Яструбецька Леся Сергіївна

Посада: доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032)2394490

Електронна пошта: Lesya.yastrubetska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Проблеми організації фінансів підприємств та гарантування фінансової безпеки на макро та мікро рівнях.

Курси

Публікації

 1. Яструбецька Л.С. Управління грошовими потоками на промислових підприємствах // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк. – 2003. – №12. – С. 229–233.2. Яструбецька Л.С. Грошові потоки в оцінці інвестиційного проекту підприємства // Фінанси України. – 2005. – №5. – С. 101–109.3. Яструбецька Л.С. Класифікація грошових потоків підприємств – важлива складова ефективного управління ними // Український син. Збірник матеріалів на пошану доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки Степана Злупка. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006.– С.455–464.4. Яструбецька Л.С., Підхомний О.М. Інституційні основи стратегії фінансової безпеки України // Науковий збірник «Актуальні проблеми розвитку економіки регіону / За ред. І.Г. Ткачук. — Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2010. – Вип. 6. – Т.2. – 291с. – С.175–182.5. Яструбецька Л.С., Підхомний О.М. Роль та місце податкової безпеки в структурі фінансової безпеки // Розвиток фінансових методів державногоуправління національною економікою: зб. наук.праць / ДонДУУ. – Донецьк : ДонДУУ, 2009. – Т.Х. – 289 с. – (серія «Економіка», вип.126). – С.59– 65.6. Яструбецька Л.С., Підхомний О.М. Індикатори оцінки рівня фінансової безпеки суб’єктів господарювання // Економічні науки. (Серія «Облік і фінанси»). Збірник наукових праць. Випуск 4 (16). Частина 2. – Луцьк : Луцький державний технічний університет, 2007. – 243с. – С.73–80.

  7. Яструбецька Л.С., Підхомний О.М. Особливості забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання в умовах кризи // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. Випуск 21. – 474 с. – C. 464–468.

  8. Яструбецька Л.С., Яструбецький В.О., Марченко О.М. Управління фінансовою безпекою господарських структур: суб’єктно-об’єктний підхід // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. Випуск 23. – Ч.2. – 373 с. – С. 356–363.

  9. Яструбецька Л.С., Яструбецький В.О. Класифікація загроз фінансовій безпеці підприємницьких структур // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. Випуск 24. – 435 с. – С. 426–430.

  10. Яструбецька Л.С., Яструбецький В.О., Підхомний О.М. Фінансова компетентність як чинник безпеки суб’єктів господарювання // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: збірник наукових праць / головний редактор Р. І. Тринько. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – Вип.2. – 436 с. – С. 210–219.

  11. Яструбецька Л.С. Формування страхового резерву грошових коштів в системі заходів підвищення рівня фінансової безпеки промислових підприємств // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. Випуск 26. – Ч.2. – 366 с. – С. 324– 331.

  12. Яструбецька Л.С., Яструбецький В.О. / Захист інформації в системі управління фінансовою безпекою підприємств // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2013. Випуск 29. (Ч 2). – С. 292–298.

  13. Яструбецька Л.С., Терешко О. М. / Рейдерство як загроза фінансовій безпеці суб’єктів господарювання в Україні // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць – Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2016. Випуск 35. Ч 2. – С. 317–322.

  14. Яструбецька Л.С. Терешко О.М., Демиденко І Організація податкового контролю в Україні та зарубіжний досвід // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць – Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018 – Вип. 40. Ч. 2. С. 179–186.

  15. Л.С.Яструбецька. Особливості організації рейдерських захоплень підприємств в Україні // [Електронне ресурс] / Л.С. Яструбецька // Економіка та суспільство. – 2017. – №9. – С. 1107–1112. – Режим доступу: http://economyandsociety/in/ua

  16. Яструбецька Л.С. Нелегальне банкрутство як системна проблема фінансової безпеки суб’єктів господарювання в Україні // Формування ринкової економіки

  в Україні: зб. наук. праць – Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2017. – Випуск 37 (Ч2 ). – C. 260–263.

  17. Яструбецька Л.С. Тіньова економічна діяльність як загроза фінансовій безпеці України // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць – Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Випуск 40 (Ч2 ). – C. 264–271.

  18. Яструбецька Л.С., Терешко О.М. Особливості забезпечення фінансових інтересів суб’єктів господарювання // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць – Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Випуск 41 (Ч2 ). – C. 552–558.

  19. Яструбецька Л.С. Інформаційне забезпечення суб’єктів фінансових відносин як об’єкт захисту // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 159. – Дніпро: ПДАБА, 2020. – 178 с.

  20. Яструбецька Л. C. Методи протидії рейдерству в Україні //Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць. – Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Випуск 44. С. 3–15.

   

  Навчальні посібники та підручники:

  1. Фінансова безпека суб’єктів господарювання : Підручник / М. І. Крупка, Л. С. Яструбецька. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 320 с.

  2. Фінансова безпека суб’єктів господарювання : Навч. посібник / М. І. Крупка, Л.С. Яструбецька. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 218 с. (Гриф МОН України)

  3. Фінансовий менеджмент: Підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки ; [М. І. Крупка, О. М. Ковалюк, В. М. Коваленко та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 440 с. (у співавторстві).

  4. Банківська система: підручник / Рекомендовано МОН України / За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 556 с. (у співавторстві).

  5. Банківська система: навч.посібник / Рекомендовано МОН України / За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 510с. (у співавторстві).

  6. Фінанси в трансформаційній економіці України: підручник / Рекомендовано МОН України / За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів: Вид. центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – 614 с. (у співавторстві).

   

  Методичні матеріали:

  1. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни “Фінанси підприємств»” для студентів спеціальності “Фінанси і кредит”/ методичні вказівки /. – Львів : Малий видавничий центр

  економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 20с.

  2. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів заочної форми навчання за напрямом “Фінанси і кредит”/ методичні вказівки / – Львів : Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 20с.

  3. План семінарських занять з дисципліни дисципліни “Фінанси підприємств” для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» / методичні вказівки / – Львів : Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 20с.

  4. Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни “Фінансова безпека суб’єктів господарювання” для студентів спеціальності “Фінанси і кредит” / методичні вказівки / – Львів : Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 20с.

  5. План семінарських занять з дисципліни дисципліни “Фінансова безпека суб’єктів господарювання” для студентів спеціальності «Фінанси і кредит»” / методичні вказівки / – Львів : Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 20с.

  6. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни “Фінансова безпека суб’єктів господарювання підприємств»” для студентів спеціальності “Фінанси і кредит” / методичні вказівки / – Львів : Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 20с.

  7. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Фінансова безпека суб’єктів господарювання” студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки “Фінанси і кредит”/ методичні вказівки / – Львів : Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 20с.

Біографія

Закінчила з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Фінанси і кредит”. У 2006 р. рішенням спеціалізованої вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка на підставі прилюдного захисту дисертації на тему “Організаційно-економічний механізм управління грошовими потоками промислових підприємств України” присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук. З 2008 р. – доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2009 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту. Науковий доробок — понад 70 наукових і науково-методичних праць.

Нагороди

У 2014 р. нагороджено грамотою Львівського національного університету імені Івана Франка за перше місце підручника “Банківська система” (у співавторстві) у конкурсі “Найкращий підручник гуманітарного напряму 2013-2014 навчального року”.

У 2019 р. нагороджено грамотою Львівського національного університету імені Івана Франка за друге місце підручника “Фінансова безпека суб’єктів господарювання” у конкурсі “Найкращий підручник гуманітарного напряму 2018-2019 навчального року”.

Методичні матеріали

Розклад