Фінансовий бізнес

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Майовець Я. М.ЕКЕ-41с,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКЕ-41сдоцент Майовець Я. М.

Опис курсу

Курс «Фінансовий бізнес» спрямований на отримання студентами поглиблених знань та практичних навичок щодо особливостей, механізмів і закономірностей розвитку фінансового бізнесу у світі та Україні. Вміння застосовувати інструменти і методи надання фінансових послуг з торгівлі цінними фінансовими інструментами, управління активами кредитування, випуску фінансових інструментів в обіг, з хеджування, з страхування, інвестиційних послуг та інших фінансових послуг, що не суперечать законодавству, з метою забезпечення ефективного функціонування фірм, компаній, підприємств і їх оцінювання з точки зору ефективності.

Оволодіння методами і інструментами надання фінансових послуг є невід’ємним елементом підготовки висококваліфікованих підприємців, бізнесменів, економістів, фінансистів, інвестиційних та інших менеджерів. Дисципліна передбачає послідовне та систематизоване вивчення суті та значення ринку фінансових послуг у сфері економічних відносин, покликане дати краще розуміння та усвідомлення усіх економічних процесів, які відбуваються на ринку.

 

Рекомендована література

 1. Фінансовий бізнес: теорія і практика: монографія / за ред. Реверчука С.К. – Львів: СПОЛОМ, 2018. – 196 с.
 2. Сич Є.М., Ільчук В.П., Гавриленко Н.І. Ринок фінансових послуг Навч. посібник. — Київ: ЦУЛ, 2012. — 428 с.
 3. С. М. Еш Ринок фінансових послуг : підручник. / С. М. Еш – К.: «Центр Учбової літератури», 2015. – 400 с.
 4. Близнюк О.П., Іванюта О.М. Ринок фінансових послуг/ О.П.Близнюк, О.М.Іванюта – Х. : ХДУХТ, 2017.
 5. Унинець-Ходаківська В.П., Костюкевич О.І., Лятамбор О.А. Ринок фінансових послуг: теорія і практика. Вид. 2-ге, доп. і перероб: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 392 с.
 6. Фондовий ринок: підручник : у 2 кн. – за ред. В.Д. Базилевича; Київ. Нац. Ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Знання, 2015. – 621 с.
 7. Бенджамін Ґрем Розумний інвестор. Стратегія вартісного інвестування /пер. З англ. О. Кальнова. – К. : Наш формат, 2019. – 544 с.
 8. Габбарт, Р. Глен Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / пер. З англ.; Наук. Ред. Пер. М. Савлук, Д. Олесневич. – К.: КНЕУ, 2004. – 889 с.
 9. Науменкова С.В., Міщенко С.В. Ринок фінансових послуг: навч. посібник / С. В. Науменкова, С. В. Міщенко . – К. : Знання, 2010. – 532 с
 10. Ринок фінансових послуг: навч. посібник / Д. І. Дема, І. В. Абрамова, І. А. Шубенко, Л. В. Недільська, В. М. Трокоз. [2-ге вид., перероб. і допов.]. – К. : Алерта, 2013. – 376 с.
 11. Дадашев Б.А. Кредитні спілки в Україні: навч. посібник. К: Центр учбової літератури, 2010. 112 с.
 12. Яворська Т.В. Страхові послуги: навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 350 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус