Інформаційно-комунікаційні системи та технології (073 “Менеджмент”)

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Прийма С. С.ЕКМ-11с, ЕКі-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ЕКМ-11сдоцент Прийма С. С.
ЕКі-11сдоцент Прийма С. С.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційно-комунікаційні системи і технології» є формування сучасного рівня інформаційної, комп’ютерної культури та наукового (інформаційного) світогляду, вироблення навиків ефективного використання сучасних комп’ютерів, мережевого і телекомунікаційного обладнання, використання сучасних інформаційних технологій для розв’язання різноманітних задач в практичній діяльності, отримання студентами знань у галузях інформатики, інформаційних технологій, комп’ютерної техніки та інформаційних систем.

Предмет: вивчення процесів перетворення інформації за допомогою комп’ютерів та їх взаємодії з середовищем застосування.

Основні завдання вивчення дисципліни:

  • формування в студентів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті;
  • розвиток в студентів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними;
  • формування в студентів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства.

Рекомендована література

  1. Лисецький Ю.М. Інформаційні системи і технології в менеджменті : монографія / Ю.М. Лисецький ; Національна академія наук України, Інститут проблем математичних машин і систем. – Київ : Логос, 2014.-417 с.
  2. Заміховська О.Л. Інформаційні системи та технології в економіці : навч. посібник / О.Л. Заміховська ; Міністерство освіти і науки України, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 371 с.
  3. Карімов Г.І. Інформаційні системи і технології в управлінні організаціями : монографія / Г.І. Карімов, І.К. Карімов ; Міністерство освіти і науки України, Дніпродзержинський державний технічний університет, 2014.- 142 с.
  4. Інформатика та комп’ютерна техніка : навчальний посібник / У.Б. Ярка, Т.М. Білущак ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015
  5. Основи алгоритмізації: Тексти лекцій. / О. Завада – Львів: Видавничий центр економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 32 с.
  6. Microsoft Excel 2010 Курс лекцій для студентів 1-го курсу економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка / Прийма С. – Л., 2015. – 68 с.
  7. Глобальна мережа Інтернет. Тексти лекцій / О.Завада, С.Прийма – Львів, Видавничий центр економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2017. ‑ 64 с.