Конфлiктологiя

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Городняк І. В.ЕКНМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКНМ-51сдоцент Городняк І. В.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни “Конфліктологія” є опанування студентами методологічних засад вивчення конфліктів, їх різновидів та методик прогнозування і вирішення конфліктних ситуації.

Завдання. У процесі вивчення дисципліни будуть розглянуті сутність та різновиди конфліктів, соціологічні та психологічні теорії вивчення конфліктів, причини виникнення конфліктів, методи діагностики та прогнозування конфліктів, стилі поведінки людини в конфліктній ситуації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • об’єкт і предмет конфліктології, її структуру, методи, функції та зв’язок з іншими науками;
 • розвиток конфліктологічних ідей за час існування людства;
 • трактування поняття конфлікт, його функції, межі та структурні характеристики, основи динаміки процесу розвитку конфлікту;
 • концептуальні підходи у вивченні конфліктів (філософсько-соціологічна традиція у вивчення конфліктів, психоаналітичний підхід, ситуативний підхід, когнітивістський підхід);
 • стратегії і тактики взаємодії у конфліктній ситуації, різновиди психологічних впливів у конфлікті, моделі розвитку міжособової конфліктної ситуації,
 • прийоми і методи профілактики конфліктів в організації.

розуміти:

 • основні поняття, пов’язані з конфліктами;
 • особливості соціологічного та психологічного вивчення конфлікту;
 • суть та особливості внутрішньо особистісного конфлікту;
 • важливість прогнозування конфлікту та попередження його виникнення.

вміти:

 • творчо застосовувати набуті знання у міжособистісній взаємодії та конкретних конфліктних ситуаціях;
 • діагностувати і аналізувати конфлікт з визначенням основних його характеристик;
 • застосовувати правила безконфліктного спілкування, стратегії і тактики взаємодії, психологічні впливи у конкретних конфліктних ситуаціях;
 • розробляти ефективну систему організаційного попередження, прогнозування і профілактики конфліктів в організаціях;
 • правильно застосовувати різноманітні методи, реалізовувати основні функції і принципи управління конфліктами в конкретних виробничих умовах.

Рекомендована література

 1. Альтернативні підходи до розв’язання конфліктів: теорія і практика застосування / Уклад. Н. Гайдук, І. Сенюта, О. Бік, Х. Терешко. – Львів: ПАІС, 2007. – 296 с.
 2. Гірник А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження. / А. Гірник, А. Бобро – К.: Основи, 2004. – 172 с.
 3. Ішмуратов А. Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфліктів. – К.: Наук. думка, 1996. – 190 с.
 4. Нагаєв В. М. Конфліктологія: курс лекцій (модульний варіант). – К.: Центр навч. літ., 2004. – 198 с.
 5. Орлянський В.С. Конфліктологія: Навчальний посібник. / В.С. Орлянський – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 160с.
 6. Пірен М. І. Конфліктологія: Підручник. – К.: МАУП, 2001. – 357 с.
 7. Русинка І. І. Конфліктологія. Психотехнології запобігання і управління конфліктами. / І.І. Русинка – К.: Професіонал, 2007. – 332 с.