Економіка підприємства (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Гукалюк А. Ф.ЕКо-21с, ЕКо-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ЕКо-21сТепла М. М.
ЕКо-22сТепла М. М.

Опис курсу

        

Рекомендована література

 1. Березін О. В., Березіна Л. М., Бутенко Н. В. Економіка підприємства: навч. посіб. – К.: Знання, 2009. – 390 с.
 2. Березін О. В., Бутенко Н. В. Економіка підприємства: практикум: навч. посіб. – К.: Знання, 2009. – 254 с.
 3. Бойчик І. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. — К.: Атіка, 2002. – 480с.
 4. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 488 с.
 5. Губачова О. Обираємо метод нарахування амортизації основних засобів. //Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – № 11. – С.42.
 6. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник / за ред. д-ра екон. наук, проф.. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 1999. – 328 с.
 7. Економіка підприємства: Навч. посібник / за ред. А.В. Шегди – К.: Знання-Прес, 2006. – 614 с .
 8. Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник (для самостійного вивчення дисципліни) /За ред. проф. І.Р.Михасюка/. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 104 с.
 9. Економіка підприємства: підручник / 3-а заг. та наук. ред. Г. О. Швиданенко. – [вид. 4-те, перероб. і доп.]. – К.: КНЕУ, 2009. – 816 с.
 10. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. д. е. н., проф. Л.Г. Мельника. – Суми: ВТБ «Університетська книга», 2004. – 648 с
 11. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2006. – 588 с.
 12. Круш П.В., Подвічина В.І., Сердюк Б.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К.: Ельга-Н, КНТ, 2007. – 780 с.
 13. Оробчук М.Г., Лисий І.В. Задачі з економіки підприємства та методика їх розв’язування: Навчальний посібник – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 107 с.
 14. Петренко М.І., Храбан А.А., Петренко М. Економіка підприємства (в задачах, тестах та ситуаційних вправах): навч. посіб. для студ. напряму підгот. «Менеджмент організацій»/Вінницький нац. Технічний ун-т. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 184 с.
 15. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч.посібник. – К: КНЕУ, 1998. – 352 с.
 16. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К.: Вікар, 2002. – 176с.
 17. Харів П.С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч. посіб. – 2-ге вид. стер. – К.: Знання, 2006. – 301 с.
 18. Шваб Л.І. Економіка підприємства: навч. посіб./ Л.І. Шваб. – 2-ге вид. – К.: Каравела, 2005. – 568с/
 19. Шегда А.В., Харченко Т.Б., Сагайдак Ю.А., Пашнюк Л.О. Економіка підприємства: збірник тестів і задач. Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2010. – 240с.
 20. Шимко О.В., Рижиков В.С., Грибкова С.М., Шимко О.І., Щолоково А.Л. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. / О.В. Шимко, В.С. Рижиков, С.М. Грибкова та ін. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 296с.

Силабус:

Завантажити силабус