Імітаційне моделювання

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Антонів В. Б.ЕКК-41с, ЕКк-42с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКК-41сдоцент Антонів В. Б.
ЕКк-42сдоцент Антонів В. Б.

Опис курсу

Імітаційне моделювання — це метод дослідження соціально-економічних систем шляхом побудови комп’ютерної програми, з якою проводять експерименти з метою отримання інформації про цю систему. Під імітацією розуміють чисельний метод проведення машинних експериментів з математичними моделями, які описують поведінку складних систем. Імітаційна модель дозволяє отримати детальну статистику про різноманітні аспекти функціонування складних систем залежно від вхідних даних.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є складні соціально-економічні системи.

Метою викладання навчальної дисципліни «Імітаційне моделювання» є надання фундаментальних знань з відтворення поведінки досліджуваної системи за допомогою комп’ютерних моделей на основі результатів аналізу найбільш істотних взаємозв’язків між її елементами.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Імітаційне моделювання» є вивчення принципів та можливостей імітаційного моделювання, вміння створювати і застосовувати інструментальні засоби для комп’ютерного моделювання функціонування складних соціально-економічних систем.

Рекомендована література

  1. Ситник В. Ф. Імітаційне моделювання: Навч. Посібник / В. Ф. Ситник, Н. С. Орленко. – К.: КНЕУ, 1998. – 232 с.
  2. Імітаційне моделювання систем масового обслуговування: практикум / Ю. В. Жерновий; [ред. О. С. Кузик]. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 312 с.
  3. Имитационное моделирование экономических процессов: Учеб. пособие / Емельянов А. А. и др.. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 368с.
  4. Имитационные методы и модели исследования материальных потоков логистических систем / А.А. Бакаев; В.И. Гриценко; И.С. Сакунова. – Киев: Логос, 2009. – 212 с.
  5. Строгалев В. П., Толкачева И. О. Имитационное моделирование. – МГТУ им. Баумана, 2008. – 737 с.
  6. Карпов, Ю. Г. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с AnyLogic 5. — СПб: БХВ-Петербург, 2006. — 400 с.

Силабус:

Завантажити силабус