Методи аналізу і прогнозування для економічного програмування

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Кічурчак М. В.ЕКЛМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКЛМ-51с

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни є з’ясування базових положень, ознайомлення з методологією та набуття практичних навичок з проведення економічного аналізу державних програм.

Основними завданнями вивчення дисципліни є формування системи знань про механізми впровадження та оцінювання різних видів державних програм в умовах обмеженості бюджетних коштів і необхідності їх якнайраціональнішого використання.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • предмет і методологію економічного аналізу державних програм;
 • місце економічного аналізу державних програм в системі стратегічного планування національної економіки;
 • особливості та етапи проведення економічного аналізу державних програм в реальному секторі національної економіки, державних програм науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, державних програм соціального розвитку, державних програм з охорони довкілля;
 • паспорт державної програми, його результативні показники;
 • оцінку впливу макро- і мікроекономічних чинників на виконання державних програм;
 • процедуру проведення аудиту ефективності виконання державних програм;

вміти:

 • застосовувати методологію економічного аналізу державних програм у практичній діяльності;
 • класифікувати державні програми та визначати найважливіші показники їх ефективності та результативності;
 • визначати проблеми, що пов’язані з реалізацією державних програм, і розробляти рекомендації та пропозиції щодо їх усунення або мінімізації негативних наслідків;
 • виявляти вплив макро- і мікроекономічних чинників на результативність виконання державних програм;
 • аналізувати основні макроекономічні показники та здійснювати прогноз економічного і соціального розвитку країни;
 • здійснювати аудит ефективності виконання державних програм.

Рекомендована література

 1. Бардиш Г. О. Проектний аналіз : Підручник. / Г. О. Бардиш. – К. : Знання, 2006. – 415 с.
 2. Бюджетна політика в контексті соціально-економічного розвитку України. – Том 4. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі / Під ред. М. Я. Азарова, Ф. О. Ярошенка, О. І. Амоші та ін. – К. : НДФІ, 2004. – 368 с.
 3. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами: Пер. с англ. / Дж. Ван Хорн ; Под ред. И. И. Елисеевой. – М. : Финансы и статистика, 1996.
 4. Воронков А. А. Методы анализа и оценки государственных программ в США. / А. А. Воронков. – М. : Наука, 1986. – 192 с.
 5. Гринів Л. С. Екологічна економіка: Навч. посібник. / Л. С. Гринів. – Львів : „Магнолія 2006”, 2010. – 380 с.
 6. Державні цільові програми та упорядкування програмного процесу в бюджетній сфері / За ред. акад. НАН України В. М. Гейця. – К. : Наукова думка, 2008. – 371 с.
 7. Економіка України: національна стратегія розвитку: Монографія / [Л. С. Гринів, Ю. М. Гончар, М. В. Кічурчак, І. Б. Назаркевич, М. І. Теребух та ін.]; За ред. Л. С. Гринів. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 444 с.
 8. Здрок В. В. Економетрія : Підручник. / В. В. Здрок, Т. Я. Лагоцький. – К. : Знання, 2010. – 541 с.
 9. Здрок В. В. Моделювання економічної динаміки : Підручник для студентів вищих навчальних закладів. / В. В. Здрок, І. М. Паславська. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 244 с.
 10. Матковський С. О. Статистика : Навчальний посібник. / С. О. Матковський, Л. І. Гальків, О. С. Гринькевич, О. З. Сорочак. – Львів : „Новий Світ – 2000”, 2009. – 430 с.
 11. Методика визначення економічної ефективності витрат на наукові дослідження і розробки та їх впровадження. – К. : Інститут економічного прогнозування, 1998. – 52 с.
 12. Мних Є. В. Економічний аналіз : Підручник. / Є. В. Мних. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с.
 13. Скрипниченко М. І. Секторальні та міжкраїнні моделі економічного розвитку. / М. І. Скрипниченко. – К.: Фенікс, 2004. – 256 с.
 14. Стефанишин О. В. Теорія розвитку людського потенціалу національної економіки: навч. посібник. / О. В. Стефанишин. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 306 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: Робоча програма

Завантажити силабус