ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор Дропа Я. Б., , ,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716професор Дропа Я. Б.
професор Дропа Я. Б.
професор Дропа Я. Б.
професор Дропа Я. Б.

Опис курсу

В умовах ринкової економіки фінансовий аналіз є важливою вихідною основою для прийняття управлінських рішень. Основною задачею фінансового аналізу підприємства є системне, ко­лексне вивчення його виробничо-господарської і фінансової діяль­ності з метою об’єктивної оцінки досягнутих результатів та вста­новлення реальних шляхів подальшого підвищення ефективності діяльності.

Управлінські рішення приймаються як для удосконалення про­цесів виробництва в цілому, так і для їх окремих елементів. В сис­темі управління виробництвом фінансовий аналіз є поєднуючою ланкою між збором інформації та прийняттям управлінських рішень. Його значення полягає в тому, що він є головним засобом виявлен­ня резервів підвищення ефективності операційної, фінансової і інве­стиційної діяльності, удосконалення механізму господарювання.

Мета викладання курсу “Фінансовий аналіз” – формування у студентів системи методологічних і практичних знань з основ аналізу фінансового стану підприємства, оцінки результатів його виробничо-господарської та фінансової діяльності, діагностики банкрутства та пошуку резервів збільшення прибутковості суб’єкта господарювання.

Завдання вивчення дисципліни “Фінансовий аналіз”:

– оволодіти методологією фінансового аналізу;

– навчитися застосовувати на практиці фінансові коефіцієнти та таблиці;

– набути навиків роботи фінансового аналітика на підприємстві;

– набути вміння розробляти висновки та пропозиції за результатами проведеного аналізу.

Рекомендована література

 1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 року №996–ХІV.
 2. Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика. Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2009. – 328 с.
 3. Барабаш Н.С. Аналіз господарської діяльності. Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 7.050106 “Облік та аудит” спеціалізації 7.05010601 “Облік та аудит у сфері товарного обігу”. – К.: ВЦ КДТЕУ 02156, 2000.
 4. Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 592 с.
 5. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. – Київ: Молодь, 1997. – 1000с.
 6. Глен А. Велш, Даніел Г. Шорт. Основи фінансового обліку. – К.: “Основи”, 1997.
 7. Економічний аналіз: Навч.посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.
 8. Економічний аналіз господарської діяльності. / Іващенко В.І., Болюх М.А., – К.: ЗАТ “НІЧЛАВА”, 1999. – 204 с.
 9. Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит. К.: “Видавництво Лібра” ТОВ, 1996р., 224 стор.
 10. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 263 с.
 11. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: МАУП. 2001. – 152 с.
 12. Карлин Т.Р., Маклин А.Р. Анализ финансовых отчетов (на основе GAAP): Учебник – М.: ИНФРА-М, 2000. – 448с.
 13. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. – Изд. 4-е, исправл., доп. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. – 208с.
 14. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: Учебн. пособие. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 576с.
 15. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 378с.
 16. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання. Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 387 с.
 17. Мец В.О. Економічний аналіз фінансового стану та фінансових результатів підприємства: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 132с.
 18. Мних Є. В. Економічний аналіз. Підручник. – К.: ЦНЛ, 2005. – 472 с.
 19. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси. – К.: “Основи”, 1993.
 20. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – Львів: ЛБІ НБУ. 2000. – 485 с.
 21. Кравченко Г.О. Фінансовий аналіз. Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 7.05010401 “Фінанси”. – К.: ВЦ КДТЕУ 02156, 2000.
 22. Цал-Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз. Підручник. – К.: ЦНЛ, 2008. – 566 с.
 23. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: “Дело ЛТД”, 1995. – 320с.
 24. Четыркин Е.М. Финансовый анализ производственных инвестиций. – М.: Дело, 1998. – 256с.
 25. Шеремет А.Д. Финансовый анализ в коммерческом банке / А.Д. Шеремет, Г.Н. Щербакова. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 256с.
 26. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 208с.
 27. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. – К.: “Кондор”, 2005. – 196 с.
 28. Шморгун Н. П., Головко І. В. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2006. – 528 с.
 29. www.smida.gov.ua – Офіційний сайт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.