ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Замасло О. Т.ЕКФ-31с, ЕКФ-33с, ЕКФ-35с, ЕКФ-34с
732професор Замасло О. Т., , ,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ЕКФ-31сдоцент Ткачик Л. П.
ЕКФ-33сдоцент Ткачик Л. П.
ЕКФ-35сдоцент Ткачик Л. П.
ЕКФ-34сдоцент Ткачик Л. П.
716професор Замасло О. Т.
професор Замасло О. Т.
професор Замасло О. Т.
професор Замасло О. Т.

Опис курсу

Мета: опанувати теоретичні знання, сформувати практичні навички з методики і методології фінансової звітності з метою задоволення потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за сучасних умов господарювання, а також навчитись адаптувати здобуті знання і навички до конкретних умов функціонування і мети підприємства.

Завдання: вивчення методології та методики заповнення основних форм фінансової звітності; відображення в них системи валових показників економіки підприємства і надання користувачам інформації для прийняття дієвих управлінських рішень з метою забезпечення, зберігання та раціонального використання матеріальних, трудових ресурсів і грошових коштів, оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання, моделювання діяльності підприємства, участі в капіталі підприємства, забезпеченості зобов’язань підприємства, придбання, продажу та володіння цінними паперами, оцінки якості управління тощо.

У результаті вивчення навчальної дисципліни слухач повинен

знати:

 • законодавчо-нормативну базу, що впливає на побудову фінансової звітності;
 • національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні;
 • теоретичні засади формування бухгалтерської фінансової звітності на основі даних фінансового і управлінського обліку для широкого кола внутрішніх і зовнішніх користувачів;
 • зміст звітності підприємств, її принципи і призначення за сучасних умов господарювання;
 • сучасні підходи до бухгалтерської фінансової звітності в Україні та міжнародних стандартів фінансової звітності й необхідності їх інтеграції як одного з напрямів реформування бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні.

вміти:

 • користуватися законодавчо-інструктивними матеріалами, що безпосередньо впливають на побудову бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
 • визначати об’єкти обліку та звітності;
 • нагромаджувати та систематизувати необхідну інформацію для звітності підприємства;
 • визначати показники фінансової звітності;
 • заповнювати основні форми звітності.

Рекомендована література

 1. ЗУ “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999. № 996-XIV. Зі змінами та доповненнями.
 2. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”. Затверджене наказом Мінфіну України від 02.2013р. № 73. Зі змінами та доповненнями.
 3. Наказ Міністерства фінансів України від 28.03.2013 №433 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності”
 4. Бухгалтерський фінансовий облік [текст]: підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів [Ф.Ф. Бутинець та ін.]; під заг. ред. [і з передм.] Ф.Ф. Бутинця. – 8-ме вид., доп. і перероб. -Житомир: ПП “Рута”, 2009. – 912 с.
 5. Жолнер І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами: Навч. посіб. – К.: НУХТ, 2012. – 335 с.

Матеріали

Фінансова звітність Анотація Замасло ОТ

Силабус:

Завантажити силабус