Інформаційні і комунікаційні технології (спеціальність 051 “Економіка”; освітня програма “Бізнес-економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Завада О. П.ЕКе-11с, ЕКе-12с, ЕКе-13с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ЕКе-11сдоцент Завада О. П., Вишневська С. М.
ЕКе-12сдоцент Завада О. П., Когут М. П.
ЕКе-13сНестерович Н. В., Когут М. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ЕКе-11сдоцент Завада О. П.
ЕКе-12сКогут М. П.
ЕКе-13сдоцент Завада О. П.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни є формування сучасного рівня інформаційної, комп’ютерної культури та наукового (інформаційного) світогляду, вироблення навиків ефективного використання сучасних комп’ютерів, мережевого і телекомунікаційного обладнання, використання сучасних інформаційних технологій для розв’язання різноманітних задач в професійній діяльності.

 

Завданнями курсу є:

 • формування в студентів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті;
 • розвиток у студентів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними;
 • формування в студентів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, опрацювання, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

 • знати:
  • структуру, принципи функціонування і методики використання сучасних комп’ютерів та комп’ютерних систем;
  • критерії вибору найбільш ефективних програмних засобів для розв’язування проблеми;
  • методику підготовки ділової кореспонденції програмними засобами;
  • способи подання інформації для оперативного аналізу, вивчення тенденцій та прогнозу; Ø технологію роботи з базами даних;
  • технологію спілкування та отримання інформації засобами Інтернету та комунікаційних систем.
 • вміти:
  • працювати з сучасними комп’ютерами в найпоширеніших операційних середовищах;
  • працювати з текстовими документами, використовуючи для їх оформлення різноманітні графічні засоби;
  • опрацьовувати дані, подані у табличній формі;
  • створювати та опрацьовувати бази даних;
  • створювати та працювати з Web-сторінками; Ø використовувати можливості глобальної мережі Інтернет.

Рекомендована література

Базова

 1. Швачич Г.Г., Толстой В.В., Петречук Л.М., Іващенко Ю.С., Гуляєва О.А., Соболенко О.В. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології: Навчальний посібник. – Дніпро: НМетАУ, 2017. –230 с.
 2. Прийма С. Microsoft Excel. Курс лекцій для студентів 1-го курсу економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2015. – 72 с.
 3. Завада О., Прийма С. Глобальна мережа Інтернет. Тексти лекцій – Львів, Видавничий центр економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 64 с.
 4. Завада О. Інтернет-технології: Текст лекцій. – Львів, Видавничий центр економічного

факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 38 с.

Допоміжна

 1. Інформатика та комп’ютерна техніка : навчальний посібник / У.Б. Ярка, Т.М. Білущак; Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015
 2. Заміховська О.Л. Інформаційні системи та технології в економіці : навч. посібник / О.Л. Заміховська ; Міністерство освіти і науки України, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 371 с.
 3. Томашевський О. М., Цегелик Г. Г., Вітер М. Б., Дудук В.І. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів. Навч. посіб. – К.: «Видавництво «Центр учбової літератури», 2012. – 296 с.
 4. Нелюбов В.О., Куруца О.С. Основи інформатики. Microsoft Word 2016: електронний навчальний посібник. Ужгород: ДВНЗ УжНУ, 2018. 96 с.

Інформаційні ресурси (Інтернет-джерела)

 1. Історія розвитку        інформаційних          технологій     в          Україні           –             Режим            доступу:

http://www.icfcst.kiev.ua/MUSEUM/museum-map_u.html

 1. Щотижневик «Мій комп’ютер» – Режим доступу: http://www.mycomp.com.ua/ –
 2. Антивіруси і антивірусні програми для ПК – Режим доступу:  http://best-free-soft.at.ua/
 3. Журнал “Інформаційні технології. Аналітичні  матеріали” – Режим доступу: http://it.ridne.net.
 4. Інтернет-журнал ITEL (Information&Technology in Education&Learning) – Режим доступу: https://www.j-itel.org/
 5. Бібліотеки в Україні. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3
 6. Статті на тему „Комп’ютерна техніка і комп’ютерні технології».- Режим доступу:http://www.itware.com.ua
 1. Сайт Світового банку – Режим доступу: http:// web.worldbank.org  Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.– Режим доступу:  http://www.nbuv.gov.ua/
 2. Бібліотеки та        науково-інформаційні         центри            України.-       Режим             доступу:  http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html
 3. Львівська національна наукова бібліотека України м. В. Стефаника – Режим доступу:http://www.lsl.lviv.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус