Інформаційно-аналітична діяльність (073 “Менеджмент”, спеціалізація “Інформаційні системи у менеджменті”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Прийма С. С.ЕКі-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКі-41сдоцент Прийма С. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
70

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність» є формування у студентів знань про зміст процесів інформаційно-аналітичної діяльності, вироблення навичок і умінь використання інформаційно-аналітичних систем для забезпечення прийняття управлінських рішень.

Після завершення цього курсу студент буде:

Знати

 • сутність інформаційно-аналітичної діяльності, її зміст та завдання на сучасному етапі;
 • потреби сучасних підприємств в аналітичній інформації;
 •  теоретичні, методологічні, організаційні засади інформаційно-аналітичної діяльності;
 • основні методи і методики інформаційно-аналітичної діяльності;
 •  базові моделі, що застосовуються під час аналізу інформаційних явищ;
 • види інформаційно-аналітичних документів;
 • сучасні методи інтелектуального аналізу даних для моделювання розвитку соціально-економічних систем та процесів;
 • технічні засоби інформаційного забезпечення управління;
 • автоматизовані інформаційні системи управління.

Вміти

 • обробляти дані в будь-якій формі;
 • здійснювати пошук, опрацювання та аналіз інформації з різних джерел;
 • використовувати методи систематизації, пошуку, збереження, класифікації інформації для різних типів контенту та носіїв;
 • володіти аналізом і обробкою даних в Excel на рівні кваліфікованого користувача;
 • аналізувати інформаційні потоки, виокремлювати дані, записувати математичні моделі відповідно до явищ, процесів і систем для їх ефективної обробки;
 • використовувати програмні продукти, що реалізують алгоритми інтелектуального аналізу даних;
 • створювати інформаційні продукти, здійснювати їх аналіз та надавати різні інформаційні послуги з використанням традиційних і новітніх технологій;
 • проводити інформаційне моделювання, прогнозування, експертизу, моніторинг, здійснювати інформаційно-аналітичний супровід управління, бізнесу, науково-аналітичної діяльності;
 • інформаційно забезпечувати управлінський процес та покращувати роботу інформаційних служб установ;
 • вміти працювати в команді;
 • використовувати сучасні комунікаційні та медіа-технології для налагодження ефективного спілкування в різних спільнотах.

Рекомендована література

 1. Варенко В.М. Інформаційно-аналітична діяльність: Навч. посіб. / В. М. Варенко. – К.: Університет «Україна», 2014. – 417 с.
 2. Інформаційно-аналітична діяльність [Електронний ресурс] : курс лекцій / укладач Шкіцька І.Ю. — Тернопіль : ТНЕУ, 2018. — Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/2638- 2013-12-19-10-42-55.
 3. Павлов, О. І. Основи інформаційно-аналітичної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Павлов О. І.; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; Одес. регіон. ін-т держ. упр., Каф. регіон. політики та публ. адміністрування. – Одеса : Астропринт, 2011. – 240 с.
 4. Математичне моделювання для економістів : Навч. посіб. / За редакцією Ю. Г. Козак, В. М. Мацкул. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 252 с.
 5. Microsoft Power BI Desktop [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: https://www.microsoft.com/uk-UA/download/details.aspx?id=45331

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус