Інформаційно-комунікаційні технології

Тип: Нормативний

Кафедра: безпеки інформації та бізнес-комунікацій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Шевчук Т. В.ЕКС-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ЕКС-11сдоцент Шевчук Т. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Метою вивчення нормативної навчальної дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології» є формування теоретичних знань, практичних умінь і навичок в галузі інформаційних технологій, зокрема бачення ролі та місця комп’ютерних технологій у різноманітних напрямах людської діяльності, науці та освіті; розуміння основ сучасних інформаційних технологій та тенденцій їх розвитку; навичок участі в розробці інформаційного середовища професійної діяльності; розуміння принципів побудови та функціонування обчислювальних систем, організації обчислювальних процесів на персональних комп’ютерах та їх алгоритмізацію, побудови простих інформаційних моделей, проведення аналізу отриманих результатів, застосування сучасних інформаційних технологій в професійній діяльності.

Завданнями вивчення дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології» є:

 • вивчення теоретичних основ інформатики та характеристик комп’ютерної техніки, архітектури, технологічного забезпечення комп’ютерних систем;
 • ознайомлення з основами сучасної інформаційної технології; ­
 • ознайомлення з основними галузями застосування нових інформаційних технологій; ­
 • формування теоретичної бази знань у галузі інформатики і обчислювальної техніки; ­
 • формування певних навичок роботи з ПК, що забезпечує застосування набутих знань, умінь і навичок до розв’язування задач, що виникають у повсякденній практиці; ­
 • робота з пристроями введення-виведення інформації, прикладним програмним забезпеченням загального й цільового призначення: редакторами текстів, графічними й музичними редакторами, електронними таблицями, системами управління базами даних, інформаційно-пошуковими системами.

Рекомендована література

Базова;

 1. Морзе Н. В., О. В. Барна Інформатика: Підручник для закладів загальної середньої освіти. Київ: УОВЦ «Оріон», 2022. 262 с.
 2. Гаврилов М.В., Клімов В.А. Інформатика та інформаційні технології: Підручник. Люберці: Юрайт, 2016. 383 c.
 3. Інформатика для економістів : навч. посібник для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» / Т. М. Заболоцький, Х. О. Засадна, Г. Т. Кравчук, Т. В. Шевчук : у 2 ч. Ч. 1. Київ: ДВНЗ «УБС», 2016. 469 с.
 4. Кравчук Г.Т., Шевчук Т.В. Організація та проектування баз даних: Навч. Посібник. К.: УБС НБУ, 2007. 147 с.
 5. Апатова Н.В. Інформатика для економістів: підручник, Київ. ЦУЛ, 2011. 456 с.
 6. Басюк Т.М. Основи інформаційних технологій: навч. Посібник. Львів. Новий світ, 2011. 390 с.
 7. Павлиш, В. А. Основи інформаційних технологій і систем [Текст] : навч. посібник. Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2013. 500 с.
 8. Телекомунікаційні системи та мережі. Принципи функціонування, технології та протоколи : навч. посіб. / І. В. Горбатий, А. П. Бондарєв; Нац. ун-т “Львів. політехніка”. Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. 332 c.

Допоміжна

 1. Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології: навч. посіб. для студентів за напрямом підготовки «Транспортні технології». Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2010. 222 с.
 2. Микитишин А.Г., Митник М.М., Стухляк П.Д., Пасічник В.В. Комп’ютерні мережі : навч. посібник. Львів, «Магнолія 2006», 2013.  256 с.
 3. Методи, моделі та інформаційні системи в економіці і освіті : монографія / ред. В. М. Чаплига. К. : УБС НБУ, 2013. – 227 с.
 4. Кравчук Г. Т. Інформаційні технології у системі підготовки фахівців банківської справи вищими навчальними закладами : монографія. К. : УБС НБУ, 2013.  251 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус 3 навчальної дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології»

Завантажити силабус