Економіко-математичні методи і моделі (051 “Економіка”, ОП “Бізнес-економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Дацків Н. І.ЕКе-21с, ЕКе-22с, ЕКе-23с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ЕКе-21сдоцент Дацків Н. І.
ЕКе-22сдоцент Вовк В. Р.
ЕКе-23сдоцент Дацків Н. І.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни
“Економіко-математичні методи та моделі” є формування у студентів економічних спеціальностей теоретичних знань та компетенцій стосовно принципів і методики побудови економіко-математичних моделей економічних об’єктів і процесів, використання методів оптимізації для застосування в теоретичних та прикладних дослідженнях.
Курс “Економіко-математичні методи і моделі” передбачає
ознайомлення з видами економіко-математичних моделей та їх використання в економіці як на макрорівні, так і на мікрорівні,забезпечує формування у майбутніх фахівців системи теоретичних знань  у галузі прийняття оптимальних управлінських рішень з використанням математичних методів; набуття практичних навичок аналізу та розв’язання прикладних економічних задач.
Основними завданнями вивчення дисципліни “Економіко-математичні методи і моделі” є
надання студентам знань щодо основних принципів, методів, інструментарію економіко-математичного моделювання для адекватного використання в широкому спектрі економічних досліджень.

Рекомендована література

Базова

 1. Вовк В.М., Зомчак Л.М. Оптимізаційні методи і моделі : навч. посіб. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 360 с.
 2. Григорків В.С.,  Григорків М.В., Ярошенко О.І. Оптимізаційні методи та моделі : підручник. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2022. 440 с.
 3. Дацко М. В. Карбовник М.М. Дослідження операцій в економіці : навч. посіб. Львів: Ліга-Прес, 2009. 285 с.
 4. Дацко М.В., Антонів В.Б. Оптимізаційні методи і моделі : практикум. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 116 с.
 5. Вітлінськии В.В. Терещенко Т.О., Савіна С.С. Економіко-математичні методи та моделі: оптимізація. К.: КНЕУ, 2016. 303 с.
 6. Волонтир Л.О, Потапова Н.А., Ушкаленко І.М., Чіков І.А. Оптимізаційні методи та моделі в підприємницькій діяльності: Навчальний посібник. Вінницький національний аграрний університет. Вінниця: ВНАУ, 2020 404 с.
 7. Оптимізаційні методи та моделі : підручник / В.С. Григорків, М.В. Григорків. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. 400 с.
 8. Taha H.A. Operations Research: An Introduction (10th Edition) : Pearson Education Ltd., 2017. 848 p.

Допоміжна

 1. Левіна-Костюк М.О., Мельничук О.І., Даніленко О.В., Лагодієнко В.В., Ткачук Г.О. Оптимізація виробничої діяльності фермерського господарства з використанням економіко-математичних методів. Український журнал прикладної економіки та техніки. Том 6. No 4. C. 112–120. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-4-13
 2. Яценко Т. О., Свистун Л. А. Процеси та методи оптимізації витрат у системі завдань управління підприємством. Ефективна економіка. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7076 (дата звернення: 21.05.2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.152
 3. Basyuk D., Levytska I., Ivchenko L., Semenyshyna I., Koliadenko S. Optimization of the menu for institutions of restaurant industry based on mathematical modeling methods. Intelektine Ekonomika. Т. 14. (1). Р. 130-143. DOI: https://doi.org/10.13165/IE-20-14-1-08 (Scopus)

Інформаційні ресурси

 1. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 2. URL: http://www.lsl.lviv.ua

Матеріали

Конспект-презентація лекційного матеріалу

Практикум

Графічний метод розвязку завдання для самостійної роботи

Симплекс метод варіанти для самостійної роботи

Побудова двоїстої задачі для самостійної роботи

Транспортна задача задачі для самостійної роботи

Сіткове планування завдання для самостійної роботи

Теорія гри завадання для самостійної роботи

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус дисципліни Економіко-математичні методи та моделі (051 Економіка)

Завантажити силабус

Силабус: Силабус Економіко-математичні методи і моделі ОП Бізнес-економіка (2023-2024 н.р.)

Завантажити силабус