Інформаційно-аналітична діяльність (073 “Менеджмент”, освітня програма “Інформаційні системи у менеджменті”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Прийма С. С.ЕКі-31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКі-31сдоцент Прийма С. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
50

Опис курсу

Мета вивчення вибіркової дисципліни “Інформаційно-аналітична діяльність” полягає в тому, щоб студенти засвоїли зміст процесів інформаційно-аналітичної діяльності та розвинули навички і вміння використання інформаційно-аналітичних систем з метою забезпечення ефективного прийняття управлінських рішень

Після завершення цього курсу студент буде:

Знати

 • сутність інформаційно-аналітичної діяльності, її зміст та завдання на сучасному етапі;
 • потреби сучасних підприємств в аналітичній інформації;
 •  теоретичні, методологічні, організаційні засади інформаційно-аналітичної діяльності;
 • основні методи і методики інформаційно-аналітичної діяльності;
 •  базові моделі, що застосовуються під час аналізу інформаційних явищ;
 • види інформаційно-аналітичних документів;
 • сучасні методи інтелектуального аналізу даних для моделювання розвитку соціально-економічних систем та процесів;
 • технічні засоби інформаційного забезпечення управління;
 • автоматизовані інформаційні системи управління.

Вміти

 • обробляти дані в будь-якій формі;
 • здійснювати пошук, опрацювання та аналіз інформації з різних джерел;
 • використовувати методи систематизації, пошуку, збереження, класифікації інформації для різних типів контенту та носіїв;
 • володіти аналізом і обробкою даних в Excel на рівні кваліфікованого користувача;
 • аналізувати інформаційні потоки, виокремлювати дані, записувати математичні моделі відповідно до явищ, процесів і систем для їх ефективної обробки;
 • використовувати програмні продукти, що реалізують алгоритми інтелектуального аналізу даних;
 • створювати інформаційні продукти, здійснювати їх аналіз та надавати різні інформаційні послуги з використанням традиційних і новітніх технологій;
 • проводити інформаційне моделювання, прогнозування, експертизу, моніторинг, здійснювати інформаційно-аналітичний супровід управління, бізнесу, науково-аналітичної діяльності;
 • інформаційно забезпечувати управлінський процес та покращувати роботу інформаційних служб установ;
 • вміти працювати в команді;
 • використовувати сучасні комунікаційні та медіа-технології для налагодження ефективного спілкування в різних спільнотах.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Варенко В.М. Інформаційно-аналітична діяльність: Навч. посіб. / В. М. Варенко. – К.: Університет «Україна», 2014. – 417 с.
 2. Інформаційно-аналітична діяльність [Електронний ресурс] : курс лекцій / укладач Шкіцька І.Ю. — Тернопіль : ТНЕУ, 2018. — Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/2638- 2013-12-19-10-42-55.
 3. Павлов, О. І. Основи інформаційно-аналітичної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Павлов О. І.; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; Одес. регіон. ін-т держ. упр., Каф. регіон. політики та публ. адміністрування. – Одеса : Астропринт, 2011. – 240 с.
 4. Математичне моделювання для економістів : Навч. посіб. / За редакцією Ю. Г. Козак, В. М. Мацкул. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 252 с.

Основна література:

 1. Варенко В.М. Інформаційно-аналітична діяльність: Навч. посіб. / В. М. Варенко. – К.: Університет «Україна», 2014. – 417 с.
 2. Інформаційно-аналітична діяльність [Електронний ресурс] : курс лекцій / укладач Шкіцька І.Ю. — Тернопіль : ТНЕУ, 2018. — Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/2638- 2013-12-19-10-42-55.
 3. Павлов, О. І. Основи інформаційно-аналітичної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Павлов О. І.; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; Одес. регіон. ін-т держ. упр., Каф. регіон. політики та публ. адміністрування. – Одеса : Астропринт, 2011. – 240 с.
 4. Математичне моделювання для економістів : Навч. посіб. / За редакцією Ю. Г. Козак, В. М. Мацкул. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 252 с.
 5. Microsoft Power BI Desktop [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: https://www.microsoft.com/uk-UA/download/details.aspx?id=45331
 6. Chris Webb Power Query for Power BI and Excel – Apress, 2014

Додаткова література:

 1. Захарова В. І. Основи інформаційно-аналітичної діяльності [текст]: пав. посіб. / В. І Захарова., Л. Я Філіпова. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 336 с.
 2. Телешун С. О. Інформаційно-аналітична діяльність в державному управлінні : навч.-метод. матеріали / С. О. Телешун, І. В. Рейтерович. – К. : НАДУ, 2013. – 36 с.
 3. Литвин Б. М. Економіко-аналітична діяльність в організації: Підручник. – К.: «Хай-Тек Прес», 2009. – 423 с.
 4. Chris Webb Power Query for Power BI and Excel – Apress, 2014

Силабус:

Завантажити силабус