Фінансові технології у цифровій економіці

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор Демчишак Н. Б.

Опис курсу

Анотація_Фінансові технології у цифровій економіціМетою навчальної дисципліни “Фінансові технології у цифровій економіці” є формування необхідних знань та умінь, спрямованих на розвиток у студентів компетентностей, пов’язаних із здатністю вирішувати складні завдання у процесі організації ефективного функціонування підприємств, установ, організацій на різних рівня управління, органів державної влади та місцевого самоврядування, використовуючи в умовах цифрової економіки фінансові технології, інструменти фінансового інжинірингу та інноваційні фінансові послуги.

Після завершення курсу студент буде:

–  знати: сутність фінансових технологій у сучасному суспільстві, види інноваційних фінансових технологій, ризики використання віртуальних активів, специфіку краудтехнологій;

– основи функціонування цифрових фінансів та використання інструментів фінансового інжинірингу;

– методичні засади аналізу проектів й стартапів та можливостей використання цифрових фінансових послуг  й краудфандингу для диверсифікації джерел залучення фінансових ресурсів;

– специфіку фінансової інклюзії та операцій на основі імплементації цифрових технологій у бізнес- та громадському секторі країни;

– вміти: приймати рішення щодо використання фінансових технологій у роботі різних суб’єктів фінансово-економічних відносин;

– оцінювати  доцільність реалізації проектів (стартапів) в контексті потенціалу застосування альтернативних джерел фінансування на основі краудтехнологій;

– аналізувати і практично використовувати переваги цифрових фінансів в умовах розвитку креативних індустрій та цифровізації галузей і секторів національної економіки;

– діагностувати рівень кібер-безпеки у ході імплементації цифрових сервісів та використання віртуальних активів при здійсненні фінансових операцій;

– розробляти фінансові стратегії розвитку підприємств, установ, організацій в частині цифровізації їх роботи;

– застосовувати сучасні фінансові інструменти у роботі за фахом для досягнення поставлених цілей та для задоволення власних потреб на основі використання потенціалу фінансового інжинірингу й розширення фінансової інклюзії.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Фінансовий менеджмент: підручник / За ред. М.І. Крупки . Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 440 с.
 2. Проектне фінансування : підручник / за заг. та наук. ред. проф., д.е.н. Т.В. Майорової. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ : КНЕУ, 2017. 434 с.
 3. Лактіонова О.А. Проектне фінансування : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Вінниця, 2018. 216 с.
 4. Інвестування: навчальний посібник / [М.І. Крупка, Д.В. Ванькович, Н.Б. Демчишак та ін.]; за ред. М.І. Крупки . Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 366 с.
 5. Інвестування: підручник / [М.І. Крупка, Д.В. Ванькович, Н.Б. Демчишак та ін.]; за ред. М.І. Крупки . Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 454 с.
 6. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / За ред. М. Крупки. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 440 с.

Додаткова література:

 1. Стратегія розвитку фінтеху в Україні до 2025 року: сталий розвиток інновацій, кешлес та фінграмотність / Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/files/DDWIAwXTdqjdClp

8. Аналітичні матеріали Української асоціації фінтех та інноваційних компаній. Ukrainian fintech catalog.URL: https://fintechua.org/

 1. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження КМУ від 17 січня 2018 р. № 67-р.
 2. Digital economy report. UNCTAD. URL: https://unctad.org/topic/ecommerce-and-digital-economy/digital-economy-report

11.Digital finance. European Commission survey. URL: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/digital-finance_en

 1. Демчишак Н.Б. Фінансове регулювання інноваційної діяльності в Україні : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 494 с.

Інформаційні ресурси:

 1. Міністерство цифрової трансформації України. Офіційний сайт. URL: https://thedigital.gov.ua/2020
 2. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 3. Національний банк України. Офіційний сайт. URL: https://bank.gov.ua
 4. Законодавство України. URL: rada.gov.ua
 5. Статистика ЄС / Офіційні дані Єврокомісії. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/home?
 6. KPMG. Pulse of fintech. URL: https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/09/topfintechtrendsinh2-2020.html
 7. Digital economy outlook / OECD. URL: https://www.oecd.org
 8. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 9. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2.
 10. Актуальний перелік наукових фаховий видань України. URL: https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya

23. Актуальні проіндексовані у наукометричній базі Scopus журнали та видання. URL: https://www.scopus.com/sources?zone=TopNavBar&origin=NO%20ORIGIN%20DEFINED

Силабус:

Завантажити силабус