Економічне управління у бізнес-структурах (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Сухай О. Є.ЕКпМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКпМ-11сдоцент Сухай О. Є.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Економічне управління у бізнес-структурах» є засвоєння теоретичних знань  щодо системного уявлення про економічне управління  підприємством і набуття практичних навичок використання технологій та інструментарію бюджетного і фінансового управління підприємством для обґрунтування економічно ефективних управлінських рішень.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • оволодіння новітніми засобами ефективного економічного управління підприємством;
 • набуття практичних навичок використання методів економічного управління;
 • визначення методів бюджетного управління підприємством;
 • оволодіння знаннями і практичними навичками фінансового управління підприємством.

Після вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

 • суть, основні поняття та принципи формування  системи економічного управління на підприємстві;
 • сутність економічного порядку та основні інструменти його забезпечення на макро- і мікрорівні економіки;
 • методи етичного ведення бізнесу;
 • правила формування системи бюджетного управління й вимоги до наповнення її елементів;
 • організацію та технологію бюджетного процесу на підприємстві;
 • поняття та завдання фінансової діагностики; традиційні методики та  новітні методи фінансової діагностики;
 • особливості управління робочим капіталом у контексті стратегічних та оперативних управлінських рішень;
 • засоби формування інвестиційного портфеля підприємства та його оптимізації;
 • особливості стратегічного і операційного управління фінансуванням діяльності підприємства.

      вміти:

 • аналізувати ефективність системи економічного управління у бізнес-структурах та оптимізувати її;
 • розробляти загальний регламент економічного управління у бізнес-структурах;
 • аналізувати діяльність підприємницьких структур з морально-етичних позицій;
 • формувати фінансову структуру й регламент бюджетного управління;
 • визначати та формувати центри фінансової відповідальності у бізнес-структурах;
 • планувати, аналізувати операційні й фінансові бюджети  підприємства та їх основні параметри;
 • здійснювати фінансову діагностику підприємства та обґрунтовувати управлінські рішення щодо підвищення ефективності діяльності підприємства, його товарної, збутової і кредитної політики;
 • планувати та аналізувати величину і структуру оборотних активів підприємства; розраховувати оптимальний розмір запасів ; приймати управлінські рішення щодо оптимізації робочого капіталу;
 • обґрунтовувати склад інвестиційного портфеля бізнес-структури, проводити розрахунки з вибору реальних проектів і фінансових інвестицій;
 • застосовувати сучасні методичні підходи до оптимізації розміру та структури капіталу підприємства.

 

Рекомендована література

Базова література:

 1. Господарський кодекс України. URL: http://zakon-rada.gov.ua
 2. Боярко І.М., Гриценко Л.Л. Інвестиційний аналіз: Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2011. 400 с.
 3. Бланк І.О., Ситник Г.В. Управління фінансами підприємств: підручник. К.: КНЕУ, 2006. 780 с.
 4. Гончаров А.Б., Олейникова Н.М. Економічне управління підприємством: конспект лекцій. Х.: Вид. ХНЕУ, 2009. 368 с.
 5. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: Навч. посіб. 2-е вид. К.: Каравела, 2008. 432 с.
 6. Економічне управління підприємством: навч. посіб. / Н.М. Євдокимова, Л.П. Батенко, В.А. Верба та ін.; за заг. ред. Н.М. Євдокимової. К.: КНЕУ, 2011. 327 с.
 7. Економічне управління підприємством: навч. посіб. /А.М. Колосов, О.В. Коваленко, С.К. Кучеренко, В.Г. Бикова; за заг. ред. А.М. Колосова. Старобільськ: Вид-во держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка», 2015. 352с.
 8. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент. 2-ге вид.: Підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 520с.
 9. Лігоненко Л.О. Управління грошовими потоками: навчальний посібник. Київ: КНТЕУ, 2005. 255с.
 10. Лопатовська О.О., Гаєвська О.С. Ліквідність та платоспроможність в контексті фінансового управління діяльністю підприємства. Вісник ХНУ: Економічні науки. №1. 2022. С.118-123.
 11. Непочатенко О.О., Мельничук Н.Ю. Фінанси підприємств: підручник. К.: «Центр учбової літератури», 2013. 504 с.
 12. Основи бюджетування: навч. метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / за заг. ред. Л.П. Батенко. К.: КНЕУ, 2010.
 13. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку / уклад. В. Кузнєцов. Харків: Фактор, 2009.  416 с.
 14. Рузакова О.В. Аналіз сучасних методик оцінювання фінансового стану підприємства. Вісник ХНУ: Економічні науки. №2. 2022. С. 7-13.
 15. Фінансовий менеджмент: підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. К.: КНЕУ, 2008. 536с.

Додаткова література:

 1. Білик М.Д. Бюджетування у системі фінансового планування. Фінанси України. 2010. № 3. С. 97-109.
 2. Бутенко Д.С. Впровадження контролінгу на підприємстві в умовах нової парадигми менеджменту. Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. 2018. Вип. 3. С. 60-64.
 3. Водолазька О.А. Грошові потоки підприємства: принципи та методи управління. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. № 6(23). С. 593-598.
 4. Гаватюк Л.С., Пілат А.К. Удосконалення системи управління рентабельністю як умова ефективного функціонуваняя підприємств. Вісник ХНУ. 2020. № 2. С. 47-50.
 5. Данилків Х., Гембарська Н. Управління оборотним капіталом та джерела його фінансування. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». №1. 2022. С. 81-93.
 6. Ковтун С. Бюджетування на сучасному підприємстві або як ефективно управляти фінансами. Харків: Фактор, 2005. 340 с.
 7. Кузьмін О.Є. Бюджетування в системі управління організацією: теоретичні та прикладні засади: монографія. К.: Кондор, 2007. 234 с.
 8. Ладунка І.С., Рибалка Т.М. Особливості економічного управління підприємством. Економіка і суспільство. 2017. №13.
 9. Лігоненко Л.О., Молодоженя М.С. Стан та проблеми впровадження економічного управління на підприємствах України. Проблеми економіки. №1. 2014. С. 65-71.
 10. Мордовцев О.С., Лисицький М.С. Методичний підхід до організації управління грошовими потоками промислового підприємства. Вісник НТУ «ХПІ». 2018.      № 37.
 11. Орєхова А.І. Характеристика контролінгу на підприємствах України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Ужгород, 2018. № 2.  С. 64-71
 12. Пучкова С.І. Методи підвищення етичного рівня бізнес-організації. Електронне видання «Ефективна економіка» URL: economy.nayka.ua №12, 2019
 13. Тарасенко І.О. Фінанси підприємств: підручник. К.: КНУТД, 2015.  360с.
 14. Шергіна Л.А., Жемба А.Й, Савощенко О.О. Етичні аспекти корпоративної поведінки в процесі ведення бізнесу/ Вісник Хмельницького національного університету. №4. 2017. С. 210-213.

 Інтернет-ресурси:

 1. Законодавство України. URL: http://zakon.rada.gov.ua
 2. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 3. Інтернет-портал для управлінців. URL: http://www.management.com.ua
 4. Сайт міністерства економіки України. URL: http://www.me.gov.ua

Матеріали

Metodychni-rekomendatsii-dlia-samostiynoi-roboty-ЕUBS

METODYCHNI-VKAZIVKY-ekonomichne-upravlinnya-u-biznes-strukturah

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус