Імітаційне моделювання

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Антонів В. Б.ЕКК-41с, ЕКк-42с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКк-42сдоцент Антонів В. Б., доцент Антонів В. Б.
ЕКК-41сдоцент Антонів В. Б., доцент Антонів В. Б.

Опис курсу

Імітаційне моделювання — це метод дослідження соціально-економічних систем шляхом побудови комп’ютерної програми, з якою проводять експерименти з метою отримання інформації про цю систему. Під імітацією розуміють чисельний метод проведення машинних експериментів з математичними моделями, які описують поведінку складних систем. Імітаційна модель дозволяє отримати детальну статистику про різноманітні аспекти функціонування складних систем залежно від вхідних даних.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є складні соціально-економічні системи.

Метою викладання навчальної дисципліни «Імітаційне моделювання» є надання фундаментальних знань з відтворення поведінки досліджуваної системи за допомогою комп’ютерних моделей на основі результатів аналізу найбільш істотних взаємозв’язків між її елементами.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Імітаційне моделювання» є вивчення принципів та можливостей імітаційного моделювання, вміння створювати і застосовувати інструментальні засоби для комп’ютерного моделювання функціонування складних соціально-економічних систем.

Рекомендована література

Базова

  1. Велика О.Т., Лясковська С.Є., Смотр О.О., Бойко М.В. Імітаційне моделювання технологічного процесу виготовлення виробів у середовищі FlexSim. Науковий вісник НЛТУ України. 2021, т. 31, No С. 108–113.
  2. Дубовой В.М., Юхимчук М.С. Імітіційне моделювання в системі SCILAB/XCOS : Е-посібник. ІРВЦ ВНТУ. 2018. URL: https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fksa/10dubovyj_imitacijne_modelyuvannya_v_systemi_Scilab-Xcos/
  3. Уривський Л.О., Мошинська А.В., Осипчук С.О. Імітаційне моделювання систем і процесів у телекомунікаціях: навч. посіб.. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 202 с.
  4. Жерновий Ю.В. Імітаційне моделювання систем масового обслуговування: Практикум. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 307 с.

Допоміжна

  1. Буртняк І.В. Імітаційне моделювання: методичні рекомендації для студентів спеціальності економічна кібернетика. Івано-Франківськ, 2019. 97с.
  2. Кравець О.В., Кучерова Г.Ю. Імітаційне моделювання рівня соціально-економічного розвитку як індикатора стану безпеки країни. Актуальні проблеми економіки. 2019. №5. с. 4-13.
  3. Yang, T., Hou, Z., Liang, J., Gu, Y., & Chao, X. (2020). Depth Sequential Information Entropy Maps and Multi-Label Subspace Learning for Human Action Recognition. IEEE Access, 8, 135118–135130. https://doi.org/10.1109/access.2020.3006067
  4. Kucherova, H., Didenko, A., & Kravets, O. (2019, October). Modeling information transparency of economic entities under uncertainty. In 2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.38

Матеріали

Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт (переглянути)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: ІМ_22-23

Завантажити силабус

Силабус: ІМ_23-24

Завантажити силабус