Економіка сталого розвитку

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Гринів Л. С.ЕКРМ-51с, ЕККМ-51с, ЕКТМ-51с, ЕКЛМ-51с, ЕКЕМ-51с, ЕКЮМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКЕМ-51спрофесор Гринів Л. С.
ЕКТМ-51спрофесор Гринів Л. С.
ЕККМ-51спрофесор Гринів Л. С.
ЕКРМ-51спрофесор Гринів Л. С.
ЕКЛМ-51спрофесор Гринів Л. С.
ЕКЮМ-11спрофесор Гринів Л. С.

Опис курсу

РОЗДІЛ І. ФІЛОСОФСЬКО-СВІТОГЛЯДНІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ТЕМА 1. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОСФЕРИ ЗЕМЛІ

Механістичність неокласичної економічної науки та необхідність зміни моделі економіки в ХХ столітті. Гносеологія та онтологія як світоглядні засади економічної науки. Неоліберальна економічна доктрина та розвиток постнекласичної економічної науки. Антропоцентризм та природо центризм. Фізичні межі економічного зростання та закон зростання людських потреб: проблеми вирішення протиріччя.

ТЕМА 2. КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СВІТУ ТА ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Сутність та структура концепції сталого розвитку та її характеристика. Дефініції в системі Концепції сталого розвитку. Особливості та порівняльний аналіз Концепції економічного зростання та Концепції сталого розвитку світу. Декларація Ріо та її характеристика. Конвенція про зміну клімату. Конвенція про біорозмаїття. Декларація принципів лісової політики. Агенда – 21 – Порядок денний на ХХІ століття та його характеристика. Принципи та завдання сталого розвитку світу. Основні проблеми та аспекти формування економіки сталого розвитку світу.
Цілі сталого розвитку та їх характеристика. Національні інтереси та пріорітети сталого розвитку в Україні.

ТЕМА 3. ПРЕДМЕТ, ОБ’ЄКТ, ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ “ЕКОНОМІКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ” (ЕСР)

Економіка в просторових координатах біосфери та екологосоціогосподарська система держави. Предмет і зміст ЕСР як науки про загальні властивості та закони функціонування складних стаціонарних природогосподарських систем. Параметри існування цих систем та їх характеристика. Структура та об’єкти вивчення ЕСР. Функції ЕСР (методологічна, пізнавальна, світоглядна, освітня, виховна, конструктивна, прогностична).

ТЕМА 4. НООСФЕРОГЕНЕЗ ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Природничі засади ЕСР. Вчення В. Вернадського про біосферу та формування нового знання в системі побудови економіки сталого розвитку. Сутність поняття “ноосфера” та ноосферогенез. Енергоентропійні засади сталого розвитку світу. Біосоціальний обмін енергією, речовиною, біоінформацією та його особливості.

ТЕМА 5. МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ ДОСЛІДЖЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Сутність міждисциплінарних досліджень в ЕСР. Взаємозв’язок ЕСР з іншими науками. Теоретичний та емпіричний рівень вивчення проблем ЕСР.
Природничі та економічні закони розвитку складних стаціонарних ЕСГС, їх сутність та зміст.
Сучасні проблеми світу та завдання щодо їх вирішення в системі ЕСР.
Методичний аппарат в системі досліджень ЕСР (методи теорії наукового пізнання, теоретичного моделювання, формалізації, системно-синергетичного аналізу, тощо)

ТЕМА 6. ФІЗИКО-ЕКОНОМІЧНА МЕТОДОЛОГІЯ, ЕСР ТА ЇЇ РОЗВИТОК
Українська наукова школа фізичної економії та її значення для формування сучасної моделі економіки сталого розвитку. Сутність космогенної методології в економічні науці та її розвиток.
Концепція економіки космосу С. Подолинського та її сутність. Енергетичний бюджет Землі та проблеми його збереження. Автотрофність та корисність людської праці і її особливості. Енергетичне відтворення та його значення для економіки.
Вчення про біосферу В. Вернадського та його використання в фізико-економічній методології досліджень в ЕСР. Несуча здатність біосфери та параметри її стійкості. Фізико-економічні індикатори сталого розвитку ЕСГС.
Метод виробничої функції та метод функції екологічної пропозиції Землі: порівняльний аналіз.

ТЕМА 7. ПРОСТОРОВА МАКРОЕКОНОМІКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СВІТУ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ

Біосферний імператив сталого розвитку економіки та сутність просторової макроекономіки. Функції та завдання просторової макроекономіки.
Земля як чинник сталого розвитку економіки в просторі біосфери. Проблеми збереження стійкості екосистем ландшафтів та екосистемне регулювання в просторовій макроекономіці.
Енергетичний бюджет Землі та проблеми відтворення ЕСГС планети. Доходи та витрати енергетичного бюджету Землі та проблеми їх збалансування. Фізико-економічна модель колообігу ресурсів, продуктів і доходів в ЕСГС держави. Макроекономічні пропорції національної економіки як складної стаціонарної ЕСГС. Схема колообігу ресурсів, продуктів і доходів у просторовій макроекономіці сталого розвитку ЕСГС.

ТЕМА 8. ВСТУП У ФІЗИКО-ЕКОНОМІЧНУ ТЕОРІЮ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕСГС

Суть ноосферної моделі сталого розвитку світу та завдання на шляху формування новітнього фізико-економічного знання.
Принципи теорії сталого розвитку ЕСГС. Концепція екологічної пропозиції та її сутність. Функції екологічної пропозиції Землі та їх моделювання в ЕСР.

ТЕМА 9. ІНДИКАТОРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СВІТУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Цілі сталого розвитку світу та проблеми визначення відповідних індикаторів. Існуючі підходи до визначення індикаторів сталого розвитку в неокласичній економічній науці. Характеристика індикаторів сталого розвитку, які використовуються у світовій практиці. Проблеми визначення інтегральних індикаторів сталого розвитку. Превентивність як передумова оптимізації індикаторів сталого розвитку.
Принципи формування системи фізико-економічних індикаторів сталого розвитку. Характеристика фізико-економічних індикаторів сталого розвитку ЕСГС держави.

ТЕМА 10. ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Особливості формування інституційного середовища для економіки сталого розвитку. Структуризація та функції інституційного середовища ЕСР.
Роль міжнародних інституцій в системі формування ЕСР. Інститут права, інститут держави, інститут міжнародних відносин, інститут громадянського суспільства та їх функції в побудові ЕСР.
Правові документи ООН про сталий розвиток світу та їх характеристика. Конвенції Ріо про збереження біорозмаїття, по боротьбі з опустелюванням та кліматичними змінами на планеті. Міжнародні програми та договори в системі формування ЕСР.

Рекомендована література

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. База даних Світового Банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.databank.worldbank.org.
 2. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін: навч. посіб./ Ю.М.Бажал. – К.: Заповіт, 1996. – 240 с.
 3. Базилевич В. Макроекономіка: підручник/ В.Базилевич, К.Базилевич, Л.Баластрик ; за заг. ред. В.Базилевича. – К.: Знання, 2008. – 851с.
 4. Баландин Р.К. Вернадский: жизнь, мысли, бессмертие/ Р.К.Баландин. – М.: Знание, 1988. – С. 97-99.
 5. Бачинський Г.О. Основи соціоекології: навч. посіб./ Г.О.Бачинський, Н.В.Беренда, В.Д.Бондаренко; за ред. Г.О.Бачинського. – К.: Вища школа, 1995. – 238 с.
 6. Башнянин Г.І. Економічні системи/ Г.І.Башнянин, І.М.Копич, Б.М.Шевчик – Львів: Коопосвіта, 1999. – 220 с.
 7. Білорус О.Г. Глобальна ноосферна економіка/ О.Г.Білорус. – К., 2001. – 149 с.
 8. Білорус О.Г. Глобальна перспектива і сталий розвиток (системні маркетологічні дослідження)/ О.Білорус, Ю.Мацевко. – К.: МАУП, 2005. – 492с.
 9. Білорус О.Г. Цивілізаційні межі атлантичної глобалізації та проблеми інтелектуалізації розвитку/ О.Г.Білорус//Економічний часопис ХХІ. – 2005. – №1-2. – С. 10.
 10. Білявський Г.О. Основи загальної екології/ Г.О.Білявський, М.А.Падун, Р.С.Фурдуй. – К.: Либідь, 1995. – 367 с.
 11. Біорізноманіття: скільки його залишилось? Особливості Індексу природного капіталу (ІПК) (Natural Capital Index (NCI) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ulrmc.org.ua/services/binu/prmaterials/nci_flyer_ua.pdf.
 12. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе/ М.Блауг. – М.: Дело, 1994. – 720 с.
 13. Бобылев С.Н. Экосистемные услуги и экономика/ С.Н.Бобылев, В.М.Захаров. – М.: Типография ЛЕВКО, 2009. – 72 с.
 14. Борщук Є.М. Екологічні основи економіки/ Є.М.Борщук, В.С.Загорський. – Львів: Інтелект-Захід, 2005. – 306 с.
 15. Борщук Є.М. Проблеми оптимізації еколого-економічних систем і концепції сталого розвитку/ Є.М.Борщук// Карпатський регіон і проблеми сталого розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 30-річчю Карпатського біосферного заповідника, 13–15 жовт. 1998 р.; [редкол.: Ф.Д.Гамор (відпов. ред.) та ін.]. – Рахів: Вид-во Карпатського агентства розвитку регіонів, 1998. – С. 20–24.
 16. Бочан І.О. Глобальна економіка: підручник/ І.О.Бочан, І.Р.Михасюк. – К.: Знання, 2007. – 404 с.
 17. Бриллюэн Л. Научная неопределенность и информация/Л.Бриллюэн. – М.: Мир, 1966. –271 с.
 18. Бриндзя О.З. Еколого-економічний механізм адаптивного розвитку агроландшафтів/ О.З. Бриндзя. – Рівне. – 2009. – С. 6.
 19. Брокман Дж. Во что мы верим, но не можем доказать: интеллектуалы ХХI века о современной науке/ Дж.Брокман; пер. с. англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2011. – 336 с.
 20. Будзяк В.М. Проблеми визначення різновидів земельної ренти/ В.М.Будзяк// Продуктивні сили і регіональна економіка: зб. наук. пр.: у 2 ч./ РВПС України НАН України. – К.: РВПС України НАН України, 2010. – Ч.1. – 2010. – С. 59-64.
 21. Буркинський Б.В. Проблеми сталого розвитку Українського Причорномор’я (програмні орієнтири)/ Б.В. Буркинський// Україна в ХХІ столітті: концепції та моделі економічного розвитку. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2000. – Ч.2. – С. 370-374.
 22. Буркинський Б.В. Природопользование: основы эколого-экономической теории/ Б.В.Буркинський, В.Н.Степанов, С.К.Харичков – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2000 – 350 с.
 23. Веклич О.О. Екологічній індустріалізації та національному сектору екологічних товарів і послуг особливу увагу при розробці “Концепції державної політики розвитку “зеленої” економіки до 2020 року”/ О.О.Веклич// Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – №6. – С. 109-112.
 24. Веклич О.О. Сучасні тенденції фінансового забезпечення природоохоронної діяльності в Україні/ О.О.Веклич// Фінанси України. – 2009. – №11. – С. 20-34.
 25. Вернадский В.И. Биосфера. Избранные труды по биогеохимии/ В.И.Вернадский. – М.: Мысль, 1967. – 274 с.
 26. Вернадский В.И. и современность/ под ред. А.Г.Назарова. – М.: Наука, 1986. – 232 с.
 27. Вернадский В.И. Живое вещество/ В.И.Вернадский. – М.: Наука, 1978. – 357 с.
 28. Вернадский В.И. Очерки геохимии/ В.И.Вернадский. – М., 1983. – 422 с.
 29. Вернадский В.И. Проблемы биогеохимии. Труды биогеохимической лаборатории/ В.И.Вернадский. – М.: Наука, 1980. – Т.14. – 320 с.
 30. Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Научная мысль как планетное явление/ В.И.Вернадский. – М.: Наука, 1977. – Кн.2. – 191 с.
 31. Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения/В.И.Вернадский. – М.: Наука, 1965. – 374 с.
 32. Вовканич С.Й. Українська національна ідея та еліта в духовно-інтелектуальному забезпеченні державотворення/ С.Й.Вовканич. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2014. – 498 с.
 33. Ворончук М.М. Проблемы прогнозирования взаимодействия природной среды и экономики/ М.М.Ворончук// Изменения земных систем Восточной Европы. – К.: ФОЛИАНТ, 2010. – 582 с.
 34. Всемирная история экономической мысли: В 6 т. – Т.І. От зарождения экономической мысли до первых теоретических систем политической жизни (председатель редакционной коллегии тома – И. П. Фаминский). – М.: Мысль, 1987. – 606 с.
 35. Габрель М.М. До зміни парадигми в просторовій організації суспільства// Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Сталий розвиток та екологічна безпека (регіональна політика): щорічник наук. пр./ НАН України, Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2000. – С. 57-66.
 36. Гаврилишин Б. Дороговкази у майбутнє: До ефективніших суспільств: Доповідь Римському клубові: пер. з англ./ Б.Гаврилишин. – К.: Основи, 1993. – 238 с.
 37. Гаврилишин О. Капіталізм для всіх чи капіталізм для обраних? Розбіжні шляхи посткомуністичних перетворень/ О.Гаврилишин. – К.: Києво-Могилянська академія, 2007. – 384 с.
 38. Гайдар Е. Экономические реформы и иерархические структуры/ Е.Гайдар// Аномалии экономического роста: избр. ст. и выступления. 1988-1995. – М.: Евразия, 1997. – Т. 2. – 783 с.
 39. Гальчинський А. Принципи ноогенези в контексті вчення В.Вернадського/ А.Гальчинський // Економіка України. – 2010. – №5 (582). – С. 16-29.
 40. Геєць В. Нестабільність та економічне зростання/ В.Геєць. – Xарків: Форт, 2000. – 342 с.
 41. Генсирук С.А. Эколого-экономические аспекты природопользования/ С.А.Генсирук, М.С.Нижник, В.С.Мищенко. – К.: Наук. думка, 1982. – 175 с.
 42. Гайнріх Д. Екологія: dtv-Atlas [Текст]: пер. з нім./ Д.Гайнріх, М.Гергт; ред. В.Серебряков; худож. Р.Фанерт. – [4-те вид.] – К.: Знання-Прес, 2001. – С. 91-93.
 43. Герасимчук З.В. Регіональна політика сталого розвитку: методологія формування, механізми реалізації / З.В.Герасимчук. – Луцьк : Настир’я, 2001. – 528 с.
 44. Гермес Трисмегист и герметическая традиція Востока и Запада: Сост., коммент, пер. с др-греч. К. Богуцкого. – К.: Ирис; М.: Алетейа, 1998.
 45. Глобальные трансформации и стратегии развития/ рук. авт. кол. О.Г.Белорус. – К.: Орияна, 2000. – 424 с.
 46. Голос природы. Проект гармонического развития украинского народа. – Д.: Днепровские пороги, 2015. – 15 с.
 47. Голуб А.А. Экономика природных ресурсов/ А.А.Голуб, Е.Б.Струкова.– М.: Аспект-пресс, 1998. – 275 с.
 48. Голуб О.А. Класифікація причин втрат лісоресурсного потенціалу України/ О.А.Голуб// Лісництво і агролісомеліорація. – Харків, 2001. – Вип. 99. – С. 22-28.
 49. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери/ М.А.Голубець. – Львів: Поллі, 1997. – 250 с.
 50. Голубець М.А. Вступ до геосоціосистемології/ М.А.Голубець. – Львів: Поллі, 2005. – 199 с.
 51. Голубчиков С. Глобальное изменение климата: итог ХХ века/ С.Голубчиков// Энергия. – 2004. – №8. – С. 52-57.
 52. Гофман К.Г. Экономическая оценка природных ресурсов. – М.: Наука, 1980. – 236 с.
 53. Менкью Грегори Н. Макроекономика: учебн./ Грегори Н.Менкью. – М.: Из-во МГУ, 1994. – 734с.
 54. Гринів Л. Екологізація економічної науки та освіти: нові вимоги, тенденції та пріоритети/ Л.Гринів, В.Якобчук// Економічна система України: минуле, сучасне, майбутнє. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – С. 8-9.
 55. Гринів Л. Стратегічні пріоритети усунення потенціальних загроз економічному суверенітету України/ Л.Гринів, Р.Сиротяк // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – Вип. 44. – С. 3-13.
 56. Гринів Л.С. Аналіз функцій екологічної збалансованості економіки/ Л.С.Гринів// Наукові записки: зб. наук. пр. ТАНГ. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – Вип. Х. – Ч.2. – С. 190-193.
 57. Гринів Л.С. Глобалізаційні процеси та стратегічні пріоритети розвитку економіки в Україні/ Л.С.Гринів// Міжнародна економічна політика: у 2 ч. – К.: КНЕУ, 2012. – Ч.2. – С. 101-111.
 58. Гринів Л.С. Глобальні фінансові процеси та розвиток філософії економіки/ Л.С.Гринів// Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: зб. наук. праць. – К.: УБС НБУ, 2013. – С.475-486.
 59. Гринів Л.С. Гроші та грошова політика в державі/ Л.С.Гринів// Збірник наукових праць. – К.: КНЕУ, 2010. – С. 115-127.
 60. Гринів Л.С. Деякі підходи до формування концепції життєзберігаючої економіки/ Л.С.Гринів// Формування нової парадигми економічної теорії в Україні: наук. зб. – Львів: Інтереко, 2001. – Спецвип. VIІI. – С. 547-552.
 61. Гринів Л.С. Дослідження збалансованого розвитку економіки: нові наукові технології/ Л.С.Гринів// Соціально-економічні дослідження в перехідний період. – Львів : ІРД НАН України. – 2000. – Вип. XVII. – С. 106-115.
 62. Гринів Л.С. Дослідження міжнародних аспектів збалансованого природокористування/ Л.С.Гринів// Регіональна економіка. – 2007. – С. 320-324.
 63. Гринів Л.С. Екологічна економіка: навч. посібник/ Л.С.Гринів. – Львів: Видавництво “Магнолія 2006”, 2010 – 360 с.
 64. Гринів Л.С. Екологічна конституція Землі та фізико-економічна методологія формування превентивних механізмів екологічної безпеки/ Л.С.Гринів// Екологічна конституція Землі. Методологічні засади./ за ред. акад. НАН України, д.е.н., проф. Ю.Ю. Туниці. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2011. – С. 243-252.
 65. Гринів Л.С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії: монографія/ Л.С.Гринів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2001. – 240 с.
 66. Гринів Л.С. Еколого-економічна теорія: проблеми та перспективи/ Л.С.Гринів// Вісник ЛНУ. Серія економічна. – Львів: ЛНУ, 2004. – Вип. 33. – С.9-16.
 67. Гринів Л.С. Економіка України в системі просторового розвитку Європи/ Л.С.Гринів// Ринкова трансформація економіки України: теорія, практика, перспективи. – Львів: ЛНУ, 2003. – С. 60-61.
 68. Гринів Л.С. Економічна оцінка біофізичної функції природного капіталу/ Л.С.Гринів// Вісник УкрДЛТУ. – 2002. – № 5.– С. 18-28.
 69. Гринів Л.С. Економічна оцінка екзогенних природних змін/ Л.С.Гринів// Дух, наука, думка, воля поступу Української економіки: матеріали наук. конф., присвяченої урочистому пошануванню С.Злупка з нагоди його 70-ліття. – Львів, 2001. – С. 23-25.
 70. Гринів Л.С. Економічна теорія природного капіталу: нові моделі, функції та оцінки/ Л.С.Гринів// України син: збірник матеріалів на пошану доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки Степана Злупка. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – С. 573-582.
 71. Гринів Л.С. Економічні перспективи реалізації Концепції сталого розвитку в Україні/ Л.С.Гринів// Економіка і управління. – 2000. – №3. – С. 15-20.
 72. Гринів Л.С. Економічні функції природного капіталу/ Л.С.Гринів// Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – Львів : Коопосвіта, 2000. – Вип. 7. – С. 227-232.
 73. Гринів Л.С. Ентропія еколого-економічних процесів/ Л.С.Гринів// Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – Львів: Коопосвіта, 1998. – Вип. 3. – С. 213-220.
 74. Гринів Л.С. Загрози та стратегічні орієнтири розвитку національної економіки: фізико-економічна інтерпретація/ Л.С.Гринів// Корпоративне управління: процеси, стратегії, технології: колективна монографія/ за заг. ред. К.С.Шапошникова та ін. – Херсон: Гельветика, 2015. – С. 355–372.
 75. Гринів Л.С. Збереження природного капіталу як функція економіки/ Л.С.Гринів// Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». – 2003. – №5 (51). – С. 20-28.
 76. Гринів Л.С. Зміна парадигми економічної науки: проблеми та перспективи/ Л.С.Гринів// Культура управління в системі розвитку економіки України. – Львів, 2012.– С. 41-45.
 77. Гринів Л.С. Інноваційні домінанти фізичної економії для сталого розвитку аграрної сфери України/ Л.С.Гринів// Інноваційний менеджмент збалансованого (сталого) природного агровиробництва: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 90-річчю від дня народження Ф.Т.Моргуна (м.Дніпропетровськ, 23-24 жовтня 2014 р.). – Дніпропетровськ: Свідлер А.Л., 2014. – С. 221-222.
 78. Гринів Л.С. Інновації в дослідженнях економічної теорії сталого розвитку/ Л.С.Гринів// Соціально-економічні дослідження в перехідний період. – Львів: ІРД НАН України, 2001. – Вип. XХІХ. – С. 27-36.
 79. Гринів Л.С. Концептуальні засади просторової парадигми екологічно збалансованої економіки/ Л.С.Гринів// Регіональна економіка. – 2001. – № 4. – С. 54-63.
 80. Гринів Л.С. Макроекономічна теорія сталого розвитку: нові проблеми та моделі/ Л.С.Гринів// Стратегія забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20 трав. 2008 р., Київ, Україна/ НАН України, РВПС України. – К., 2008. – Ч.1. – С. 46-53.
 81. Гринів Л.С. Макроекономічні проблеми сталого розвитку/ Л.С.Гринів// Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Сталий розвиток та екологічна безпека (регіональна політика). – Львів: ІРД НАН України, 2000. – Вип. XX. – С. 41-48.
 82. Гринів Л.С. Методологічні проблеми сталого розвитку та інновації в наукових дослідженнях/ Л.С.Гринів, О.Л.Гарасевич// Вісник УкрДЛТУ “Духовне відродження – основа стратегії сталого розвитку України”. – Львів: УкрДЛТУ, 2001. – С. 256-260.
 83. Гринів Л.С. Методологія фізичної економії та екогомологія С.М. Злупка/ Л.С.Гринів, С.М.Панчишин// Наукова спадщина професора Злупка С.М. у світлі формування сучасної парадигми економічної науки в Україні: Всеукр. мемор. наук. конф., Львів, 29-30 вересня 2011 р. – Львів, 2011. – С. 13-15.
 84. Гринів Л.С. Наукові проблеми формування стратегії збалансованого розвитку національної економіки в Україні/ Л.С.Гринів// Вісник соціально-економічних досліджень. – 2013. – Вип. 3(2). – С. 118-125.
 85. Гринів Л.С. Національна економіка в сучасному світі: нові детермінанти та можливості розвитку/ Л.С.Гринів// Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2007. – Вип. 37(1). – С. 16-20.
 86. Гринів Л.С. Національна економіка: навч. посібн./ Л.С.Гринів, М.В.Кічурчак. – Львів : Магнолія 2006, 2008; 2009; 2010. – 462 с.
 87. Гринів Л.С. Нове фізико-економічне знання як методологічне підґрунтя розвитку сучасної науки/ Л.С.Гринів// Збірник тез Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої року митрополита Андрея Шептицького “Філософсько-психологічні аспекти духовності: соціально-економічні трансформації та відродження національної гідності”, 20 квітня 2015 р./ за ред. В.П.Мельника, С.Д.Максименка, В.Л.Ортинського; відповід. за вип. В.В.Яцура, Н.І.Жигайло. – Львів: СПОЛОМ, 2015. – C. 65-67.
 88. Гринів Л.С. Нові функції збалансованої економіки/ Л.С.Гринів// Україна в ХХІ столітті: концепції та моделі економічного розвитку: матеріали доп. V Міжнар. конгресу укр. економістів, Львів, 22-26 травня 2000 р.: у 2 ч. – Львів: ІРД НАН України, 2000. – Ч.2. – С. 340-343.
 89. Гринів Л.С. Нові функції та моделі екологічної економіки у системі формування Екологічної конституції Землі/ Л.С.Гринів// Проблеми створення Екологічної конституції Землі: наук. вісник НЛТУ України. – Львів, НЛТУ, 2007. – Вип. 16.8. – С. 97-104.
 90. Гринів Л.С. Новітня еколого-економічна теорія та необхідність створення української асоціації еколого-економістів/ Л.С.Гринів// Менеджмент природних ресурсів, екологічна і лісова політика. – Львів: УкрДЛТУ, 2004. – Вип. 14.2. – С. 15-19.
 91. Гринів Л.С. Ноосферна функція в економіці: проблеми теоретичного моделювання та вимірювання/ Л.С.Гринів// Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торгово-економічного інституту. – Хмельницьк, 2011. – №2. – С.63-74
 92. Гринів Л.С. Обґрунтування ноосферної функції в теоретичній економіці/ Л.С.Гринів// Учення С.Подолинського і цивілізаційна еколого-економічна перспектива: матеріали Міжнар. наук. конф., присвяченої 150-річчю від дня народження С.А. Подолинського. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 91-99.
 93. Гринів Л.С. Оцінка функцій природного капіталу: нові метрологічні підходи/ Л.С.Гринів// Соціально-економічні дослідження в перехідний період.: [зб. наук. пр.]. – Львів: ІРД НАН України, 2004. – Вип. 14.2. – С. 12-22.
 94. Гринів Л.С. Пам’яті Вченого/ Л.С.Гринів// Наукова спадщина професора Злупка С.М. у світлі формування сучасної парадигми економічної науки в Україні: Всеукр. мемор. наук. конф., Львів, 29-30 вересня 2011 р. – Львів, 2011. – С. 243-244.
 95. Гринів Л.С. Перший посібник з екогомології/ Л.С.Гринів// Економіст. – 2003. – №8. – С. 18-20.
 96. Гринів Л.С. Подвижник української економічної думки/ Л.С.Гринів, У.Я.Садова// Регіональна економіка. – 2011. – №3. – С. 214-216.
 97. Гринів Л.С. Пошук ренти у сфері праці: проблеми та механізми регулювання/ Л.С.Гринів// Сталий розвиток економіки: всеукр. наук.-практ. журнал. – Хмельницький, 2011. – № 7 (10). – С. 50-55.
 98. Гринів Л.С. Проблеми екологічного менеджменту в системі сталого розвитку рекреаційних територій Українських Карпат/ Л.С.Гринів// Соціально-економічні дослідження в перехідний період. – Львів : ІРД, 2006. – Вип. 6 (62). – С. 183-188.
 99. Гринів Л.С. Проблеми макроекономічних параметрів збалансованого природокористування/ Л.С.Гринів// Формування ринкової економіки в Україні: наук. зб. – Львів: Львівський національний університет ім. І.Франка, 2000. – Вип. VI. – С. 85-89.
 100. Гринів Л.С. Проблеми макроекономічного моделювання в системі нових концепцій розвитку світу/ Л.С.Гринів// Гріш і математика: математико-економіко-соціологічний вісник. – Львів; Луцьк, 2008. – № 5. – С. 13-18.
 101. Гринів Л.С. Проблеми розвитку екологічно збалансованої економіки в Україні/ Л.С.Гринів// Вісник ТАНГ. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – Вип. 12. – С. 4-8.
 102. Гринів Л.С. Проблеми формування теорії еколого-економічної збалансованості/ Л.С.Гринів, В.М.Якобчук// Еколого-економічне вчення: витоки, проблеми, перспективи: матеріали Міжнар. наук. конф. – Вип 12.1. – Львів : Укр ДЛТУ, 2002. – С. 98-106.
 103. Гринів Л.С. Просторово-економічні функції збереження природного капіталу/ Л.С.Гринів// Соціально-економічні дослідження в перехідний період. – Львів: ІРД НАН України, 2003. – Т.3. – С. 17-25.
 104. Гринів Л.С. Регіональна політика сталого розвитку Карпат: можливості для моделювання та міжнародного співробітництва/ Л.С.Гринів, Б.В.Гринів// Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Актуальні проблеми регіонального розвитку. – Львів: ІРД, 2012. – Вип. 6. – С. 115-122.
 105. Гринів Л.С. Розвиток ідей В.І. Вернадського в новітній економічній науці/ Л.С.Гринів// Вісник НАН України/ Національна академія наук України. – Львів: Академперіодика НАН України, 2013. – № 7. – С. 44–52.
 106. Гринів Л.С. Розвиток міждисциплінарної методології сучасної економічної науки: проблеми та перспективи/ Л.С.Гринів//Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2014. – № 31. – С. 115-125.
 107. Гринів Л.С. Розвиток фізико-економічної методології сталого розвитку світу: проблеми та перспективи/ Л.С. Гринів// Україна: Cхід-Захід – проблеми сталого розвитку: кол. моногр. – Львів, НЛТУ. –2011. – Т.1. – С.104-108.
 108. Гринів Л.С. Розвиток фізичної економії: нові проблеми та моделі/ Л.С.Гринів// Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України: зб. матеріалів Міжнар. наук. конф., 8-10 квіт. 2009 р., м. Київ. – К.: КНЕУ, 2009. – C. 178-179.
 109. Гринів Л.С. Роль екологізації магістерських програм в системі підготовки економістів для суспільства сталого розвитку/ Л.С.Гринів, В.М.Якобчук// Підготовка фахівців для сталого розвитку: досвід, проблеми, перспективи: матеріали Міжнар. наук. конф. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2014. – С. 61-63.
 110. Гринів Л.С. Сталий розвиток рекреаційних соціоекосистем та проблеми місцевого самоврядування/ Л.С.Гринів// Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональне управління і місцеве самоврядування. – Львів: ІРД НАН України. – 2000. – Вип. XIV. – С. 296-302.
 111. Гринів Л.С. Стійкість економічних систем: ноосферний підхід/ Л.С.Гринів// Вісник Львівського національного університету. Серія економічна. – Львів: Світ, 2000. – Вип. 29. – С. 208-212.
 112. Гринів Л.С. Теоретико-методологічні проблеми регіональної економіки/ Л.С.Гринів// Збірник наукових праць Буковинського університету. Економічні науки. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – Вип. 3. – С. 24-32.
 113. Гринів Л.С. Теоретичне моделювання економіки природного капіталу: проблеми та перспективи/ Л.С.Гринів// Механізми регулювання економіки. – Суми, 2004. – №1. – С. 17-23.
 114. Гринів Л.С. Теоретичний вимір фізичної економії: моделі збалансованого розвитку природосоціогосподарських систем/ Л.С.Гринів/ Фізична економія у вимірах теорії і практики господарювання: колективна монографія/за ред. Ю.О.Лупенка, В.М.Жука, В.О.Шевчука, О.В.Ходаківської. – К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – С. 93-154.
 115. Гринів Л.С. Трансдисциплінарний підхід до сталості: нові моделі та можливості/ Л.С.Гринів// Екологічна економіка та менеджмент сталого лісового господарства: розвиток трансдисциплінарного підходу до Карпатських гір/ за ред. І. П.Соловія, В.С.Кітона. – Львів: РВ НЛТУ, ТЗОВ “Ліга-Прес”, 2009. – С. 94-95.
 116. Гринів Л.С. Трансдисциплінарні засади формування ноосферної моделі розвитку економіки/ Л.С.Гринів// Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. Серия: «География». – 2013. – Т. 26 (65). – № 3. – С. 211-220.
 117. Гринів Л.С. Україна і світ: екологічні імперативи розвитку національної економіки/ Л.С.Гринів// Економіка України в ХХІ столітті: ретроспектива і перспектива: монографія. – Львів: ЛНУ, 2002. – С. 124-137.
 118. Гринів Л.С. Фізико-економічна методологія в системі новітньої економічної науки: проблеми та перспективи/ Л.С.Гринів// Системний аналіз економічних систем: матеріали першого круглого столу / [наук. ред.: д.е.н., проф. Г.І.Башнянин, к.е.н., доц. Б.М.Шевчик]. – Львів: Ліга-Пресс, 2013. – С.35-41.
 119. Гринів Л.С. Фізико-економічні засади економіки сталого розвитку/ Л.С.Гринів// Збірник матеріалів І Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Сталий розвиток економіки на засадах ресурсоефективності”/ [за ред. А.В.Череп]. – Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2015. – С. 12-14.
 120. Гринів Л.С. Філософська економічна система Миколи Руденка: дороговкази на майбутнє/ Л.С.Гринів// Українська наукова школа фізичної економії: теоретичні та прикладні аспекти: [зб. наук. пр.]. – К.: ІАЕ, 2011. – С.47-54.
 121. Гринів Л.С. Функція споживання природного капіталу та екологічна збалансованість економіки/ Л.С.Гринів// Соціально-економічні дослідження в перехідний період. – Львів: ІРД НАН України, 2001. – Вип. ХХІІІ. – С. 440-448.
 122. Грынив Л.С. Макроэкономическая политика и стратегические приоритеты развития национальной экономики в Украине/ Л.С.Грынив// Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития. – Минск: Министерство экономики Республики Беларусь, 2012. – С. 97-103.
 123. Грынив Л.С. Новые подходы к оценке услуг природного капитала/ Л.С.Грынив// Экономическое развитие и окружающая сфера: стратегия, модели, инструменты управления: Сочи, НИА-Природа, 2007. – С. 83-97
 124. Грынив Л.С. Развитие природного капитала: трансдисциплинарный подход/ Л.С.Грынив// Методы решения экологических проблем: монография под ред. д.э.н., проф. Л.Г.Мельника, к.э.н., доц. О.А.Лукаш. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2014. – Вып. 4. – С. 31–45.
 125. Грынив Л.С. Теория пространственно-экономического анализа природопользования: новые модели, функции и оценки/ Л.С.Грынив// Глобализация, новая экономика и окружающая среда: проблемы общества и бизнеса на пути к устойчивому развитию. – СПб., 2005. – С. 17-19.
 126. Ґрунтознавство/ [І.С.Каурічев, Н.П.Панов, М.М.Рогозов та ін.]. – М.: Агропромиздат, 1989.
 127. Данилишин Б.М. Деякі проблеми вдосконалення природокористування в АПК за умов ринкових відносин/ Б.М.Данилишин// Вісник аграрної науки. – 1991. – № 10. – С. 86-89.
 128. Данилишин Б.М. О формировании новой экологической политики Украины/ Б.М.Данилишин// Вестник межпарламентской ассамблеи. – СПб, 1995. – № 2.
 129. Данилишин Б.М. Природоохоронній діяльності – досконалий економічний механізм/ Б.М.Данилишин// Вісник аграрної науки. – 1993. – №10. – С. 81-90.
 130. Дейлі Г. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитк / Г.Дейлі. – К.: Інтелсфера, 2002. – 312 c.
 131. Декларація Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього середовища та розвитку: Декларація ООН від 14.06.1992 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_455.
 132. Декларация Рио по окружающей среде и развитию// Ойкумена. – 1992. – № 3.
 133. Державна служба статистики України/ [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua
 134. Деркач М. У пошуках розуміння світу/ М.Деркач/ – Універсум. – 1994. – № 3-4. – С. 5
 135. Динаміка кліматичних характеристик в Україні, попередні прогнози кліматичних змін та їх можливий вплив на галузі економіки. – К.: РВПС України НАН України, 2009. – С. 66.
 136. Економіка України: національна стратегія розвитку: колективна монографія/ за ред. д.е.н., проф. Л.С.Гринів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 444 с.
 137. Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка: навч. посіб./ за ред. З.Г.Ватаманюка, О.З.Ватаманюка. – Львів : Інтелект-Захід, 2008. – 540 с.
 138. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/protection/ protection6/vykonannya/convencia.

Матеріали

Економіка_сталого_розвитку_(лекції)_2020

Презентації з курсу:

Тема 3. Пошук нових методологічних засад постнекласичної економічної науки для сталого розвитку: ретроспективний аналіз

Тема 4. Філософсько-світоглядні передумови зміни парадигми сучасної економічної науки

Тема 5. Безмежні потреби та обмеженість ресурсів та благ природного довкілля. Проблема вибору в економіці сталого розвитку

Тема 6. Економічне зростання та дослідження проблем збереження «плівки життя» («pellicle of life») для науки про екологічну стійкість (sustainability)

Тема 7. Економіка в системі просторових координат біосфери

Тема 8. Фізико-економічна теорія сталого розвитку екологосоціогосподарських систем (ЕСГС)

Тема 9. Просторова (фізична) макроекономіка сталого розвитку

Тема 10. Фізико-економічні засади оцінювання екосистемних благ

Тема 11. Проблеми формування фізико-економічної теорії: нові концептуальні підходи

Тема 12. Формування фізико-економічної моделі стратегічного розвитку національної економіки України: проблеми та можливості

Силабус:

Завантажити силабус