Економіка розвитку рекреаційних територій

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Кривень О. В.ЕКЛМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКЛМ-51сдоцент Кривень О. В.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни „Економіка розвитку рекреаційних територій” є формування системи знань про функціонування такої складної природосоціогосподарської системи, як рекреаційна територія, та специфіку державного регулювання її розвитку.

Її основне завдання полягає в тому, щоб навчити студентів застосовувати отримані теоретичні знання при вирішенні практичних проблем та прийнятті адекватних управлінських рішень в системі державного, регіонального та місцевого регулювання розвитку рекреаційних територій в Україні. Дана навчальна дисципліна охоплює такі теми: «Теоретичні основи дослідження рекреаційних територій», «Просторовий аналіз природоресурсного потенціалу рекреаційних природосоціо­господарських систем», «Цільове програмування в системі державного та регіонального регулювання розвитку рекреаційних територій», «Стратегічне планування сталого (екологічно збалансованого) розвитку рекреаційних територій», «Екологічний менеджмент та маркетинг в системі державного регулювання розвитку рекреаційних територій України», «Формування інвестиційної стратегії розвитку рекреаційної сфери у рекреаційних територіях», «Зарубіжний досвід реалізації державної політики розвитку рекреаційних територій та можливості його адаптації до умов України».

Результати навчання:

знати: категоріальний апарат даної навчальної дисципліни; методологічні проблеми екологічно збалансованого розвитку рекреаційних територій; структурні елементи та особливості формування й виконання програм розвитку рекреаційної діяльності на рекреаційних територіях; методологічні основи планування і прогнозування розвитку валеологічних інноваційних центрів; основні положення законодавчих та нормативно-правових актів в системі державного програмування розвитку рекреаційних територій; особливості організаційно-управлінського забезпечення державного програмування та реалізації інвестиційної стратегії розвитку рекреаційних територій; методичні засади визначення інвестиційної привабливості рекреаційних територій; зарубіжний досвід реалізації державної політики розвитку рекреаційних територій.

вміти: проводити оцінку природних рекреаційних ресурсів та комплексну оцінку рекреаційних територій; проводити аналіз розвитку рекреаційних територій в регіоні для формування відповідної регіональної цільової програми; проводити порівняльний аналіз регіональних цільових програм розвитку рекреаційної сфери, давати оцінку якості та ефективності виконання даних програм; визначати інвестиційну привабливість рекреаційних територій, проводити оцінку інвестиційної діяльності на рекреаційних територіях; використовувати зарубіжний досвід реалізації державної політики розвитку рекреаційних територій.

Рекомендована література

    Нормативні документи

 1. Бюджетний кодекс України: Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
 2. Водний кодекс України: Кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 24. – 189 с.
 3. Земельний кодекс України: Кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №25. – 354 с.
 4. Кодекс України про надра: Кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №36. – 340 с.
 5. Лісовий кодекс України: Кодекс України від 21.01.1994 № 3852-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №7. – 99 с.
 6. Податковий кодекс України: Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 7. Про державні цільові програми [Електронний ресурс]: Закон України від03.2004 р. – №1621-IV. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1621-15
 8. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010 № 2404-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2404-17
 9. Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки [Електронний ресурс]: Закон України від 21.09.2000 №1989-III. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1989-14
 10. Про затвердження Державної програми розвитку регіону українських Карпат на 2020-2022 роки [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.10. 2019 р. № 880 – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/880-2019-п
 11. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.2014 р. № 385. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-п#n11
 12. Про затвердження Методики оцінки ефективності реалізації регіональних природоохоронних та державних (загальнодержавних) цільових екологічних програм [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 15.10.2012 р. №491. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z2146-12
 13. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства економіки України від 12.2006 р. – № 367. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME06796.html
 14. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення оцінки економічної і соціальної ефективності виконання державних цільових програм [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства економіки України від 24.06.2010 р. – №742. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME100608.html
 15. Про затвердження Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 22.06.2009  N 330 – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0679-0916
 16. Про затвердження Порядку відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та вимог до таких проектів: Постанова Кабінету міністрів України від 14.08.2013 р. № 715 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/715-2013-п
 17. Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. – №106. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/106-2007-п
 18. Про затвердження Порядку створення і ведення Державного кадастру природних територій курортів [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.2001 р. – №562. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1050.522.0
 19. Про курорти [Електронний ресурс]: Закон України від 05.10.2000 р. – №2026-III. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2026-14
 20. Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року: Закон України від 21.12.2010 № 2818 – VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/2818-17
 21. Про охорону навколишнього середовища: Закон України від 25.06 1991 №1264-ХІІ// Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №41. – С.546.
 22. Про приєднання до Протоколу про сталий туризм до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат: Закон України 22.02.2017 № 1905-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1905-19/paran2#n2
 23. Про ратифікацію Протоколу про збереження і стале використання біологічного та ландшафтного різноманіття до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, підписаної у м. Києві 22 травня 2003 року: Закон України від 04.09.2009 №1621-VI VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1621-17
 24. Про ратифікацію Протоколу про стале управління лісами до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат: Закон України від 22.02.2017 № 1905-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1905-19
 25. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996 № 93/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр
 26. Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу “Курортополіс Трускавець”: Постанова Кабінету Міністрів України від 9.08.1999 р. 374 №1441 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/1441-99-п
 27. Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць: Закон України від 06.09.2012 № 5205 – 17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5205-17
 28. Про схвалення Концепції розвитку гірських територій українських Карпат [Електронний ресурс]: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.2019 р. № 232-р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232-2019-р
 29. Про схвалення Стратегії розвитку туризму і курортів на період до 2026 року [Електронний ресурс]: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 168-р – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-р
 30. Про туризм [Електронний ресурс]: Закон України від 15.09.1995 р. – № 324/95-ВР. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80

 Підручники, навчальні посібники, монографії, статистичні щорічники

 1. Берданова О. Оперативне планування реалізації стратегії територіального розвитку: практичний посібник / О.Берданова, Є.Фишко; Швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні – DESPO”. – Київ : ТОВ “София-А”, 2012. – 48 с.
 2. Величко В.В. Організація рекреаційних послуг: навч. посібник/ В.В.Величко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2013. – 202с.
 3. Герасименко В.Г., Горбань Г.П. Управління регіональним розвитком туризму: Навчальний посібник./ За ред. В.Ф. Семенова –Одеса, 2011. – 225с.
 4. Гринів Л.С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії / Л.С.Гринів. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 240 с.
 5. Гринів Л.С. Екологічна економіка: навч. посібник/ Л.С.Гринів. – Львів, 2008.
 6. Гринів Л.С. Економіка рекреаційної сфери : навч. посібник / Л. С. Гринів, Р. В. Славік, О. В. Кривень. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 416 с.
 7. Гринів Л.С. Карпатський рекреаційний комплекс : монографія / М.І.Долішній, К.К. Ткаченко, Л.С. Гринів. – Київ : Наукова думка, 1984. – 198 с
 8. Гринів Л.С. Регіональні цільові програми: навч. посібник/ Л.С.Гринів. – Львів, 2010. – 156с.
 9. Гринів Л.С. Фізична економія: нові моделі сталого розвитку: монографія / Лідія Святославівна Гринів. – Львів : Ліга-Прес, 2016. – 424 с. 55.
 10. Гулич О.І., Гринів Л.С., Герасимчук Н.М. Методика формування стратегій сталого соціально-економічного розвитку курортно-рекреаційних територій і курортних центрів/ О.І.Гулич, Л.С.Гринів, Н.М.Герасимчук/ НАН України, ІРД – Львів, 2007. – 52с.
 11. Гулич О.І. Екологічно збалансований розвиток курортно-оздоровчих територій: питання теорії і практики: Монографія/ О.І.Гулич. – Львів: ІРД НАН України, 2007. – 208с.
 12. Дорогунцов С.І. Екологія: підручник/ С.І.Дорогунцов, К.Ф.Коценко, М.А.Хвесик та ін.. – К., 2005.
 13. Економіка України: національна стратегія розвитку: Монографія/ за ред. проф. Л.С.Гринів. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 444с.
 14. Кадастр мінеральних вод України / за ред. М.В. Лободи. – Київ : Надра, 1996. – 27 с.
 15. Карпатська конвенція: запитання і відповіді (тлумачник, книга 1). – Київ, 2007. – 32 с.
 16. Кравців B.C., Гринів Л.С., Копач М.В., Кузик С.П. Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери: наук. вид./ B.C.Кравців, Л.С.Гринів, М.В.Копач, С.П.Кузик; НАН України ІРД. – Львів, 1999. – 78с.
 17. Нове Нинівське родовище мінеральних вод курорту Моршин: монографія / Н.О.Алексєєнко, К.Д.Бабов, С.Г.Гуща та ін. – Дрогобич : Коло, 2012. – 147 c.
 18. Нудельман М.С. Социально-экономические проблемы рекреационного природопользования [Електронний ресурс] / М.С. Нудельман. – Київ : Наукова думка, 1987. – Режим доступу: http://pulib.if.ua/book/143
 19. Одрехівський М.В. Валеологічні інноваційні центри: економічні проблеми, створення і функціонування: Монографія. – Львів, 1997. – 144с.
 20. Посібник з моніторингу та оцінювання програм регіонального розвитку/ М.Лендел, Б. Винницький, Ю. Ратейчак, І. Санжаровський / за заг. ред. І.Санжаровського, Ю. Полянського. – Київ : “К.І.С.”, 2007. – 80 с.
 21. Санаторно-курортні та оздоровчі заклади у Львівській області (1995-2017 рр.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/year/ 2011/t249911_3.pdf
 22. Славік Р.В. Формування інвестиційної стратегії розвитку рекреаційного господарства України: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.е.н. за спец. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством/ Р.В.Славік. – Львів, 2013. – 21с.
 23. Ткаченко Т. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: Монографія. – К., 2012. – 537с.
 24. Туризм и устойчивое развитие. Доклад Генерального секретаря ООН/ Комиссия по устойчивому развитию. Сессия (7, 1999). – Нью-Йорк: ООН, 1999.
 25. Управління державними програмами. Моніторинг та оцінювання. Методика [Електронний ресурс] / О. Кілієвич, В. Тертичка; Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів. – Режим доступу: http://ipas.org.ua/old/doc/shot_sem/ Evaluat_Monitor_Program/conspect.pdf
 26. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія/ Н.В.Фоменко. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 312с.
 27. Черчик Л.М. Оцінка рівня привабливості розвитку рекреаційного природокористування для регіонів України/ Л.М.Черчик. – Луцьк: Видавничий центр ЛДТУ, 2006. – 120с.
 28. Черчик Л.М. Стратегічний потенціал рекреаційної системи регіону: теорія, методологія, оцінка [Текст] : монографія / Л. М. Черчик, Н. В. Коленда. – Луцьк: ЛНТУ, 2008. – 235 с.

Допоміжна

Наукові статті

 1. Біланюк О. Сучасний стан та перспективи розвитку сфери туризму в українсько-польському транскордонному регіоні/ О.Біланюк// Вісник львівського університету. Серія географічна. 2013. – Вип. 43. – Ч.2. С.14–19.
 2. Вуйцик О. Вплив рекреаційно-туристичного комплексу на розвиток економіки держави/ О.Вуйцик// Вісник Львівського університету. Серія „міжнародні відносини”. – 2008. – Вип.24. – С.35-42.
 3. Головатий М.В. Проблеми рекреаційного використання бальнеологічних курортів (на прикладі Львівської обл.)/ М.Головатий// Вісн. Львів. ун-ту. Сер. географ. – 2014. – Вип. 42. – С. 78–85.
 4. Горун В. Оцінка рекреаційно-ресурсного потенціалу території Одеської області/ В.Горун// Вісник ЛНУ імені І.Франка. – Серія географічна. – 2013. – Вип. 43. – Ч.І. – С.24-31.
 5. Гринів Л., Славік Р. Рекреаційне господарство як об’єкт інвестиційного управління// Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2010. – Випуск 43. – С.13-19.
 6. Гуслякова О.Ю. Розробка регіональних цільових програм розвитку туристичної індустрії/ О.Ю.Гуслякова. – Держава та регіони. – 2012. – №2. – С.155-158.
 7. Дащук Ю.Є Методичний підхід до оцінки рівня розвитку рекреаційного потенціалу регіону [Текст]/ Ю.Є.Дащук// Економічний аналіз: зб. наук. праць/ Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С.І.Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2013. – Том 14. – №1. – 369с. – С. 64–
 8. Дащук Ю.Є. Аналіз складових рекреаційного потенціалу регіону/ Ю.Є. Дащук// Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Науковий журнал.  – №7 (178). – Луганськ. – 2012. – 360 с. – С.71–76.
 9. Добуш Ю.Я. Перспективи впровадження маркетингу в організаційно-управлінський механізм регулювання ринку рекреаційних послуг [Електронний ресурс]/ Ю.Я.Добуш. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12289/1/009_Perspektivi%20vprovadzh_63_71_706.pdf
 10. Дуднікова І.І. Соціально-економічні проблеми рекреаційного природокористування/ І.І.Дуднікова// Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2013. – №52. – С.65-71.
 11. Ільїна М.В. Стан, динаміка та перспективи розвитку туристично-рекреаційного комплексу України в контексті глобальних економічних процесів/ М.В.Ільїна// Економіка природокористування і охорони довкілля. – 2012. – С.106-113.
 12. Кислий В.М. Роль та місце природно-рекреаційної сфери в системі територіально-економічних відносин/ В.М.Кислий, Г.М.Шевченко// Екологічний менеджмент у загальній системі управління : Тези сьомої щорічної Всеукраїнської наукової конференції 24-25 квітня 2007 року. — Суми : СумДУ, 2007. — С. 31-34.
 13. Кондратюк Є. Від соляного промислу до цілющої Нафтусі (історичний огляд вивчення мінеральних вод курорту Трускавець та околиць) / Є.Кондратюк //Східноєвропейський історичний вісник. – 2017. – Вип. Спец. вип. – С. 26–43.
 14. Кривень О.В. Світовий досвід залучення інвестицій в рекреаційно-туристичну сферу: можливості використання в Україні/ О.В.Кривень// Інфраструктура ринку. – 2019. – №30. – Режим доступу до ресурсу: http://www.market-inf.od.ua/uk/30-2019
 15. Кривень О.В., Назаркевич І.Б. Рекреаційно-туристичні кластери як ефективний інструмент реалізації державної політики у рекреаційній сфері// Науковий вісник НЛТУ України. Серія  економічна. – 2019. – Вип.28.6.
 16. Кривень О.В., Ходико Д.І. Кривень О.В., Ходико Д.І. Вдосконалення фінансування регіональних цільових програм розвитку туристичної сфери в Україні// Формування ринкової економіки в Україні. – – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014.
 17. Решетнікова Л.М. Інституційний механізм регулювання ринку туристичних послуг в Україні/ Л.М.Решетнікова// Економіка. Управління. Інновації. – 2013. – №1.
 18. Славік Р. Оцінювання інвестиційної привабливості рекреаційних територій Закарпатської області/ Р.Славік// Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №12 (150). – С.132-137.
 19. Харічков С.К. Регіональна парадигма цільової програми розвитку рекреації та туризму/ С.К.Харічков, І.М.Дишловий, С.Г.Нездоймінов// Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №2. – С.221-230.
 20. ХодикоД.І., Кривень О.В. Формування бальної оцінки рекреаційного потенціалу територій/ Д.І.Ходико, О.В.Кривень// Регіональна економіка. – 2015. – №4. – С.81-89.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму