ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Дропа Я. Б.ЕКФМ-51с, ЕКФМ-52с, ЕКДМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКФМ-51спрофесор Дропа Я. Б.
ЕКФМ-52спрофесор Дропа Я. Б.
ЕКДМ-51спрофесор Дропа Я. Б.

Опис курсу

Анотація Фінансовий контролінг

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Фінансовий контролінг” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит”.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є мікроекономічні процеси і явища на підприємстві, які характеризуються певними фінансовими показниками-індикаторами в їхній динаміці, а також макроекономічні процеси в країні, які безпосередньо впливають на фінансовий стан і фінансові результати підприємства.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни “Податкове планування на підприємстві” є формування у студентів теоретичних знань, пов’язаних з концепцією контролінгу, практичних навичок прийняття управлінських рішень на основі контролінгової інформації і професійних компетентностей щодо організації фінансового контролінгу на підприємстві.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Податкове планування на підприємстві” є з’ясування об’єктивної необхідності та сутності організації фінансового контролінгу на підприємстві; – засвоєння методів і вироблення навичок організації управлінського обліку в системі фінансовго контролінгу контролінгу; розгляд методичного інструментарію фінансовго контролінгу; засвоєння стуктури та вироблення практичних вмінь складання бюджетів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • сутність та функції фінансового контролінгу;
 • роль контролінгу в системі управління підприємством; взаємозв’язок контролінгу з іншими функціями управління підприємством, сутність стратегічного і оперативного фінансового контролінгу;
 • класифікацію об’єктів фінансового контролінгу та методів обліку витрат, що використовуються в системі фінансового контролінгу;
 • організаційно-методичні аспекти формування системи контролінгу на підприємстві;
 • уміти: визначати точку беззбитковості при лінійному тренді сукупних витрат підприємства; здійснювати оцінку прибутковості продукції підприємства;
 • розробляти та аналізувати бюджети підприємства з метою оцінки ефективності управлінських рішень і оптимального розподілу ресурсів між підрозділами;
 • володіти: методами обліку витрат для вирішення задач фінансового контролінгу;
 • методами аналізу відхилень фактичних результатів від планових;
 • методами експертної стратегічної та оперативної діагностики фінансово-господарської діяльності підприємства;
 • методами прийняття управлінських рішень у фінансовому контролінгу.

вміти:

 • цілісне уявлення про ринкову економіку, сучасне ринкове господарство та особливості ринкової трансформації економіки України;
 • цілісне уявлення про систему соціально-економічних та виробничих відносин у суспільстві, про підприємство як суб’єкт ринкової економіки;
 • усвідомлення ролі держави в регулюванні економіки; розуміння сутності цілі, важелів (інструментаріїв) та основних напрямів регулювання економіки;
 • цілісне уявлення про підприємство як суб’єкт економічних відносин на макрорівні та його ролі в ринковій економіці;
 • розуміння економічної сутності процесів планування та прогнозування діяльності;
 • цілісне уявлення про капітал підприємства, кругообіг капіталу і його стадії;
 • розуміння взаємовідносин підприємств з бюджетними, фінансовими структурами та іншими суб’єктами господарювання;
 • аналізувати фінансовий стан суб’єкта господарювання у частині його активів та зобов’язань;
 • використовувати звітність як інструмент фінансового аналізу й управління фінансами підприємства;
 • обґрунтовувати та надавати економічну інтерпретацію фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання.

Рекомендована література

 1. Давидович, І. Є. Контролінг : навчальний посібник / І. Є. Давидович; Міністерство освіти і науки України,Тернопільський національний економічний університет. – К.: ЦУЛ, 2008. – 552 с.
 2. Калайтан Т. В. Контролінг: навчальний посібник для студентів економ. спеціальностей/ Т. В. Калайтан. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 252 с.
 3. Г. О. Швиданенко, В. В. Лавриненко Контролінг: навчальний посібник/ Г. О.
 4. Швиданенко, В. В. Лавриненко; Мін-во освіти і науки України, ДВНЗ “КНЕУ ім. Вадима Гетьмана”. – К.: КНЕУ, 2008. – 264 с.
 5. Цигилик, І.І. Контролінг: навчальний посібник/ І. І. Цигилик; Мін-во освіти і науки України, Ін-т менеджменту та економіки “Галицька академія”. – К.: ЦНЛ, 2004. – 76 с.
 6. Яковлєв, Ю.П.Контролінг на базі інформаційних технологій: навчальний посібник/ Ю. П. Яковлєв; Мін-во освіти і науки України, Херсонський економіко- правовий ін-т. – К.: ЦНЛ, 2006. – 318 с.
 7. Контроллинг : учебник / под ред. А. И. Карминского, С. Г. Фаль-ко. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 336 с.
 8. Контролінг в управлінні витратами підприємств [Текст] : моногра-фія / В. В. Прохорова, Н. В. Сабліна та ін. – Х. : УкрДАЗТ, 2010. – 256 с.
 9. Івахненков С. В. Фінансовий контролінг. Методи та інформаційні технології [Текст] / С. В. Івахненков, О. В. Мелих. – К. : Знання, 2009. – 319 с.
 10. Лубенченко О. Е. Фінансовий контролінг суб’єктів господарю-вання [Текст] : навч. посібн. / О. Е. Лубенченко, Н. В. Акмаєва, І. Л. Чаба-ненко. – Алчевськ : ДонДТУ, 2010. – 116 с.
 11. Лукашова І. О. Управлінський облік [Текст] : навч.-практ. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / І. О. Лукашова. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – 225 с.
 12. Ляшенко Г. П. Контролінг в управлінні підприємством [Текст] : навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / Г. П. Ляшенко. – Ірпінь : НУ ДПС України, 2009. – 274 с.
 13. Контролінг [Текст] : навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Ужва. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 293 с.
 14. Контролінг [Текст] : навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. С. С. Герасименко. – К. : Нац. акад. упр., 2011. – 99 с.
 15. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Е. А. Ананькина, С. В. Данилочкин, Н. Г. Данилочкина и др. ; под ред. Н. Г. Данилочкиной. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 279 с.
 16. Малярець Л. М. Формалізація задач у контролінгу логістичної діяльності підприємства [Текст] : монографія / Л. М. Малярець, Г. Л. Мат-вієнко-Біляєва. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. – 227 с.
 17. Манн Р. Контроллинг для начинающих. Система управления прибылью / Р. Манн, Э. Майер. – М. : Финансы и статистика. – 2004. – 301 с.
 18. Рябенко Л. І. Контролінг зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посібн. / Л. І. Рябенко, М. М. Шиков, І. С. Зайцев. – Алчевськ : Дон-ДТУ, 2012. – 235 с.
 19. Ткаченко А. М. Контролінг в системі управління промисловим підприємством [Текст] / А. М. Ткаченко. – Запоріжжя : Видавництво Запо-різької держ. інженерної академії, 2006. – 194 с.
 20. Партин Г. О. Фінансовий контролінг : навч. Посібник / Г. О. Партин, Р. І. Задерецька. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 232 с.
 21. Терещенко О. О. Фінансовий контролінг : навч. Посібник / О. О. Терещенко, Н. Д. Бабяк. – К. :КНЕУ, 2013. – 407 с.

Силабус:

Завантажити силабус