Курсова робота (076 “Підприємництво та торгівля”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
190доцент Червона О. Ю.ЕКпМ-11с

Опис курсу

Курсова робота з нормативних дисциплін призначена для студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
Метою виконання курсової роботи є:
– закріпити та поглибити теоретичні знання, отримані при вивченні дисциплін «Економічне управління у бізнес-структурах», «Управління бізнес-процесами», «Інтелектуальний бізнес та електронна комерція»;
– використовувати отримані теоретичні знання при вирішенні конкретних практичних завдань;
– формувати у студентів уміння і навички застосування методів та інструментарію для обґрунтування економічно ефективних управлінських рішень.
Основними завданнями написання курсових робіт з нормативних дисциплін є навчити студентів:
– самостійно здійснювати пошук нормативно-правової, наукової та навчально-методичної літератури, аналізувати її та робити власні висновки;
– на прикладі конкретного підприємства виконувати розрахунки ключових параметрів діяльності підприємства, виявляти закономірності його розвитку;
– аналізувати фінансовий стан підприємства, розробляти рішення щодо управління прибутком і грошовими потоками, формувати структуру капіталу;
– розробляти й удосконалювати методичний інструментарій фінансової діагностики;
– економічно обґрунтовувати доцільність управлінських рішень стратегічного й оперативного характеру;
– складати операційні й фінансові бюджети підприємства та оцінювати їх виконання;
– вміти формувати бізнес-процеси для підприємств;
– застосовувати методичний та прикладний інструментарій для їх представлення та моделювання;
– готувати доповідь та наочні матеріали, що передають основний зміст роботи і пропозиції автора з подальшим публічним їх захистом.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму