Історія економіки та економічної думки України

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: економіки україни

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Метою викладання дисципліни є засвоєння знань з історії української економічної думки, визначення її місця у світовому процесі розвитку економічної теорії.

Основними завданнями вивчення дисципліни є: поглиблення знань з економічної теорії, зокрема, завдяки опануванню економічної думки України; засвоєння еволюції парадигми української економічної думки від давнини до сучасності; пізнання господарських традицій українців та векторів їх розвитку.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 • процеси розвитку економічних поглядів та ідей в історії економіки України;
 • генезис розвитку ідей української історичної школи;
 • пріоритети економічного розвитку та господарські традиції на території українських земель;
 • особливості економічно ефективної побудови господарських процесів України у минулому;

вміти :

 • проаналізувати сукупність поглядів, ідей на певному етапі суспільного розвитку й дальшу еволюцію цих ідей;
 • пристосувати теорії, концепції українських вчених минулого, логіку їхнього розвитку до сучасних умов;
 • визначити історичні межі та етапи розвитку української економічної думки в еволюційному характері.

Рекомендована література

Базова:

 1. Злупко С.М. Історія економічної теорії.- К.: Знання, 2005. – 719 с.
 2. Злупко С. М. Економічна думка України: Навчальний посібник. – Львів. – ЛНУ ім. Івана Франка, 2000 – 496 с.
 3. Злупко С. М. Основи історії економічної теорії: Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – с.
 4. Історія економічної думки України / Р.Х.Васильєва, Л.П.Горкіна, Н.А.Петровська та ін. – К.: Либідь, 1993.- 272 с.
 5. Корнійчук Л.Я. Історія економічної думки України: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 431 с.
 6. Лортикян Э.Л. История экономики и экономической мысли Украины: Эволюция рыночной экономики. – Харьков: Консул, 2004. – 360 с.
 7. Тимочко Н.О. Економічна історія України. – К.: КНЕУ, 2005. – 204 с.

Допоміжна:

 1. Леоненко П.М., Юхименко П.І. Економічна історія. Навч. посібник, “Знання-Прес”, – К., 2004. – 570 с.
 2. Історія економічних учень: Підр./Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко, А.М.Поручник та ін.; За ред. Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко – К.: КНЕУ, 2001- 564 с.
 3. Історія економічних учень: Підручник.: У 2ч. – Ч. 1,2 / За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2005.
 4. Новітня історія України (1900-2000): Підручник / А.Г.Слюсаренко, В.І.Гусєв, В.М.Литвин та ін. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Вища школа, 2002 – 663 с.
 5. Подолинський С.А. Вибрані твори / Упорядн. Л.Я. Корнійчук. – К.: КНЕУ, 2000. – 328 с.
 6. Полонська-Василенко Н. Історія України. – В 2-х т. – К.: Либідь, 1993.
 7. Проскурін П.В. Історія економіки та економічних учень. Нариси економічної історії індустріальної цивілізації: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 372 с.