Яструбецька Леся Сергіївна

Посада: доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Фінанси підприємств; управління грошовими потоками підприємств; фінансова безпека суб’єктів господарювання; податковий облік і контроль.

Курси

Публікації

 1. Л.С. Яструбецька. Управління грошовими потоками на промислових підприємствах // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк. – 2003. – №12. – С. 229– 233.
 2. Яструбецька Л.С. Грошові потоки в оцінці інвестиційного проекту підприємства // Фінанси України. – 2005. – №5. – С. 101– 109.
 3. Яструбецька Л.С. Класифікація грошових потоків підприємств – важлива складова ефективного управління ними // Український син. Збірник матеріалів на пошану доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки Степана Злупка. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006.– С.455–464.
 4. Яструбецька Л.С., Підхомний О.М. Інституційні основи стратегії фінансової безпеки України // Науковий збірник «Актуальні проблеми розвитку економіки регіону / За ред. І.Г. Ткачук. — Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2010. – Вип. 6. – Т.2. – 291с. – С.175–182.
 5. Яструбецька Л.С., Підхомний О.М. Особливості забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання в умовах кризи // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. Випуск 21. – 474 с. – C. 464-468.
 6. Яструбецька Л.С., Яструбецький В.О., Марченко О.М. Управління фінансовою безпекою господарських структур: суб’єктно-об’єктний підхід // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. Випуск 23. – Ч.2. – 373 с. . – С. 356– 363.
 7. Яструбецька Л.С., Яструбецький В.О. / Класифікація загроз фінансовій безпеці підприємницьких структур // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. Випуск 24. – 435 с. – С. 426-430.
 8. Яструбецька Л.С., Яструбецький В.О., Підхомний О.М. Фінансова компетентність як чинник безпеки суб’єктів господарювання // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: збірник наукових праць / головний редактор Р. І. Тринько. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – Вип.2. – 436 с. – С. 210-219.
 9. Яструбецька Л.С. Формування страхового резерву грошових коштів в системі заходів підвищення рівня фінансової безпеки промислових підприємств // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. Випуск 26. – Ч.2. – 366 с. – С. 324– 331.
 10. Л.С. Яструбецька, В.О. Яструбецький. Захист інформації в системі управління фінансовою безпекою підприємств // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2013. Випуск 29. (Ч 2). – С.292-298.
 11. Л.С.Яструбецька, М.М. Яремик. Аналіз особливостей злиття та поглинання підприємств в Україні // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип.25.7. – С.239-245.
 12. Л.С.Яструбецька, О.М. Терешко. Рейдерство як загроза фінансовій безпеці суб’єктів господарювання в Україні // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць – Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2016. Випуск 35. (Ч 2). – С.317-322.

Навчальні посібники та підручники:

 1. Фінанси в трансформаційній економіці України: підручник / Рекомендовано МОН України / За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів: Вид. центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – 614 с. (у співавторстві.).
 2. Банківська система: навч.посібник / Рекомендовано МОН України / За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 510с. (у співавторстві).
 3. Банківська система: підручник / Рекомендовано МОН України / За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 556 с. (у співавторстві).
 4. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки ; [М. І. Крупка, О. М. Ковалюк, В. М. Коваленко та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 440 с (у співавторстві).

Біографія

У 2002 р. закінчила з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Фінанси і кредит”. Впродовж 2002-2005 — навчалась в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2006 р. рішенням спеціалізованої вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка на підставі прилюдного захисту дисертації на тему “Організаційно-економічний механізм управління грошовими потоками промислових підприємств України” присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

З 2003 р. – асистент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, з 2008 р. – доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2009 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.

Методичні матеріали

Розклад