Електронний документообіг

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Мельник Н. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532

Опис курсу

Електронний документообіг сприяє раціоналізації методів і форм роботи з діловими документами, значно спрощує роботу служби діловодства підприємства, установи, організації, пришвидшує створення, обробку й надходження ділової кореспонденції, чим зміцнює взаємовідносини між підприємствами-партнерами та бізнесовими структурами.

Метою вивчення курсу «Електронний документообіг» є набуття теоретичних знань і практичних вмінь з організації електронного документообігу: оволодіння основами створення, зберігання та роботи з електронними документами у спеціалізованих системах управління документами; вивчення принципів побудови та функціонування систем електронного документообігу з використанням електронного підпису; формування навичок із створення інформаційної моделі організації як основи для впровадження технології електронного документообігу.

Завдання дисципліни – вивчення організації електронного документообігу; оволодіння навиками роботи із електронними документами; опанування технології використання кваліфікованого електронного підпису; формування професійних компетенцій як організаторів та координаторів документального забезпечення управління при впровадженні електронного документообігу у суб’єктів господарювання.

Важливим у освоєнні дисципліни «Електронний документообіг» є дослідження ринку електронного документообігу та комп’ютерних технологій України на сучасному рівні розвитку, визначення факторів, що є найнеобхіднішими та доцільними для повноцінного та ефективного функціонування цілісних комп’ютерних систем підприємства для забезпечення високоефективної роботи в підприємництві.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– особливості функціонування системи електронного документообігу, сучасні програмні продукти у сфері автоматизації документообігу та подання електронної звітності, розуміти методологію створення, обміну, обліку, зберігання електронних документів, взаємодії співробітників, контролю та аналізу виконавчої дисципліни.

вміти:

– використовувати принципи системи сучасного електронного документообігу та програмні продукти, що призначеними для вирішення задач автоматизації документообігу та подання звітності, взаємодії співробітників та контрагентів, контролю та аналізу виконавчої дисципліни;

– застосовувати сучасні інформаційні технології на всіх етапах підприємницької діяльності;

– створювати постановки й моделювати окремі задачі та комплекси задач з документообігу для прийняття управлінських рішень.

Рекомендована література

Рекомендована література:

 1. Електронний документообіг (загальне діловодство) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.viaduk.com/ viaduk/web5ua.nsf/0/ACC6E5C6C0A30BD9C225726F0051E265.
 2. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. – К., 2017. Частина 9: Електронний документообіг. Реінжиніринг адміністративних процесів в органах публічної влади / [С.П. Кандзюба, Р.М. Матвійчук, Я.М. Сидорович, П.М. Мусієнко]. – К.: ФОП Москаленко О. М., 2017. – 64 с.
 3. Вибір системи електронного документообігу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://fossdoc.com/vybor-sed
 4. Гречко А. В. Основи електронного документообігу : [Навч. посібник] / Київський національний торговельно-економічний ун-т. –– К., 2006. –– 156 с.
 5. Деякі питання документування управлінської діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 січ. 2018 р. № 55. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018- %D0%BF#Text.
 6. Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 867 URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/867-2016-%D0%BF#Text.
 7. Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 трав. 2018 р. № 357. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/357-2018-%D0%BF#Text.
 8. ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. URL: http://law.leschishin.org/nor024.php.
 9. ДСТУ 2392-96. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. URL: .https://dbn.at.ua/_ld/11/1166_DSTU2392-94.pdf.
 10. ДСТУ 3843-99. Державна уніфікована система документів. Основні положення. URL: .https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055609-03#Text.
 11. Електронний документообіг та захист інформації: навч. посіб. / О.Б. Кукарін. / За заг. ред. д.держ.упр., професора Н.В. Грицяк К.: НАДУ, 2015. 84 с.
 12. Кабачна І. Електронний документообіг та електронні системи в часи обмежень. URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA014290.
 13. Карпенко М. Ю. Технології створення програмних продуктів та інформаційних систем : навч. посібник / М. Ю. Карпенко, Н. О. Манакова, І. О. Гавриленко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 93 с.
 14. Матвієнко О., Цивін М. Основи організації електронного документообігу : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 112 с.
 15. Палієнко Л. М. Системи управління документообігом. Електронний архів офісу. URL: http://osvita.ua/lessons_summary/edu_technology/27886/.
 16. Писаренко В. Система документообігу та контролю в обласні державній адміністрації. Вісник Державної служби України. 2009. № 2. С. 51–55.
 17. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 6 жовтня 1998 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text.
 18. Про електронні довірчі послуги: Закон України від 05 жовтня 2017 р. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text.
 19. Про інформацію: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text.
 20. Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання: Наказ Мін. юстиції України від 11 лист. 2014 № 1886/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1421- 14#Text.
 21. Сорокіна Ю., Круглик Д. Інформаційні технології документообігу: Навчальний посібник, 2019. URL:https:// uа.calameo.com/read/0058266800c973388bbba.
 22. Типова інструкція з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну. Постанова № 55 КМУ від 17.01.2018 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#Text

Інформаційні ресурси:

 1. Офіційний сайт електронна бібліотека НУБіП. URL: https://nubip.edu.ua/node/17325.
 2. Офіційний сайт ДПС України. URL: https://cabinet.tax.gov.ua/.
 3. Офіційний сайт Пенсійного фонду України. URL: https://portal.pfu.gov.ua/
 4. Офіційний сайт Medok. URL: https://medoc.ua/blog/category/elektronnijdokumentoobig.
 5. Офіційний сайт Вчасно. URL: https://vchasno.ua/.
 6. Офіційний сайт Flydoc. URL: https://flydoc.in.ua/.
 7. Офіційний сайт Fredo. URL: https://fredo.com.ua/.

Матеріали

Анотація Електронний документообіг