Academic Publishers, 1990. – 204 p.