Комп’ютерні мережі і телекомунікації (073 “Менеджмент” спеціалізація “Інформаційні системи в менеджменті” )

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Мельник Б. К.ЕКі-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКі-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКі-21сМельник Н. Б.

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни:

Метою викладання навчальної дисципліни “Комп’ютерні мережі і телекомунікації” є формування у студентів системи теоретичних і практичних знань, вмінь і навичок, які стосуються функціонування комп’ютерних мереж і телекомунікаційних систем, необхідних для проектування та експлуатації розподілених інформаційних систем.
Завданням вивчення дисципліни “Комп’ютерні мережі і телекомунікації” є створити в студента цілісну, систематизовану картину різних галузей мережних технологій у їхніх взаємозв’язках та взаємозалежностях і виховання уміння застосовувати набуті знання у професійній діяльності.

Результати навчання:

знати:

 • загальні принципи побудови і функціонування комп’ютерних мереж і телекомунікаційних систем;
 • типи комп’ютерних мереж;
 • види телекомунікаційних технологій;
 • базові мережеві протоколи;

вміти:

 • використовувати мережні технології;
 • користуватися основними мережними сервісами;
 • налаштовувати окремі елементи комп’ютерних мереж;
 • впроваджувати мережні технології у майбутній фаховій діяльності.

Рекомендована література

Базова

 1. Заміховська О.Л. Комп’ютерні мережі та телекомунікації: Навч. посібник / О.Л. Заміховська. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 177 с.
 2. Азарова А.О. Комп’ютерні мережі та телекомунікації: Навч. посібник / А.О. Азарова, Н.В. Лисак. – Вінниця: ВНТУ, 2012. – 293 с.
 3. Абрамов В.О. Комп’ютерні мережі: навч. посіб. / Абрамов В.О.,Чегренець В.М. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2010. – 128 c.
 4. Абрамов В.О., Клименко С.Ю. Базові технології комп’ютерних мереж. Навчальний посібник. –К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. -291 с.
 5. Валецька Т.М. Комп’ютерні мережі. Апаратні засоби. Навчальний посібник. – К.:Центр навчальної літератури, 2002.-208с.
 6. Воробієнко Л.А. Телекомунікаційні та інформаційні мережі: Підручник / П.П. Воробієнко,Л.А. Нікітюк, П.І. Резніченко. – К.: САММІТ-Книга, 2010. – 708 с.
 7. Довгий С.О., Савченко О.Я., Воробієнко П.П. та ін. Сучасні телекомунікації: мережі, технології, економіка, управління, регулювання / За ред. С.О. Довгого. – К.: Український Видавничий Центр, 2002. – 520 с.

Допоміжна

 1. Довгий С.А. , Копейка О. В., Поленок С. П., Стрижак А. Е. Новые технологии в телекоммуникации: Планирование сервисных пакетов Интернет-услуг. Методика бизнес-планирования / Под ред. С.А. Довгого. – К.: Укртелеком, 2001. – 240 с.
 2. Зайченко Ю.П. Комп’ютерні мережі. – К.: Слово, 2003.-256с.
 3. Жуков І.А., Гуменюк В.О., Альтман І.Є. Комп’ютерні мережі та технології: Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2004.-276с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус