Еволюція математичних методів в економіці

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
2професор Вовк В. М.ЕКк-11с, ЕКк-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
2ЕКк-11спрофесор Вовк В. М.
ЕКк-12спрофесор Вовк В. М.

Опис курсу

«Еволюція математичних методів в економіці» – один з професійно-орієнтованих курсів що поглиблює розуміння тенденцій створення інструментарію системного аналізу економічних процесів на глобальному та локальних рівнях економічних систем, поглиблює    фундаментальну підготовку бакалаврів за фаховим спрямуванням – “Економічна кібернетика”. Сучасний економічний розвиток супроводжується прискореним зростанням наукового знання та його значущості для вирішення проблем економіки, структурних зрушень в бік сфери послуг та інформатизації бізнес-процесів і суспільства в цілому. Тепер сучасна школа еволюціонізму пропонує велику різноманітність моделей економічного розвитку на рівні окремих фірм і технологій, але моделювання макроекономічної еволюції повинно бути приділено належну і достатньо увагу. Зв’язок макроекономічних характеристик економічної системи з результатами взаємодії економічних агентів на мікрорівні з урахуванням впливу їх інноваційних стратегій на характер і темпи макроекономічної динаміки в умовах інформаційної економіки потребує особливої  уваги.  Він формує у майбутнього фахівця усвідомлення суті призначення економіста-аналітика, науковця-дослідника, педагога для виконання у майбутньому своїх професійних обов’язків  у сфері управління економікою. Такі економісти-аналітики, що володітимуть сучасними математичними методами аналізу і прогнозування та побудови траєкторії розвитку економічних ситуацій з використанням найновіших інформаційних технологій, методами управління економічними об’єктами в ринкових умовах, що вмітимуть організовувати роботу з комп’ютеризації цих об’єктів.

Об’єктом вивчення навчальної дисципліни є загальна характеристика економіки, її підрозділів і процесів, а також еволюційні процеси в інформаційній економіці., що у них відбуваються, конкретних прикладів деяких спрощених  моделей, методів та алгоритмів, що розглядаються у зв’язку з відповідними проблемами аналізу та управління в економічних  системах.

Предметом навчальної дисципліни є методи аналізу та моделі еволюційних процесів в інформаційній економіці.

Методами пізнання тенденцій еволюційних змін є, зокрема, системний підхід міжнародний досвід інституціалізації інформаційної економіки.

Метою та основними завданнями дисципліни є:  дати можливість майбутнім спеціалістам, які обрали застосування математичних методів в економіці своєю професією, усвідомити суть принципу оптимального управлінні економічними об’єктами, процесами та ситуаціями. Дати можливість майбутнім спеціалістам зрозуміти тенденції зміни методології, методики та інструментарію економіко-математичного моделювання у теоретичних дослідженнях та в практичній діяльності.

Рекомендована література

  1. Артим-Дрогомирецька З.Б., Негрей М.В. Економічний ризик. Навч.метод.посібник. «Магнолія 2006».2013 – 320с.
  2. Вовк В. М. Математичні методи дослідження операцій в економіко-виробничих системах : монографія / В. М. Вовк. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 584 с.
  3. Вовк В.М. Методологія наукової творчості: навч. посіб. / В.М. Вовк, Л.М. Зомчак, Н.І. Камінська –Львів: Вид.цен.ЛНУ, 2010 – 140 с.
  4. Вовк В. М. Інвестування : навч. посібник із рекомендацією Міністерства освіти і науки України / В. М. Вовк, І. М. Паславська // – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 435с.
  5. Вовк В. М. Мод. організаційних процесів у підприємництві : моногр / В. М. Вовк, С. С. Прийма, І. М. Шиш. – Львів, 2011. – 334 с.
  6. Вовк В. М. Мод. економічних процесів підприємства : монографія / В. М. Вовк, Н. І. Камінська, С. С. Прийма. – Львів, 2011. – 448с.
  7. Вовк В. М. Моделювання інноваційного розвитку потенціалу економіко-виробничих систем : монографія / В. М. Вовк, В. Б. Антонів, Н. І. Камінська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 388 с.
  8. Вовк В. М. Оптимізаційні методи і моделі : навч. посібник / В. М. Вовк, Л. М. Зомчак. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 360 с.
  1. Вовк В.М. Основи системного аналізу: Навч. Пос./ Вовк В.М., Дрогомирецька З.Б. –Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. -250с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму