Фінансовий облік 1

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Нашкерська Г. В.ЕКо-31с, ЕКо-32с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКо-31сдоцент Нашкерська Г. В., доцент Москаль Н. В.
ЕКо-32сдоцент Нашкерська Г. В., доцент Нашкерська Г. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКо-31сдоцент Нашкерська Г. В.
ЕКо-32сдоцент Нашкерська Г. В.

Опис курсу

Опис курсу

Opys_FO1

Оцінювання студентів здійснюється за отриманими результатами на письмовому комбінованому екзамені, письмових модулях на базі e-learning платформ Moodle, Microsoft Teams, а також проводиться поточне оцінювання за виконані лабораторні роботи, за активність на практичних заняттях і за виконання самостійних робіт за темами курсу.

За вчасне та якісне виконання завдань здобувач вищої освіти отримує такі обов’язкові бали:

20 балів за виконання практичних задач та тестових завдань, участь у дискусійному обговоренні під час практичних занять;

20 балів – модульний контроль, який складається з двох модулів (МК 1 – 10 балів, МК 2 – 10 балів);

10 балів за виконання лабораторних робіт;

Всього поточне оцінювання – 50 балів.

Письмовий іспит з використанням e-learning платформ Moodle, Microsoft Teams – 50 балів.

Всього 100 балів.

Рекомендована література

Literatura_FO1.doc

Основна література:

 1. Атамас П.Й. Фінансовий облік: навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2019. 356 с.
 2. Бабіч В. В., Сагова С.В. Фінансовий облік: навчальний посібник. Київ: КНЕУ, 2016. 282 с.
 3. Верига Ю., Гладченко Т., Орищенко М. Фінансовий облік: Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2019. 438 с.
 4. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: Навчальний посібник. К.: Кондор, 2009. 503 с.
 5. Сук Л.К., Сук П.Л. С. Фінансовий облік: Навч. посіб. К.: Знання, 2015.-647 с.
 6. Податковий кодекс України від 2.12.2010 № 2755-VI / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 7. Положення про ведення касових операцій у національній валюті України від 29.12.2017 №148/ НБУ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17#Text.
 8. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 №996-XIV. / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=996-14.
 9. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25 травня 1995 р. № 88. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95#Text.
 10. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 р. № 879. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14#Text.
 11. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 09.11.1999 №291. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99#Text..
 12. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 .
 13. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. URL: https://www.rada.gov.ua.

 

Додаткова література:

 1. Канцір І. А., Старко І.Є, Антонійчук М.М. Фінансовий облік: теоретичні та прикладні аспекти: навч. Посібник. Львів. техн.-екон. коледж, Нац. ун-т Львів. політехніка. Львів : Растр-7, 2017. 292 с.
 2. Карпенко В. В., Успаленко В.І. Бухгалтерський облік: навчальний посібник. Харк. нац. ун-т буд-ва та архітектури. Харків : Лідер, 2016. 609 с.
 3. Крупка Я.Д., Задорожний З.В., Гудзь Н.В. та ін. Фінансовий облік : підручник. Терноп. нац. екон. ун-т. 4-те вид., допов. та перероб. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 450 с.
 4. Кузнецова С. О., Чернікова І.Б. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами: навчальний посібник Х.: Лідер. 2016. 318 с.
 5. Нашкерська Г. В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 464 с.
 6. Нашкерська Г.В. Концептуальні основи оцінювання об’єктів бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік і аудит. 2018. № 1. С. 14-21.
 7. Нашкерська Г.В. Методологія і практика оцінювання у фінансовому обліку: монографія. Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. 426 с.
 8. Огійчук М. Ф. Плаксієнко, М. І. Беленкова та ін. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами : підручник. 6-те вид., перероб. і допов. К. : Алерта, 2011. 1042 с.
 9. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. 7-ме видання. Київ: Алерта, 2016. 982 с.
 10. Фартушняк О. В. Бухгалтерський облік: навч. посіб. Х.: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. 408 с.
 11. Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті: підручник. 5-те вид. Львів: Львівська політехніка, 2019. 404 с.
 12. Шара Є.Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік. Навчальний посібник Є.Ю. Шара. К.: ЦУЛ, 2011. 422 с.

 

Періодичні видання:

«Все про бухгалтерський облік»

«Податки і бухгалтерський облік»

«Баланс»

«Дебет-Кредит»

«Інтерактивна бухгалтерія»

Journal of International Accounting, Auditing and Taxation. URL: https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-international-accounting-auditing-and-taxation

 

Інтернет-ресурси:

Сайт Верховної ради України – https://zakon.rada.gov.ua, сайт Кабінету Міністрів України – www.kmu.gov.ua, сайт Національного банку України – www.bank.gov.ua, електронний каталог Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського – www.nbuv.gov.ua, сайт газети «Все про бухгалтерський облік» – www.vobu.com.ua, сайт газети «Дебет-Кредит» – www.dtkt.com.ua, сайт консультацій для бухгалтерів і аудиторів Бухгалтер911 – https://buhgalter911.com.

 

Матеріали

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3282

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Робоча навчальна програма курсу Фінансовий облік 1

Завантажити силабус

Силабус: Силабус курсу Фінансовий облік 1

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус