Фінанси підприємств

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Крупка М. І.ЕКФ-31с, ЕКФ-33с, ЕКФ-35с, ЕКФ-34с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКФ-31спрофесор Яструбецька Л. С.
ЕКФ-33сдоцент Петик М. І.
ЕКФ-35сдоцент Терешко О. М.
ЕКФ-34спрофесор Яструбецька Л. С.

Опис курсу

Будь-яке підприємство – це складна система, що базується на поєднанні різноманітних ресурсів, організованих та скоординованих з метою виробництва товарів (надання послуг). Ця система функціонує за допомогою численних взаємозв’язків із різними суб’єктами ринку, в результаті чого між ними виникають економічні відносини та формуються фінансові потоки. Розуміння основних процесів щодо генерування фінансових потоків на підприємстві та ефективне управління ними зумовлює гостру необхідність вивчення дисципліни «Фінанси підприємств».

Метою вивчення навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» є активне засвоєння студентами комплексу теоретичних та практичних питань щодо ефективної організації фінансів підприємств в умовах ринкової економіки.

Завданнями вивчення дисципліни «Фінанси підприємств» є:

 • визначення сутності фінансів підприємств та принципів їх організації за ринкової економіки;
 • висвітлення механізму формування фінансових ресурсів підприємств та напрямів їх використання;
 • розкриття змісту основних економічних категорій, що характеризують фінансовий стан підприємства – виторгу від реалізації продукції (робіт, послуг), прибутку та грошових потоків;
 • надання знань з організації грошових розрахунків підприємств;
 • висвітлення актуального матеріалу щодо оподаткування підприємств;
 • розкриття сутності та класифікації кредитів; характеристика порядку отримання підприємством банківського кредиту;
 • характеристика особливостей організації управління оборотним капіталом і фінансування відтворення основних засобів підприємств;
 • закріплення у студентів правильного розуміння базових управлінських процесів на підприємстві – формування фінансової звітності, здійснення фінансового аналізу, планування та контролю.

Рекомендована література

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. №254к-96-ВР.
 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.
 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435-IV.
 4. Крупка М.І. Фінанси і підприємництво на межі тисячоліть, Львів: Діалог, 1997. – 272 с.
 5. Крупка М.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2001. – 608 с.
 6. Ковалюк О.М. Фінансовий механізм організації економіки України (проблеми теорії і практики). – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2002. – 396 с.
 7. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: Пер. с фр. – М.: Финансы; ЮНИТИ, 1997. – 576 с.
 8. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент: учебное пособие. М.: Дело и сервис.,1998. – 304 с.
 9. Вишнівська Б. Методи мінімізації фінансових ризиків // Економіст. – 2007. – № 6. – С. 58 – 59. – с. 58].
 10. О.І. Барановський. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення): [моногафія] / О.І. Барановський. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 759с
 11. Бланк И.А. Концептуальные основы финансового менеджмента. – Издательство: Ника – Центр, 2003г.
 12. Фінанси підприємств: Підручник / А.М.Поддєрьогін, М.Д.Білик, Л.Д.Буряк та ін.; Кер.кол.авт.і.наук.ред.проф.А.М.Поддєрьогін. – 5-те вид., перероб. Та допов. – К.: КНЕУ, 2004. – 546 с.
 13. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – Київ: „Центр навчальної літератури”, 2004. – 460 с.
 14. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов / Пер. с англ.– М.: ЗАО „Олимп-Бизнес”, 1997. – 1120 с.
 15. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту / Пер. з англ. – К.: Молодь, 1997. – 1000 с.

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус