Економіка інноваційного розвитку

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: економіки україни

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Назаркевич І. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116

Опис курсу

“Економіка інноваційного розвитку” є нормативною навчальною дисципліною для підготовки магістрів за напрямом 051 “Економікаˮ. Вивчення дисципліни дає реальне бачення економіко-управлінських аспектів інноваційної діяльності в умовах глобалізації економіки та посилення конкуренції, формує нові знання щодо здійснення господарських відносин на інноваційній основі.
Курс Економіка інноваційного розвитку поряд з іншими економічними дисциплінами формує фундаментальне економічне мислення майбутнього фахівця-економіста, прищеплюючи навички застосовування комплексного економіко-управлінського підходу до аналізу різноманітних аспектів інноваційної діяльності суб’єктів економічних відносин щодо підвищення їх конкурентоспроможності та отримання максимального економічного ефекту від використання нововведень.
Мета дисципліни: ознайомлення студентів з основами економіки інноваційного розвитку та спрямування їх на оволодіння знаннями і вміннями щодо створення нововведень, їх захисту, комерціалізації, оцінювання та управління.
Завдання дисципліни: забезпечення інтелектуального і соціального розвитку особистості через вивчення основ управлінських та економічних аспектів інноваційної діяльності суб’єктів економічних відносин.
Предмет дисципліни: економічні та організаційно-фінансові засади управління інноваційним розвитком у вітчизняній і світовій практиці.
Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки магістрів. Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях із економіки сталого розвитку, інтелектуальної власності, економічної теорії, національної економіки, економіки підприємства, менеджменту тощо.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • поняття інновацій та інноваційної діяльності в умовах ринкової економіки;
 • державну та міжнародну систему інтелектуальної власності;
 • характеристику складових ринку інновацій;
 • економічну структуру інноваційного потенціалу суб’єктів економічних відносин;
 • значення і особливості управління інноваційним ризиком;
 • механізми стимулювання інноваційних процесів;
 • систему інноваційної інфраструктури і її значення.

Уміти:

 • визначати інновації та класифікувати їх за відповідними ознаками;
 • вибирати конкретні важелі управління інноваційними процесами;
 • аналізувати економічну структуру інноваційного потенціалу суб’єктів економічних відносин;
 • оцінювати вартість інновацій та ступінь впливу інноваційних ризиків на господарську діяльність;
 • формувати інноваційні проекти і стратегії розвитку.

Рекомендована література

1. Авраменко І.М., Руденко М.В. Перспективи інноваційного розвитку в контексті економічного зростання в Україні // Економіка і регіон. – 2005. – № 2(5). – С.33-35.
2. Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення: Монографія / О.І. Амоша, В.П. Антонюк, А.І. Зем-лянкін, та ін. / НАН України. Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2007. – 328 с.
3. Алейнікова О.В. Адаптування функцій державного управління у сфері економіки до інноваційного розвитку // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2003. – № 1. – С.4-7.
4. Алейнікова О.В. Класифікація інновацій у суспільному виробництві // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2003. – №4 – С.5-8.
5. Александрова В., Бажал Ю. Економічні проблеми державного програмування науково-технічного розвитку // Економіка України, 1999. – № 10.
6. Александрова В.П. Інноваційний потенціал та його роль в економічному розвитку країни // Наука і наукознавство. – 2004. – № 2(44). – С.39-45.
7. Амоша О.І. Організаційно-економічні механізми активізації інноваційної діяльності в Україні // Економіка промисловості. – 2005. – № 5(31). – С.15-26.
8. Амоша О.І. та ін. Механізми переходу економіки України на інноваційну модель розвитку. НАНУ. Інститут економіки промисловості. – Донецьк, 2002 – 107 с.
9. Андел І.В. Організація моніторингу інноваційних процесів на регіональному рівні // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональна науково-технічна політика: інноваційний розвиток та інформаційний простір: Зб. наук. пр.- Вип. XVI / НАН України. ІРД.- Львів, 2000. С. 212-221.
10. Антонюк Л.Л., Поручник А.М., Савчук В.С. Інновації: теорія, механізми розробки та комерціалізації. Монографія. – К.: КНЕУ, 2003. – 394 с.
11. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін: Навчальний посібник. – К.: Заповіт, 1996. – 240 с.
12. Бажал Ю.М. Економічні пріоритети державної технологічної політики: визначення та механізм реалізації. – К.: ІЕП НАНУ, 2001. – 526 с.
13. Безземельна Т.О. Проблеми фінансування інноваційної діяльності // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2003. – № 1. – С.7-9.
14. Безчасний Л., Мельник В. Інноваційна модель економічного розвитку України // Журнал Європейської економіки. – 2003. – Том 2. (№ 3).– С.303-315.
15. Безчасний Л.К. Наукові передумови формування технологічного укладу національної економіки України // Інноваційне забезпечення структурної перебудови національної економіки: Зб. наук. праць / НАН України, Ін-т економіки – К., 1999. – 160 с.
16. Бєлєнький П.Ю., Шевченко-Марсель В.І., Другов О.О. Інвестиційно-інноваційне забезпечення конкурентоспроможності регіону / Відп. ред. П.Ю. Бєлєнький – НАНУ, Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2006. – 129 с.
17. Благонравин М. Осенью соберем инновационный урожай // Эксперт № 15. – 2006. – С.48.
18. Бонковскі А., Клепка М., Матусяк К., Стшелєц Є., Засядли К. Інструменти підтримки інноваційності малих і середніх підприємств: досвід Польщі та Європейського Союзу. – Познань/Київ. – „Коло”. – 2005. – 186 с.
19. Бояринова К.О. Проблема інноваційної пропозиції та шляхи її вирішення // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу: фінансова політика та інвестиції. Серія: Підприємництво, інновації та ефективність: Зб. наук. праць. Вип. X, № 1-2. Том 1. – Луцьк: Волинська обласна організація СЕУ, 2004. – 396 с. – С.190-194.
20. Бражко О.В. Управління інноваційним розвитком підприємств у ринкових умовах // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2003. – № 1. – С.14-18.
21. Бражко О.В. Фінансування інновацій в умовах ринку // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2004. – № 1. – С.40-44.
22. Бубенко П.Т. Регіональна науково-технічна система: проблеми управління та визначення ефективності // Економіка і регіон № 2 (5), 2005 – ПолтНТУ. – С.46-49.
23. Бубенко П.Т. Регіональні аспекти інноваційного розвитку. Харків: НТУ „ХПІ”, 2002. – 316 с.
24. Бутирська І.В. Інфраструктурне забезпечення регіонального розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення: Монографія. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 238 с.
25. Бутко М.П. Регіональні проблеми інноваційно-інвестиційних трансформацій в Україні // Вісник академії економічних наук України. – 2003. – № 2. – С.30-34.
26. Важинський Ф.А., Іванишин М.Ф. Методи і форми регулювання інноваційних процесів в зарубіжних країнах // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Інноваційний розвиток економіки: Зб. наук, пр.- Вип.6(ХLIV). В 4-х ч. / НАН України. ІРД.- Ч.4 – Львів, 2003.- 308 с. – С.121-126.
27. Важинський Ф.А., Копилюк О.І. Регіональна інноваційна політика в умовах ринкової економіки // Економіка промисловості. – 2005. – № 1. – С.92.
28. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. Видання 3-е, вип. Та доп. / За ред. В.О. Василенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 440 с.
29. Вахненко Т.П. Роль науково-технічної і промислової політики держави у формуванні нової моделі конкурентоспроможності // Економіка і прогнозування. – № 1. – 2006. – С.42-60.
30. Вачевський М.В., Вачевський О.М., Стасишин Б.О. Патентознавство: теорія і практика інноваційної діяльності. – Дрогобич: Вимір, 1999. – 255 с.
31. Вовканич С.Й. Аксіологія знання в переході до інноваційної моделі розвитку // Наука та наукознавство. – 2005. – № 4. – С.18-36.
32. Возняк Г.В., Кузнєцова А.Я. Методичні особливості оцінки фінансування інноваційних проектів прибутком від основної діяльності // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 4(46). – С.81-92.
33. Володін С.А. Інноваційна модель наукоємного ринку АПК // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 8(50). – С.133-142.
34. Воронкова В.Г. Модель інноваційного розвитку міста // Інноваційна модель соціально-економічного розвитку Запорізького регіону. Зб. наук. праць першої науково-практичної конференції 29 травня 2003 р. / Ред. кол. Внуков Ю.М. (відп. ред.) – Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – 236 с. – С.102-107.
35. Ґава Ю.В. Інтелектуальний капітал – шлях до економічного зростання в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 4(58). – С.129-134.
36. Галиця І.О. Механізми функціонування технопарків та бізнес-інкубаторів // Економіка промисловості. – № 4(30). – 2005. – С.22-31.
37. Гальперіна Л.П. Створення інноваційно орієнтованої суспільної системи: регіональний аспект // Стратегія розвитку України. Випуск 1-2. – 2004. – С.275-281.
38. Гальчинський А.С., Геєць В.М., Кінах А.К., Семиноженко В.П. Інноваційна стратегія українських реформ. – К.: Знання України, 2002. – 336 с.
39. Гаман М. Формування перспективної стратегії розвитку інвестиційно-інноваційних процесів // Управління сучасним містом. – № 1-2/1-6 (17-18). – 2005. – С.50-58.
40. Гаман М.В. Державне управління інноваціями: України та зарубіжний досвід: Монографія. – К.: Вікторія, 2004. – 311 с.
41. Гаман М.В. Формування інноваційного розвитку в Україні // Держава і регіони. – 2004. – № 1. – С.24-28.
42. Ганущак Л.М. Шляхи використання зарубіжного досвіду управління інноваційним потенціалом підприємств в Україні // Актуальні проблеми економіки. – № 4(58). – 2006. – С.135-142.
43. Герасимчук З.В., Ковальська Л.Л. Виробничий потенціал регіону: методика оцінки та механізми нарощення: Монографія. – Луцьк: ЛДТУ, 2003. – 242 с.
44. Гончаренко М.Ф., Стригун В.А. Організаційні проблеми інноваційної та інвестиційної діяльності технологічних парків України // Актуальные вопросы развития инновационной деятельности. Материалы VIII международной научно-практической конференции. – Симферополь, 2004. – С.18-22.
45. Гордієнко Л.Ю. Інноваційний менеджмент. Конспект лекцій. – Харків: Вид ХДЕУ, 2001. – 80 с.
46. Гринів Л.С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії: Монографія. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 240 с.
47. Гринів Л.С. Інновації в дослідженнях економічної теорії сталого розвитку // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Проблеми управління інноваційною діяльністю. (Зб. наук. пр.). Випуск 4 (XXXV) / НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2002. – С.27-36.
48. Гриньов Б.В., Гусєв В.А. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку країн з перехідною економікою // Наука і наукознавство. – 2002. – № 1(35). – С.22-35.
49. Гриньова В.М. Функціонально-вартісний аналіз в інноваційній діяльності підприємства: Монографія / Харківський держ. екон. Університет. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2004. – 124 с.
50. Гуцуляк М.В. Інноваційна теорія М.І. Туган-Барановського і сучасні проблеми економічного розвитку в Україні // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Проблеми управління інноваційною діяльністю. (Зб. наук. пр.). Випуск 4 (XXXV) / НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2002. – С.24-27.
51. Данилюк М.О., Попадюк А.В., Петренко В.П. Про необхідність і пріоритетність впровадження в практику управління інновацій модифікаційного характеру // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Проблеми управління інноваційною діяльністю: Зб. наук, пр.- Вип.4(ХXXV) / НАН України. ІРД.- Львів, 2002.- С. 9-13.
52. Дацій О.І. Державна підтримка інновацій // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2003. – № 1. – С.39-43.
53. Дацій О.І. Інноваційна інфраструктура в Україні // Вісник академії економічних наук України. – 2002. – № 2. – С.128-129.
54. Дацій О.І. Інноваційна політика у народному господарстві // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2003. – № 1. – С.92-94.
55. Денис О.Б. Напрямки удосконалення інноваційної інфраструктури регіону // Економіка і регіон. – 2005. – № 2(5). – С.73-75.
56. Денисюк В. Методологія оцінки та аналізу динаміки інноваційної активності промисловості регіону // Економіст. – 2006. – № 3. – С.40-43.
57. Денисюк В.А. Провідна та організаційна роль влади в інноваційному розвитку (ч.II) // Інтелектуальна власність. – 2004.- №11.- С. 3-10.
58. Дзісь Г. Роль регіонів у становленні національної економіки України // Економіка України, 1999. – № 10, С.19-28.
59. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2000. – 209 с.
60. Довгий О.С. Науково-технічна стратегія в політиці забезпечення національної конкурентоспроможності // Стратегія розвитку України. – Вип.1-2. – 2004 р. – С.103-108.
61. Долішній М.І. Актуальні завдання регіональної політики України в сучасних умовах // Регіональна економіка. – 2004.- №3.- С. 16-32.
62. Долішній М.І. Регіоналізація науково-технологічної політики України // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональна науково-технічна політика: інноваційний розвиток та інформаційний простір: Зб. наук. пр.- Вип. XVI / НАН України. ІРД.- Львів, 2000. – 592 с. С.4-7.
63. Дорофиенко В.В. Управление научно-техническим потенциалом региона (Организационно информационные аспекты) / Под ред. Ю.М. Каныкина. Украинская академия информатики, Донецкий региональный научный центр УкрАИН. – К., 1995. – 213 с.
64. Економіка і організація інноваційної діяльності / за ред. Стельмащука А.М., Тернопіль: „Економічна думка”, 2001 – 176 с.
65. Економіка України: національна стратегія розвитку: Монографія. За ред. проф. Гринів Л.С. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 444 с.
66. Економічна та адміністративна трансформація: цілі та рекомендації для України на шляху до Європи / за ред. Франца Шустера – К.: Асоціація агенцій регіонального розвитку України, Фонд Конрада Аденауера, 2004. – 86 с.
67. Єгоров І.Ю., Жукович І.А. Макромоделі науково-технічного та інноваційного розвитку країни: проблеми побудови та використання // Наука і наукознавство. – 2004. – № 2(44). – С.46-55.
68. Єгоров І.Ю., Жукович І.А., Рижкова Ю.О. Європейське інноваційне табло: система індикаторів інноваційного розвитку // Статистика України. – 2006. – № 1. – С.71-76.
69. Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічний аспект): Наук. монографія. – К.: Світ знань, 2002. – 528 с.
70. Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика: Монографія. – К.: НІС, 2003. – 368 с.
71. Жовтянський В. Енергозбереження на терезах економіки / www.kmu.gov.ua /control / uk / publish / article?art_id=3206393&cat_id=3185423.
72. Забарная Э.Н., Харичков С.К. Инновационно-инвестиционная система: методология формирования и развития. – Одесса. Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2002. – 140 с.
73. Заблоцький Б.Ф. Перехідна економіка: Посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004. – 512 с.
74. Закон України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” від 14.09.06 №143-V. – http://in.gov.ua/index.php?get=55&law_id= 46.
75. Закон України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків” від 16.07.99 №991-XIV. – http://in.gov.ua/index.php?get= 55&law_id=17.
76. Закон України „Про інноваційну діяльність” Відомості Верховної Ради (ВВР) – 2002. – № 36. – ст.266.
77. Закон України «Про Загальнодержавну програму розвитку високих наукоємних технологій» № 1676- IV від 9 квітня 2004 р. // Урядовий кур’єр. – 2004. – 7 травня.
78. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» № 433-IV від 16 січня 2003 р. // ВВР. – 2003. – № 13.
79. Землянкін А.І. Інноваційна діяльність: стан і шляхи розвитку // Економіка промисловості. – 2005. – № 1. – С.107.
80. Землянкін А.І., Лях І.І. Науково-правові основи регулювання інноваційної діяльності в Україні // Регіональна економіка. – 2003.- №4.- С. 28-35.
81. Злупко С.М. Економічні знання, добробут, перспективи // Шанс № 9, 2005. – С.5.
82. Злупко С.М. Інноваційні засади моделювання української економічної перспективи // Вісник НТШ (Наукового товариства імені Т. Шевченка). – № 35. – 2006. – С. 40-42.
83. Злупко С.М. Інноваційно-інвестиційна стратегія регіону в системі загальнонаціональних пріоритетів // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональна науково-технічна політика: інноваційний розвиток та інформаційний простір: Зб. наук. пр.- Вип..XVI / НАН України. ІРД.- Львів, 2000. С. 16-22.
84. Злупко С.М. Навчальні інновації і конкурентоспроможність спеціаліста // Шанс. – № 18 (297). – 2006. – С.5.
85. Зубенко О.А. Класифікація і взаємозв’язок інноваційних ефектів // Економіка та право. – 2005. – № 1. – С.146-149.
86. Зуев А., Мясникова Л. Прогресс и рынок // Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. – 2003. – № 3. – С.87-94.
87. Зянько В.В. Ринкова інноваційна інфраструктура розвитку підприємництва: зарубіжний досвід // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу: фінансова політика та інвестиції. Серія: Підприємництво, інновації та ефективність: Зб. наук. праць. Вип. X, № 1-2. Том 1. – Луцьк: Волинська обласна організація СЕУ, 2004. – 396 с. – С.208-214.
88. Інвестиційна та інноваційна діяльність: Монографія / За ред. О.Є. Кузьміна. – Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 231 с.
89. Іщук С.О. Фінансовий механізм управління виробничим потенціалом промислових підприємств на інноваційних засадах // Економіка і регіон. – 2005. – № 2(5). – С.134-137.
90. Йохна М.А., Стадник В.В. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навч. посіб. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2005. – 400 с.
91. Капосов Г., Шарко М. Сучасні проблеми функціонування й детермінанти інноваційного механізму регіонального розвитку // Регіональна економіка № 1. 2005. с. 14-23.
92. Кармазін В.А., Кармазін О.В. Інноваційні підходи в міжнародному маркетингу як засіб конкурентоспроможності // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу: фінансова політика та інвестиції. Серія: Підприємництво, інновації та ефективність: Зб. наук. праць. Вип. X, № 1-2. Том 1. – Луцьк: Волинська обласна організація СЕУ, 2004. – 396 с. – С.215-222.
93. Касич А.О. Дослідження ринку інновацій та інвестицій як основи формування інноваційно-інформаційної моделі розвитку України // Економіка і регіон. – 2005. – № 2(5). – С.88-92.
94. Кацура С.М. Проблеми становлення ринкової інноваційної інфраструктури в Україні // Вісник академії економічних наук України. – 2002. – № 1. – С.81-84.
95. Кацура С.Н. Совместная деятельность предприятий (региональный аспект). – К.: Наукова думка. – 1991. – 152 с.
96. Кліяненко Б.Т. Роль регіонів у створенні ефективного механізму управління економікою // Вісник академії економічних наук України. – 2002. – № 1. – С.122-124.
97. Кліяненко Б.Т., Осика О.П. Сутність, роль та місце інноваційної діяльності в системі суспільного виробництва: концептуальні положення // Вісник академії економічних наук України. – 2002. – № 2. – С.24-31.
98. Козенков Д., Вашкелєвич В., Солошенко К., Якубов Е. Інноваційний розвиток та людський потенціал: оцінка та стимулювання: Монографія. – Дніпропетровськ: Системні технології, 2004. – 156 с.
99. Козоріз М.А. Проблеми розвитку інноваційного бізнесу в Україні // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональна науково-технічна політика: інноваційний розвиток та інформаційний простір. Зб. наук. пр. Випуск XVI / НАН України. ІРД. – Львів, 2000 – С. 29-35.
100. Колесник Ю.В. Влияние инновационной политики государства на его международную конкурентоспособность // Проблеми науки (міжгалузевий науково-технічний журнал). – № 4. – 2006. – С.7-15.
101. Колодинський С.Б. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємств регіону // Вісник академії економічних наук України. – 2004. – № 1. – С.95-98.
102. Концепція інноваційного розвитку економіки України // Наука і наукознавство. – 2002. – № 1(35). – С.3-22.
103. Корецький Ю.М. Механізми вдосконалення системи фінансування інноваційної діяльності // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Проблеми управління інноваційною діяльністю. Зб. наук. пр. Випуск № 4 (XXXV) / НАНУ. Інститут регіональних досліджень. Львів, 2002. С.242-248.
104. Корецький Ю.М., Рудь Н.Т. Методичні аспекти оцінки інноваційного потенціалу регіону // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія. право). Вип. 1-2 / Голов. ред. О.П. Степанов. – К.: НАУ, 2004. – С.418-430.
105. Крупка М.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2001. – 608 с.
106. Кукурудза І.І. Інноваційна діяльність в регіоні: стан, проблеми, перспективи // Вісник економічної науки України. – 2005. – № 1(7). – С.67-70.
107. Кучма Л.Д. Утверджувати інноваційну модель розвитку економіки України: Виступ Президента України Л.Д. Кучми на науково-практичній конференції 21 лютого 2003 р. – К.: Преса України, 2003. – 29 с.
108. Лапко О. Економіка інновацій. Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1999. – 136 с.
109. Лапко О. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання: Монографія. – К.: Ін-т екон. прогнозування НАН України, 1999. – 253с.
110. Лапко О.О., Щедріна Т.І. Трансфер технологій: проблеми та перспективи // Утвердження інноваційної моделі розвитку економіки України. Матеріали наук.-практ. конф. – К.: НТТУ «КПІ», 2003. – С.203-222.
111. Лісін Б.К. Інноваційний потенціал як фактор розвитку (міждержавне соціально-економічне дослідження) // Наука і наукознавство. – 2003. – № 2(40). – С.15-22.
112. Малицький Б.А. та інші. Актуальні питання методології та практики науково-технологічної політики. НАНУ. Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – К., 2001. – 202 с.
113. Матросова Л.М. Удосконалення управління інноваційними процесами на підприємствах України // Наука і наукознавство. – 2002. – № 3(37). – С.17-23.
114. Мержа С.І. Інноваційна діяльність у промисловості: сучасний стан та напрямки активізації // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 9(51). – С.155-159.
115. Мова Н., Хаустов В. Інноваційна діяльність в Україні та напрямки її розвитку // Економіка України. – 2001. – № 6. – С.29-35.
116. Московкин В., Раковская-Самойлова А., Пуртов В. Количественные индикаторы научной и инновационной деятельности (Зарубежный опыт и его адаптация для отечественных условий) // Бизнес Информ. – 2002. – № 11-12. – С.52-65.
117. Назаркевич І.Б. Внесок М.І. Туган-Барановського у формування і розвиток інноваційної теорії // Інтеграція країн з перехідною економікою у світовий економічний простір: стан і перспективи: Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції, Львів, 13-14 травня 2005 р. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 462 с. – С.246.
118. Назаркевич І.Б. Зарубіжний досвід розвитку інноваційної діяльності в регіоні // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2005. Випуск 34. – 800 с. – С.390-397.
119. Назаркевич І.Б. Механізми регулювання інноваційних процесів в регіоні // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. Випуск 36.
120. Назаркевич І.Б. Організація інноваційної діяльності малих підприємств: проблеми і перспективи // Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні. ЛНУ імені Івана Франка. Львів: Інтереко. 2005. – 526 с. – 276-281.
121. Назаркевич І.Б. Погляди Івана Франка на новаторство // Філософія економіки Івана Франка й сучасні економічні проблеми: Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції, Львів, 5-6 травня 2006 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 292 с. – С.150-151.
122. Назаркевич І.Б. Проблеми розвитку інноваційної культури // України син. Збірник матеріалів на пошану доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки Степана Злупка. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – 820 с. – С.679-682.
123. Назаркевич І.Б. Регіональна інноваційна система – необхідність сучасного розвитку економіки // Економічна система України: минуле, сучасне, майбутнє. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 21-22 жовтня 2005 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – С.244-245.
124. Назаркевич І.Б. Роль регіональних інноваційних систем у соціально-економічному розвитку регіонів // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональні суспільні системи: ресурси і механізми ефективного управління (Збірник наукових праць). Випуск 2 (58) / НАН України. Інститут регіональних досліджень.- Львів, 2006. – 776с. – С.561-571.
125. Назаркевич І.Б. Стратегічні напрямки інноваційної діяльності в регіоні: системний підхід // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональні суспільні системи (Збірник наукових праць). Випуск 3 (XLVII) / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Частина 1.- Львів, 2004. – 446с. – С.179-189.
126. Никитенко П.Г. Обеспечение инновационного процесса – императив стратегии развития единого экономического пространства // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Наук. журнал. – Вип. 3-4 / Голов. ред. О.П. Степанов. – К.: НАУ, 2004. – 812 с. С.340-352.
127. Никифоров А. Національна інноваційна система: вибір України // Економіст. – № 12. – 2005. – С.35-41.
128. Онопрієнко В., Соловйов В. Інноваційна економіка: методологія, прогнози, реалії // Вісник національної академії наук України. – № 12. – 2005. – С.42-50.
129. Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку промисловості регіону/ За ред. Бойка Є.І. НАН України. ІРД. – Львів, 2003. – 197с.
130. Осецький В.Л. Інвестиції та інновації: проблеми теорії і практики. Монографія. – К.: 2003. – 412 с.
131. Очеретько Л.М. Основні умови переходу економіки до інноваційного типу розвитку // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2003. – № 1. – С.89-94.
132. Очеретько Л.М. Розвиток інноваційного процесу в ринковій економіці // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2004. – № 1. – С.185-188.
133. Патон Б.Є. Науково-технологічний та інноваційний потенціал економічного розвитку України // Утвердження інноваційної моделі розвитку економіки України. Матеріали науково-практичної конференції. – К.: НУТУ «КПІ», 2003. – 434 с. – С.34-37.
134. Пашута М.Т., Шкільнюк О.М. Інновації: понятійно-термінологічний апарат, економічна сутність та шляхи стимулювання. Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 118 с.
135. Пирожков С.І. Глобалізація та інноваційна діяльність в Україні // Утвердження інноваційної моделі розвитку економіки України. Матеріали науково-практичної конференції. – Київ: НУТУ „КПІ”, 2003. – 434 с. – С.141-149.
136. Писаренко Б.А., Проценко Н.Б. Інноваційний досвід як фактор ефективного використання інвестицій // Вісник академії економічних наук України. – 2002. – № 2. – С.97-104.
137. Погожа Н.В. Інноваційні чинники сталого розвитку підприємств у регіоні // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2004. – № 2. – С.51-62.
138. Поплавський В.Г. Інноваційна модель розвитку економіки України // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Інноваційний розвиток економіки. Зб. наук. пр. Випуск № 6 (XLIV). Частина 4. / НАНУ. Інститут регіональних досліджень. Львів, 2002. – 308 с. – С.3-11.
139. Притула Х.М. Інноваційна промисловість України: сучасний стан та фінансове забезпечення // Економіка і регіон. – 2005. – № 2(5). – С.26-29.
140. Продаева Е. Венчурные фонды будут финансировать инновации // Інвестиції: практика та досвід. – № 7. – 2006. – С.10.
141. Прозоров В.В. Розвиток інноваційного бізнесу в Україні // Вісник академії економічних наук України. – 2002. – № 2. – С.152-153.
142. Регіональна політика та механізми її реалізації / За ред. М.І. Долішнього. Інститут регіональних досліджень. – К.: Наукова думка, 2003. – 504 с.
143. Риндзак О.Т. Інноваційна мотивація як необхідна умова активізації регіональної політики зайнятості // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Інноваційний розвиток економіки (Зб. наук. пр.), Вип. 6 (XLIV), Частина 1 / НАН України, Ін-т регіон. досліджень, Львів. 2003. – С.293-300.
144. Россоха В.В. Методика оцінювання потенціалу інновацій // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 5(47). – С.68-75.
145. Рудика О.В. Організація розвитку інноваційного потенціалу на підприємстві // Економіка розвитку. – 2004. – № 3. – С.63-66.
146. Рябченко О.Д., Калініченко І.В., Михайленко О.П., Цибань П.В. Інвестування, інноваційні процеси і приватизація. – Харків: Основа, 2000. – 121 с.
147. Сидич О.В. Діагностика інноваційного потенціалу підприємств // Економіка і регіон. – 2005. – № 3 (6). – С.87-90.
148. Стеблинський М. Інноваційні та інвестиційні проекти – 2007: коштів вистачить на всіх. Урядовий кур’єр. – № 80. – 2007. – С.8.
149. Степанов О.П., Ємченко В.М. Стратегія інноваційного розвитку України // Стратегія розвитку України. – Вип. 1-2 / Голов. ред. О.П. Степанов. – К.: НАУ, 2004. – С.83-96.
150. Стеченко Д.М. Інноваційні форми регіонального розвитку: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2002. – 254 с.
151. Сухоруков А.І. Економіка та організація інноваційної діяльності – К.: Інститут муніципального менеджменту та бізнесу, 2001. – 183 с.
152. Сухоруков А.І., Олейніков О.О. Формування вітчизняних транснаціональних структур у контексті забезпечення інноваційної безпеки України // Стратегічна панорама. – 2005. – № 4. – С.104-112.
153. Тарадайко Д.О. Інноваційні фактори економічного зростання // Стратегічний розвиток регіону – економічне зростання та інтеграція: Матеріали XV міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2006 року. Ч. І. – Чернівці, 2006. – 392 с. – С.169-172.
154. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи) / За ред. В.М. Гейця. – К.: Лотос, 1999. – 500 с.
155. Трансформація структури господарства України: регіональний аспект // За ред. Г.В. Балабанової, В.П. Нагірної, О.Б. Нижник. – К.: Міленіум, 2003. – 404 с.
156. Туган-Барановський М.І. Основи політичної економії. Наук. редактор, автор передмови і вступної статті С.М. Злупко – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету ім. І. Франка, 2003. – 628 с.
157. Указ Президента України від 11.07.06 №606 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 квітня 2006 року «Про стан науково-технологічної сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України». – http://in.gov.ua/index.php?get=55&law_id=53.
158. Управління інноваційними процесами в регіонах: Монографія / Інститут регіональних досліджень НАН України; Львівський банківський інститут НБУ; За наук. ред. М.А. Козоріз, Т.С. Смовженко. – Львів: ЛБІ НБУ, 2006. – 263 с.
159. Филин С. Инновации в реальном секторе // Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. – 2003. – № 1. – С.21-30.
160. Харів П.С. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів: Монографія / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – 325 с.
161. Цигилик І.І., Кропельницька С.О., Мозіль О.І., Ткачук І.Г. Економіка й організація інноваційної діяльності: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 128 с.
162. Шарко М.В. Использование программно-целевого подхода при прогнозировании результатов инновационной деятельности в условиях ограниченной информации // Економіка, фінанси, право. – № 4. – 2005. – С.6-11.
163. Шнипко О. Нагромадження основного капіталу як фактор конкурентоспроможності економіки // Економіка України. – № 7. – 2005. – С.24-32.
164. Шульц С.Л. Інноваційний чинник економічного зростання регіонів України // Економіка і регіон № 2 (5), 2005. – с.70-72.
165. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития: исследования предпринимательской прибыли, капитала, кредита и цикла конъюнктуры. – М.: Прогресс, 1992. – 455 с.
166. Щелкунов В., Пічкур О. Як уникнути помилок у трансфері технологій, науково-технічній, інноваційній діяльності та інтелектуальній власності ? // Інтелектуальна власність. – 2004. – № 11. – С.31-38.
167. Яворський М.С. Через розвиток інноваційної діяльності та підприємництва – до економічного зростання регіону. – Львів: Каменяр, 1997. – 142 с.
168. Lundvall B.-A. (ed). National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning — L.: Pinter Publishers, 1992.
169. www.economizdat.ru/cgi/bin/maina.cgi?page=aboutpart&link=000097:0000H
170. www.ukrstat.gov.ua.
171. www.weforum.org.