Управління конфліктами (075 Маркетинг)

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Городняк І. В.ЕКНМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКНМ-51сдоцент Городняк І. В.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної навчальної дисципліни «Управління конфліктами» є набуття студентами теоретичних та практичних навичок управління конфліктами та побудови продуктивних людських взаємовідносин, набуття професійного вміння вирішувати конфлікти у діловій і професійній сферах та приватному житті. Зокрема теоретичних знань про природу конфліктів, їхніх різновидів, методик прогнозування та вирішення та управління конфліктами, а також стилей поведінки людини в конфліктній ситуації.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління конфліктами» є:

 • формування системи теоретичних знань щодо змісту, технологій та методів управління конфліктами;
 • розуміння суті та особливостей конфліктів, а також процесу управління конфліктами;
 • засвоєння суті різновидів конфліктів;
 • вивчення особливостей соціологічних та психологічних теорій вивчення конфліктів;
 • розуміння причин виникнення конфліктів;
 • вивчення основних етапів та фаз перебігу конфлікту;
 • ознайомлення з основними методами діагностики та прогнозування конфліктів;
 • розуміння особливостей стилів поведінки людини в конфліктній ситуації;
 • формування навичок управління та профілактики конфліктів.

Після завершення цього курсу студент буде:

знати :

 • об’єкт і предмет конфліктології, її структуру, методи, функції та зв’язок з іншими науками;
 • розвиток конфліктологічних ідей;
 • трактування поняття конфлікт, його функції, межі та структурні характеристики, основи динаміки процесу розвитку конфлікту;
 • концептуальні підходи у вивченні конфліктів (філософсько-соціологічна традиція у вивчення конфліктів, психоаналітичний підхід, ситуативний підхід, когнітивістський підхід);
 • стратегії і тактики взаємодії у конфліктній ситуації, різновиди психологічних впливів у конфлікті, моделі розвитку міжособової конфліктної ситуації,
 • прийоми і методи профілактики конфліктів в організації.

вміти :

 • застосовувати набуті знання у міжособистісній взаємодії та конкретних конфліктних ситуаціях;
 • діагностувати і аналізувати конфлікт з визначенням основних його характеристик;
 • застосовувати правила безконфліктного спілкування, стратегії і тактики взаємодії, психологічні впливи у конкретних конфліктних ситуаціях;
 • розробляти ефективну систему організаційного попередження, прогнозування і профілактики конфліктів в організаціях;
 • застосовувати різноманітні методи, реалізовувати основні функції і принципи управління конфліктами в конкретних виробничих умовах;
 • вирішувати конфліктні та стресові ситуації.

Рекомендована література

 1. Базова
  1. Альтернативні підходи до розв’язання конфліктів: теорія і практика застосування / Уклад. Н. Гайдук, І. Сенюта, О. Бік, Х. Терешко. Львів: ПАІС, 2007. 296 с.
  2. Гірник А., Бобро А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження. Київ: Основи, 2004. 172 с.
  3. Городняк І.В. Соціальні зміни і конфлікт. Соціологія. Підручник / за ред. Ю.Ф. Пачковського. Львів. ЛНУ ім. І. Франка, 2011. С. 249-288.
  4. Городняк І.В. Управління конфліктами: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів спеціальності 075 «Маркетинг». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 27с.
  5. Городняк І.В. Управління конфліктами: Завдання для самостійної роботи для студентів спеціальності 075 «Маркетинг». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 55 с.
  6. Єременко Л. В. Конфліктологія: навчальний посібник. Мелітополь: ФОП Однорог Т. В., 2018. 219с.
  7. Жаворонкова Г.В., Скібіцький О.М., Сівашенко Т.В., Туз О.І. Управління конфліктами: текст лекцій: навч. посіб. Київ: Кондор, 2018. 170 с.
  8. Матвійчук Т.Ф. Конфліктологія: навчально-методичний посібник. Львів: Вид-во «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2018. 76 с.
  9. Нагаєв В. М. Конфліктологія: курс лекцій (модульний варіант). Київ: Центр навч. літ., 2004. 198 с.
  10. Орлянський В.С. Конфліктологія: Навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 160с.
  11. Пірен М. І. Конфліктологія: Підручник. Київ: МАУП, 2001. 357 с.
  12. Русинка І. І. Конфліктологія. Психотехнології запобігання і управління конфліктами. Київ: Професіонал, 2007. 332 с.
  13. Яхно Т.П., Куревіна І.О. Конфліктологія та теорія переговорів. Навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 168с.

  Допоміжна

  1. Величко О., Янковська Т. Управління конфліктами та стресом. Посібник для працівників суду. Київ, 2010. 192с. URL: http://www.nsj.gov.ua/files/1354487832AngerManagement.pdf.
  2. Городняк І.В. Управління конфліктами в організації. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні світові тенденції економіки, обліку, фінансів і права». Полтава, 2022. С. 22-23.
  3. Двуліт З.П., Петрова Я.Ю. Типи конфліктів персоналу та шляхи їх вирішення в діяльності підприємства. Економіка та держава, 2021. №12. С. 35-40.
  4. Дученко М.М., Шевчук О.А. Конфліктологія: Практикум. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 88с. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/36723/1/Konfliktolohiia.pdf.
  5. Захарчин Г.М., Винничук Р.О. Управління конфліктами. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. 160с.
  6. Ішмуратов А. Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфліктів. Київ: Наук. думка, 1996. 190 с.
  7. Мілютіна К. Технологія попередження конфліктів. Київ: Главник, 2007. – 128с.
  8. Мартен Д. Метаморфози світу: Соціологія глобалізації. Київ: Вид. дім „Києво-Могилянська Академія», 2005. 302с.
  9. Миронова О.М., Мазоренко О.В. Конфліктологія: навчальний посібник. Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. 168 с.
  10. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Конфліктологія» / уклад.: М. П. Требін, О. М. Сахань, Л. М. Герасіна та ін. Харків: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2013. 61 с.
  11. Овчарук О.М. Теоретико-методологічні засади управління в трудовому колективі. Підприємництво та інновації, 2021. Вип. 16. С. 71-75.
  12. Пірен М. Деонтологія конфліктів та управління. Київ: УАДУ, 2001. 378с.
  13. Потапюк І.П., Сазонова Т.О., Лисенко М.І. Конфлікт як загроза менеджменту економічної безпеки підприємства. Приазовський економічний вісник, 2021. Вип. 2(25). С. 116-120.
  14. Сазонова Т.О., Шульженко В.Ю. Управління конфліктами як важливий елемент організаційної культури сучасної організації. Інфраструктура ринку, 2020. Вип. 47. С. 101-105.
  15. Свидрук І.І. Управління конфліктами та соціальними експектаціями в діяльності організацій. Науковий вісник НЛТУ України, 2019. Т. 29. №9. С. 99-104.
  16. Слободянюк А.В. Психологія управління та конфліктологія: навч. посібник для практичних та семінарських занять / А.В. Слободянюк, А.В. Слободянюк, Н.О. Андрущенко. – Вінниця: НТУ, 2010. 120с. URL: http://posek.km.ua/biblioteka/
  17. Соціологія і психологія: Навч. посіб. / За ред. Ю.Ф. Пачковського. Київ: Каравела, 2009. 760с.

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни_Управління конфліктами_075_2022

Завдання для самостійної роботи_Управління конфліктами_2022

Методичні вказівки та плани семінарських занять_Управління конфліктами_2022

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус