Інтерактивний маркетинг (ДВВС)

Тип: На вибір студента

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Зіньцьо Ю. В.ЕКНМ-51с, ЕКНМ-51з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКНМ-51сдоцент Зіньцьо Ю. В.
ЕКНМ-51здоцент Зіньцьо Ю. В.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Інтерактивний маркетинг» є надання студентам теоретичних знань та практичних навичок з маркетингу.

Завдання: Основними завданнями дисципліни є:

 • ознайомлення студентів з відповідними поняттями і категоріями інтерактивного маркетингу;
 • набуття практичних навичок в роботі з медійною інформацією для підготовки інтерактивного контенту;
 • виховання здатності до творчого пошуку напрямків удосконалення сервісу та  інтерактивного контенту.

В результаті вивчення даного курсу студент буде:

знати:

 • основні теоретичні засади та базові категорії інтерактивного маркетингу;
 • методи та інструменти інтерактивного маркетингу;
 • основні канали інтерактивного маркетингу;
 • особливості створення інтерактивного контенту для залучення нових клієнтів;
 • сервіси для створення інтерактивного контенту;

вміти:

 • визначати цілі і завдання інтерактивного маркетингу;
 • застосовувати на практиці навики інтерактивного маркетингу,
 • визначати цілі і завдання інтерактивного контенту як способу просування товарів та послуг на ринку;
 • планувати, організовувати та впроваджувати різновиди сервісу для створення інтерактивного контенту;
 • створювати електронний магазин;
 • підготувати реклмане повідомлення для розміщення в Інтернеті у спеціальних розділах;
 • формувати план використання різних каналів інтерактивного маркетингу та оцінювати їх ефективність.

Рекомендована література

Базова література:

1.Крепак А.С. Медіапланування : навч. посіб. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. 128 с.

2.Балабанова Л.В. Рекламний менеджмент. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 392 с.

3.Божкова В. В. Реклама та стимулювання збуту. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 200 с.

4.Vynogradova O., Drokina N., Yevtushenko N., Darchuk V., Irtlach M. Theoretical approaches to the definition of Internet marketing: Ukrainian dimension. Innovative Marketing, 2020. 16(1). Р. 89-103. DOIhttp://dx.doi.org/10.21511/im.16(1).2020.09(Scopus, Google Scholar, Academic Resource Index, SciLit) –

5.Король І.В. Маркетингові комунікації: навчально-методичний посібник / уклад. І. В. Король; МОН України, Уманський державний пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2018. – 191 с.

 

Допоміжна література:

 1. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І. Електронний бізнес. Навчальний посібник. Київ: ДУТ, 2018. 292 с. http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/743/view/1477
 2. Майовець Є.Й., Кузик О.В. Маркетингові комунікації. – Львів. ЛНУ ім. І.Франка, 2013. – 191с
 3. Федишин І.Б. Електронний бізнес та електронна комерція – Тернопіль, ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 97 с. -http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/669/view/1659
 4. Партико З.В. Теорія масової інформації та комунікації: Навчальний посібник. Львів: Афіша, 2018. 292 с.
 5. Потятиник Б. В. Медіа: ключі до розуміння. Львів : ПАІС, 2017. 312 с.
 6. Примак, Т.О. PR для менеджерів та маркетологів: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 202 с.
 7. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 450с.

 

Інформаційні ресурси

1.«Маркетинг в Україні» / Науковий журнал / Доступно з http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/

2.«Маркетинг и реклама» / Науковий журнал / Доступно з http://mr.com.ua/.

3.«Маркетинг і менеджмент інновацій» / Науковий журнал / Доступно з http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/.

4.Головне управління статистики України http://www.ukrstat.gov.ua.

5.Українська Асоціація Маркетингу http://uam.in.ua/.

6.Американська асоціація маркетингу https://www.ama.org.

7.Маркетинговий портал http://www.marketing-research.in.ua

Матеріали

Робоча програма Інтерактивний маркетинг

Силабус:

Завантажити силабус