Управління конфліктами

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Городняк І. В.ЕКНМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКНМ-51сдоцент Городняк І. В.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної навчальної дисципліни «Управління конфліктами» є набуття студентами теоретичних та практичних навичок управління конфліктами та побудови продуктивних людських взаємовідносин, набуття професійного вміння вирішувати конфлікти у діловій і професійній сферах та приватному житті. Зокрема теоретичних знань про природу конфліктів, їхніх різновидів, методик прогнозування та вирішення та управління конфліктами, а також стилей поведінки людини в конфліктній ситуації.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління конфліктами» є:

 • розуміння суті та особливостей конфліктів, а також процесу управління конфліктами;
 • засвоєння суті різновидів конфліктів;
 • вивчення особливостей соціологічних та психологічних теорій вивчення конфліктів;
 • розуміння причин виникнення конфліктів;
 • вивчення основних етапів та фаз перебігу конфлікту;
 • ознайомлення з основними методами діагностики та прогнозування конфліктів;
 • розуміння особливостей стилів поведінки людини в конфліктній ситуації;
 • формування навичок управління та профілактики конфліктів.

Після завершення цього курсу студент буде:

знати :

 • об’єкт і предмет конфліктології, її структуру, методи, функції та зв’язок з іншими науками;
 • розвиток конфліктологічних ідей;
 • трактування поняття конфлікт, його функції, межі та структурні характеристики, основи динаміки процесу розвитку конфлікту;
 • концептуальні підходи у вивченні конфліктів (філософсько-соціологічна традиція у вивчення конфліктів, психоаналітичний підхід, ситуативний підхід, когнітивістський підхід);
 • стратегії і тактики взаємодії у конфліктній ситуації, різновиди психологічних впливів у конфлікті, моделі розвитку міжособової конфліктної ситуації,
 • прийоми і методи профілактики конфліктів в організації.

вміти :

 • застосовувати набуті знання у міжособистісній взаємодії та конкретних конфліктних ситуаціях;
 • діагностувати і аналізувати конфлікт з визначенням основних його характеристик;
 • застосовувати правила безконфліктного спілкування, стратегії і тактики взаємодії, психологічні впливи у конкретних конфліктних ситуаціях;
 • розробляти ефективну систему організаційного попередження, прогнозування і профілактики конфліктів в організаціях;
 • застосовувати різноманітні методи, реалізовувати основні функції і принципи управління конфліктами в конкретних виробничих умовах.

Рекомендована література

 1. Альтернативні підходи до розв’язання конфліктів: теорія і практика застосування / Уклад. Н. Гайдук, І. Сенюта, О. Бік, Х. Терешко. Львів: ПАІС, 2007. 296 с.
 2. Гірник А., Бобро А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження. Київ: Основи, 2004. 172 с.
 3. Городняк І.В. Управління конфліктами: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів спеціальності 075 «Маркетинг». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 26с.
 4. Городняк І.В. Управління конфліктами: Методичні вказівки та плани практичних занять для студентів спеціальності 075 «Маркетинг». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 52 с.
 5. Матвійчук Т.Ф. Конфліктологія: навчально-методичний посібник. Львів: Вид-во «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2018. 76 с.
 6. Нагаєв В. М. Конфліктологія: курс лекцій (модульний варіант). Київ: Центр навч. літ., 2004. 198 с.
 7. Орлянський В.С. Конфліктологія: Навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 160с.
 8. Пірен М. І. Конфліктологія: Підручник. Київ: МАУП, 2001. 357 с.
 9. Русинка І. І. Конфліктологія. Психотехнології запобігання і управління конфліктами. Київ: Професіонал, 2007. 332 с.

Матеріали

Завдання для самостійної роботи_Управління конфліктами

Методичні вказівки та плани семінарських занять_Управління конфліктами

Робоча програма Управління конфліктами

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус