Мельник Наталія Василівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: nataliya.melnyk@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Основною сферою наукових інтересів є вивчення чинників та тенденцій розвитку малого підприємництва в Україні та актуальні проблеми розвитку бухгалтерського обліку і оподаткування діяльності суб’єктів господарювання різних сфер діяльності.

Курси

Публікації

1. Бондарєва Н. В. Особливості будівельної галузі та її вплив на облік // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів : Львівської комерційної академії, 2006. – Серія економічна. вип. , № 20. – С. 226-234.
2. Бондарєва Н. В. Використання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку – одна з передумов євроінтеграції // Наукове видання «України син. Збірник матеріалів на пошану доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки Степана Злупка». – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – С. 53-61.
3. Бондарєва Н. В. Особливості визнання та відображення доходів від виконання будівельних робіт // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи встановлення і проблеми розвитку. – Львів : Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – № 577. – С. 34-39.
4. Бондарєва Н. В. Нормативно-правове регулювання обліку в будівництві // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів : Львівської комерційної академії, 2007. – Серія економічна. вип. , № 24. – С. 165-173.
5. Бондарєва Н. В. Термінологічне дослідження поняття «будівництво» в економіці України // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів : Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – Серія економічна. вип. , № 40. – С. 47 – 50.
6. Бондарєва Н. В. Концептуальні основи державного регулювання будівництва в Україні // Науковий збірник «Актуальні проблеми розвитку економіки регіону» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. – Т. 1, вип. , № VI. – С. 247-252.
7. Бондарєва Н. В. Проблеми розвитку будівництва в кризовий період економіки України // Науковий журнал «Економіка ринкових відносин» Київського університету ринкових відносин. – К. : Київського університету ринкових відносин , 2010. – № 5. – С. 299-305.
8. Бондарєва Н. В. Основні напрями використання зарубіжного досвіду в регулюванні будівельної сфери України // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів : Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – Випуск 43. – Серія: економічна. – С. 94-104.
9. Бондарєва Н. В. Нормативно-правове забезпечення розвитку будівництва України // Збірник наукових праць ЛНУ імені Івана Франка «Формування ринкової економіки в Україні». – Львів: Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – Випуск 23. – Частина. – С. 72-77.
10. Бондарєва Н. В. Державне регулювання розвитку кластерів у будівництві в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.14. – С. 158–165.
11. Мельник Н.В., Струк Н.С. Державно-приватне партнерство у будівельному секторі // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Екомонічні науки»: науковий збірник / Черніг. держ. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. держ. технол. ун-т, 2012. – №4(62). – С. 147–152.
12. Ковалюк О.М., Мельник Н.В. Тенденції державного регулювання розвитку будівництва в умовах Євроінтеграції економіки України // Всеукраїнський науко-виробничий журнал «Інноваційна економіка». №12. 2012 р. – С. 9–14.
13. Мельник Н.В. Оцінювання економності, ефективності та результативності державного регулювання у будівництві // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». Випуск 3 (31), 2013 р. – С. 137 – 141.
14. Мельник Н.В. Історичні етапи розвитку організаційних форм управління будівництвом на території України // Вісник Тернопільського національного економічного університету. Науковий журнал. Випуск 4. 2013 р. С. 69 – 76.
15. Мельник Н.В. Характерні ознаки та роль будівництва в економіці країни // Збірник наукових праць ЛНУ імені Івана Франка. «Формування ринкової економіки в Україні». – Львів: Вид-во Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – Вип. 29. – Частина 2. – С. 27 – 32.
16. Мельник Н.В. Організаційна структура державного управління будівництвом в Україні // Збірник наукових праць ЛНУ імені Івана Франка. «Формування ринкової економіки в Україні». – Львів: Вид-во Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – Вип. 31. – Частина 2. – С. 49 – 56.
17. Мельник Н. В. Організаційна структура державного управління будівництвом в Україні // Збірник наукових праць ЛНУ імені Івана Франка «Формування ринкової економіки в Україні». – Львів: Вид-во Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – Вип. 31. – Частина 2. – С. 49–56.
18. Мельник Н.В. Термінологічне дослідження поняття «послуга» / Н.В. Мельник // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Екорномічні науки» – Херсон: Вид-во Херсонський державний університет, 2015. – Вип. 14. – С. 9 – 13.

19. Ковалюк О.М. Активізація діяльності недержавних пенсійних фондів, як важливих фінансових посередників в економіці України / О.М. Ковалюк, Н.В. Мельник, А.О. Ковалюк // Обліково-аналітичне забезпечення менеджменту економічних систем: проблеми і шляхи розвитку: Колетивна монографія за ред. проф. П. Куцика  та проф. І Яремка. – Львів: «Растр – 7», 2022. – 1280 с. [С. 365 – 379,  14 с.]

20. Кривешко О.В. Особливості управління запасами в кризових умовах [Електронний ресурс] / О.В. Кривешко, Я.Я. Шпарик, Н.В. Мельник // Ефективнв економіка. – 2022. – №5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10301 (дата звернення: 10.08.2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.93

21. Мельник Н.В. Національні стилі лідерства / Н.В. Мельник, Г.І. Мисак // Інвестиції: практика та досвід. – 2022. – №11-12. – С. 47 – 49. https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/27/29

22. Мисак Г.І. Теоретичні основи децентралізованих автономних організацій [Електронний ресурс] / Мисак Г.І., Н.В. Мельник, Р.О. Мірошник // Ефективна економіка. – 2023. – №3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ DOI:  https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.3.27

23. T. Shmatkovska Accounting and analytical tools for the formation of subordinated debt of commercial banks in Ukraine \ Shmatkovska T., Krupka I., Synenko V., Sydorenko R., Mostovenko N., Talakh T., Danchevska I., Melnyk N. // Ad Alta // Journal of Interdisciplinary Rescarch. – 2023. – 13/01 – XXXIV. – C. 52 – 56/ https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/130134/PDF/130134.pdf

Біографія

Народилася 30 березня 1983 року в м. Львові. У 2000 році закінчила середню школу №47 м. Львова з відзнакою – золотою медаллю. З 2000 по 2005 роки навчалася на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка, отримала диплом магістра з відзнакою. З 2005 по 2007 роки навчалася у денній, а з 2008 по 2010 роки у заочній аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У лютому 2012 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Державне регулювання розвитку будівництва в Україні». У вересні 2012 року присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук. У грудні 2014 року присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту. З 2008 року працює асистентом кафедри обліку і аудиту, а у 2013 році переведена на посаду доцента цієї ж кафедри.
Перелік курсів:
1. Бухгалтерський облік
2. Облік у малому бізнесі
3. Облік неприбуткових організацій

4. Електронні сервіси і документообіг в бізнесі

Нагороди

Методичні матеріали

Розклад