Шевчук Тетяна Віталіївна

Посада: доцент кафедри безпеки інформації та бізнес-комунікацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: tetiana.shevchuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Сучасні інформаційні системи і технології в економіці

Курси

Публікації

  1. Заболоцький Т. М., Засадна Х. О., Кравчук Г. Т., Шевчук Т. В. Інформатика для економістів: навч. посіб. для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування»: у 2 ч. Ч. 1. Київ: ДВНЗ «УБС», 2016. 469 с. (120/469).
  2. Інформаційні технології: навч. посібник для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології» та спеціальності 232 «Соціальне забезпечення»: у 2 ч. / авт. кол.  Засадна Х.О., Кравчук Г.Т., Засядько А.А., Михайлюта С.Л., Шевчук Т.В. Львів: Університет банківської справи, 2021. Ч. 2. 389 с.
  3. Шевчук Т. В. Стан та перспективи розвитку інформаційних технологій в Україні. Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна. Львів : РВВ НЛТУ України. Вип. 28(9). 2018. С. 114–118.
  4. Шевчук Т.В. Кравчук Г.Т. Симуляція як інтерактивний метод навчання майбутніх фахівців-економістів. Фізико-математична освіта : науковий журнал. Вип. 2 (20). Суми, 2019. С. 59–66.
  5. Шевчук Т.В. Кравчук Г.Т. Тенденції трансформації вищої освіти в сучасних соціально-економічних умовах. Вісник Університету банківської справи : зб. наук. пр. 2020. № 1 (37). С. 131–137.

Біографія

  1. У 1990 р. закінчила Львівський ордена Леніна державний університет за спеціальністю «Організація механізованої обробки економічної інформації», присвоєна кваліфікація «інженер-економіст».
  2. У 1997 р. закінчила Державний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Інформаційні системи в менеджменті», присвоєна кваліфікація магістра за програмою «Комп’ютерні системи проектування».
  3. Дисертацію захистила у спеціалізованій Вченій раді К 35.154.02 в Інституті регіональних досліджень Національної академії наук України. Рішенням спеціалізованої Вченої ради 23.10.2012 року присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08 – Фінанси, грошовий обіг і кредит. Номер диплома ДК № 011130.

 

Є автором більше 60 наукових та навчально-методичних праць, з яких понад 30 наукових статей у фахових виданнях України; співавтор п’яти навчальних посібників з грифом МОН України, трьох монографій.

Розклад