Економіка України (072 “Фінанси”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки україни

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Кривень О. В.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є економічні процеси національного відтворення, їхні закони і закономірності, умови, чинники та результати. Метою її викладання є вивчення законів та закономірностей функціонування й розвитку економіки України у взаємодії з іншими країнами. Основні завдання вивчення навчальної дисципліни «Економіка України» полягають у дослідженні загального і особливого в економіці України з урахуванням неекономічних чинників та напрямів інтеграції у світове господарство для обґрунтування пріоритетів і заходів економічної політики держави, спрямованих на економічний розвиток країни та підвищення якості життя населення.  Програма даної дисципліни складається з таких змістових модулів: «Теоретико-методологічні засади функціонування національної економіки України та державні механізми її регулювання», «Напрями державної економічної політики  та перспективні моделі національної економіки України».

Результати навчання:

 • знати: теоретико-методологічні засади функціонування національної економіки, її основні структурні компоненти; сутність національних економічних інтересів та їхню структуру; сутність національної економічної безпеки та основні напрями її забезпечення в Україні; сутність національного багатства, його структуру, проблеми і перспективи збереження національного багатства України; державні механізми регулювання національної економіки; сутність регіональної політики та основні завдання на шляху її вдосконалення в Україні; напрями та особливості  інституційних перетворень в національній економіці України; елементи загальної та спеціалізованої ринкової інфраструктури, особливості їхнього становлення та розвитку в Україні; сутність зовнішньоекономічної політики та її основні елементи; перспективні моделі розвитку національної економіки України.
 • вміти: аналізувати структуру національного багатства та визначати вплив ендогенних та екзогенних чинників на зміни у ній, аналізувати динаміку та структуру ВВП України; давати оцінку національній економічній безпеці та визначати її загрози; здійснювати аналіз сучасного стану розвитку окремих галузей і сфер української економіки; визначати особливості і проблеми економічного і соціального розвитку України; з’ясовувати можливі шляхи їх розв’язання у перспективних моделях розвитку національної економіки; визначати найважливіші пріоритети і напрями державної економічної політики із врахуванням національних економічних інтересів та вимог національної економічної безпеки України.

Рекомендована література

Нормативні документи

 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]: Кодекс вiд 08.07.2010 р. №2456-VI. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
 3. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]: Кодекс від 16.01.2003 р. №436-IV. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
 4. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]: Кодекс вiд 02.12.2010 р. №2755-VI. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 5. Експортна стратегія України (“дорожня карта” стратегічного розвитку торгівлі) на 2017—2021 рр. [Електронний ресурс]: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. № 1017-р. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-eksportnoyi-strategiyi-ukrayini-dorozhnoyi-karti-strategichnogo-rozvitku-torgivli-na-20172021-roki
 6. Енергетична стратегія України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність” [Електронний ресурс]: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2017р. №605-р. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-р
 7. Концепція партнерства Світового банку з Україною на 2017 – 2021 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://documents.worldbank.org/curated/en/501881501141799939/Україна-Концепція-партнерства-з-країною-на-2017-2021-роки
 8. Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року [Електронний ресурс]: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.2018 р. № 430 – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
 9. Основні засади грошово-кредитної політики на 2020 рік та середньострокову перспективу [Електронний ресурс]: Рішення Ради Національного банку України від 11.09.2018 р. – Режим доступу: https://bank.gov.ua
 10. Стратегія ЄБРР в Україні на 2018-2023 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/publications/ebrd-ukraine-country-strategy-2018-2023
 11. Стратегія подолання бідності [Електронний ресурс]: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 р. № 161-р. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248898080
 12. Про грошову реформу в Україні [Електронний ресурс]: Закон України від 25.08.1996 р. № 726/96. – Режим доступу: http://rada.gov.ua.
 13. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України [Електронний ресурс]: Закон України від 23.03.2000 р. №1602-ІІІ. – Режим доступу: http://rada.gov.ua
 14. Про Державний бюджет України на 2020 рік [Електронний ресурс]: Закон України від від 11.2019 р. №294-IX. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 15. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії [Електронний ресурс]: Закон України від 05.10.2000 р. №2017-ІІІ. – Режим доступу: http://rada.gov.ua.
 16. Про державні цільові програми [Електронний ресурс]: Закон України від 18.03.2004 р. № 1621-IV. – Режим доступу: http://rada.gov.ua
 17. Про державну підтримку сільського господарства України [Електронний ресурс]: Закон України від 06.2004 р. №1877-IV. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15
 18. Про зайнятість населення [Електронний ресурс]: Закон України від 07.2012 № 5067-VI. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 19. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики [Електронний ресурс]: Закон України вiд 01.07.2010 р. №2411-VI. – Режим доступу: http://rada.gov.ua.
 20. Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку рівня тіньової економіки [Електронний ресурс]: Наказ Мінекономіки від 18.02.2009 № 123. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?lang=uk-UA&id=4bb297a0-c900-404f-8c6f-5f76f18b1503
 21. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства економіки України від 29.10.2013 р. №1277. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 22. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 29.07.2002 р. №247. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
 23. Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. №106. – Режим доступу: http://rada.gov.ua
 24. Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 2.02.2011 р. №389. – Режим доступу: http://rada.gov.ua.
 25. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 6.08.2014 р. № 385. – Режим доступу: http://rada.gov.ua
 26. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2021-2027 рр. [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 5.08.2020 р. №695. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-п#n11
 27. Про захист від недобросовісної конкуренції [Електронний ресурс]: Закон України від 06.07.1996 р. № 236/96-ВР. – Режим доступу: http://rada.gov.ua
 28. Про захист економічної конкуренції [Електронний ресурс]: Закон України від 11.01.2001 р. № 2210-ІІІ. – Режим доступу: http://rada.gov.ua
 29. Про зовнішньоекономічну діяльність [Електронний ресурс]: Закон України від 12.06.1991 р. № 959-ХІІ. – Режим доступу: http://rada.gov.ua.
 30. Про інвестиційну діяльність [Електронний ресурс]: Закон України від 18.09.1991 р. № 560-ХІІ. – Режим доступу: http://rada.gov.ua.
 31. Про інноваційну діяльність [Електронний ресурс]: Закон України від 04.07.2002 р. № 40-IV. – Режим доступу: http://rada.gov.ua.
 32. Про наукову і науково-технічну діяльність [Електронний ресурс]: Закон України від 13.12.1991 р. № 1977-ХІІ. – Режим доступу: http://rada.gov.ua.
 33. Про Національний банк України [Електронний ресурс]: Закон України від 20.05.1999 р. № 679-XIV. – Режим доступу: http://rada.gov.ua.
 34. Про національну безпеку України [Електронний ресурс]: Закон України від 8.07.2018 р. №2469-VII – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19
 35. Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року [Електронний ресурс]: Закон України від 21.12.2010 р. №2818-VI. – Режим доступу: http://rada.gov.ua.
 36. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 р. [Електронний ресурс]: Закон України від 18.10.2005 р. – Режим доступу: http://rada.gov.ua
 37. Про пенсійне забезпечення [Електронний ресурс]: Закон України від 05.11.1991 р. № 1788-ХІІ. – Режим доступу: http://rada.gov.ua.
 38. Про приватизацію державного і комунального майна [Електронний ресурс]: Закон України від 18.01.2018. №2269-VIII. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-19#n639
 39. Про природні монополії [Електронний ресурс]: Закон України від 20.04.2000 р. № 1682-ІІІ. – Режим доступу: http://rada.gov.ua
 40. Про прожитковий мінімум [Електронний ресурс]: Закон України від 15.07.1999 р. № 966-XIV. – Режим доступу: http://rada.gov.ua.
 41. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва [Електронний ресурс]: Закон України від 22.03.2012 №4618-VI. – Режим доступу: http://rada.gov.ua
 42. Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. №621. – Режим доступу: http://rada.gov.ua
 43. Про стимулювання розвитку регіонів [Електронний ресурс]: Закон України від 8.09.2005 р. №2859-IV. – Режим доступу: http://rada.gov.ua
 44. Про Стратегію сталого розвитку „Україна-2020” [Електронний ресурс]: Указ Президента України від 1.01.2015 р. №5/2015. – Режим доступу: http://rada.gov.ua.
 45. Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2020 року [Електронний ресурс]: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 р. №603-р. – Режим доступу: http://rada.gov.ua
 46. Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року [Електронний ресурс]: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 806-р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-р#Text
 47. Про схвалення Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року [Електронний ресурс]: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. №504-р. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504-2017-р
 48. Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.2020 р. № 671. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-2020-п#Text
 49. Україна. Цілі розвитку тисячоліття [Електронний ресурс]: Декларація ООН. – Режим доступу: http://www.un.org.ua.
 50. Цілі сталого розвитку. Україна: Національна доповідь 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://un.org.ua/images/ SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf

Підручники, навчальні посібники, монографії, національні доповіді

 1. Аграрний і сільський розвиток для зростання та оновлення української економіки: наукова доповідь / за ред. чл.-кор. НАН України Бородіної О.М., д-ра екон. наук Шубравської О.В.; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2018. – 152 с.
 2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: у 2 кн./ За ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. – Кн.1.: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. – К.: Знання, 2009.
 3. Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації : монографія [О.С. Власюк, А.І. Мокій, О.І. Іляш, В.І.Волошин, М.І. Флейчук, Т.О. Власюк та ін.] / за заг. ред. О.С. Власюка. – К. : НІСД, 2017. – 384 с.
 4. Безпековий вимір фінансової політики забезпечення економічного зростання в Україні: за заг. Я.А.Жаліла. – К.: НІСД, 2018. – 132 с.
 5. Гринів Л.С. Гринів Л.С. Фізична економія: нові моделі сталого розвитку: монографія/ Л.С. Гринів. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 424с.
 6. Гринів Л.С. Екологічна економіка: Навч. посібник. Львів: „Магнолія 2006”, 2009.
 7. Гринів Л.С., Кічурчак М.В. Національна економіка: Навч. посібн. – Львів: “Магнолія – 2006”, 2009.
 8. Економіка України: національна стратегія розвитку: Монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009.
 9. Звіт Антимонопольного комітету Ураїни за 2019 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/140479; jsessionid=C34B46172EB122D808A2AB56FC463DA5.app1
 10. Звіт про роботу Фонду державного майна України та хід приватизації державного майна у 2019 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.spfu.gov.ua/ua/documents/press-list/spf-reports/14800.html
 11. Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України: аналіт. доп./ О.В.Собкевич, А.І.Сухоруков, А.В.Шевченко [та ін.] ; за ред. Я А.Жаліла. – К.: НІСД, 2014. – 152с.
 12. Інформаційно-аналітичні матеріали щодо інвестиційного клімату в Україні за 2017 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/ List?lang=uk-UA&tag=Стан%20інвестиційної%20 діяльності %20в%20Україні
 13. Кораблін С.О. Макроекономічна динаміка України: пастка сировинних ринків : монографія / Сергій Олександрович Кораблін ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2017. – 308 с.
 14. Кузьмін О.Є. Національна економіка: Навч. посібн./ О.Є.Кузьмін, У.І.Когут, І.С.Процик, Г.Л.Вербицька. – 2-ге вид., пер. і доп. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011.
 15. Малиновська О.А. Міграційна політика: глобальний контекст та  українські реалії: монографія / О.A. Малиновська. – К. : НІСД, 2018. – 472 с.
 16. Малиновська О.А. Перекази мігрантів з-за кордону: обсяги, канали, соціально-економічне значення: аналіт. доп./ О.А.Малиновська – К.: НІСД, 2014. – 60с.
 17. Мережа індустріальних парків в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=6463d3ba-aa13-4e54-8db9-0f36642c43d9&tag=IndustrialniParkiVUkraini
 18. Національна економіка: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ За ред. В.М.Тарасевича. – К.: Центр учбової літератури, 2009.
 19. Олійник Д.І. Інноваційний розвиток територіальних громад в умовах четвертої технологічної революції: пріоритети та перспективи : аналіт. доповідь / Д. І. Олійник. – К. : НІСД, 2018. – 52 с.
 20. Потапенко В.Г. Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на засадах „зеленої економіки”: монографія/ В.Г.Потапенко; [за наук. ред. д.е.н., проф. Є.В.Хлобистова]. – К.: НІСД, 2012.
 21. Пріоритети інвестиційної політики в контексті модернізації економіки України/ А.П.Павлюк, Д.С.Покришка, О.О.Молдован, Д.В.Ляпін [та ін.]; [за ред. Я.А.Жаліла]. – К. : НІСД, 2013. – 80с.
 22. Проблеми та шляхи формування сприятливого інституційного середовища для підприємницької діяльності в Україні: аналіт. доп./ Я.В.Бережний, Д.В.Ляпін, Д.С.Покришка; за ред. Я.А.Жаліла. – К. : НІСД, 2014. – 80с.
 23. Прогнозування зовнішньої стійкості економіки України/ Т.А.Тищук, Д.С.Покришка, Д.О.Махортих, О.В.Іванов; за ред. Я.А.Жаліла. – К.: НІСД, 2013. – 48с.
 24. Реальний сектор економіки України: пріоритети розвитку в умовах зміни вектора економічної політики : аналіт. доп. / [Собкевич О. В., Шевченко А. В., Михайличенко К. М., Русан В. М., Бєлашов Є. В. та ін.]. – К. : НІСД, 2017. – с. 40
 25. Ресурсний потенціал аграрної сфери: проблеми та завдання ефективного використання: аналіт. доп./ О.В.Собкевич, В.М.Русан, А.Д.Юрченко, О.В.Ковальова [та ін.]. – К.: НІСД, 2013. – 76с.
 26. Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки : науково-аналітична доповідь / за ред. д-ра екон. наук Дейнеко Л.В. ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2018. – 158 с.
 27. Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток: наукова доповідь / [Шинкарук Л.В., Бевз І.А., Барановська І.В. та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України Л.В. Шинкарук ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2015. – 304 с.
 28. Тенденції тіньової економіки в Україні (І квартал 2018 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki
 29. Тіньова економіка в Україні: стан, тенденції, шляхи подолання [Текст]: аналіт. огляд/ [упоряд.: С. С. Чернявський, В. А. Некрасов, А. В. Титко та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – 152 с.
 30. Come On! Капіталізм, недалекоглядність, населення і руйнування планети. Доповідь Римському клубу/ Перекл. З англ., К., 2019. – С.62-68, 212-218.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус