Лідерство і командна робота

Тип: Нормативний

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Возна Л. Б.ЕКС-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКС-31сКліпкова О. І.

Опис курсу

Курс “Лідерство і командна робота” призначений для розвитку навичок ефективного керівництва та співпраці в команді. Студенти вивчатимуть стратегії лідерства, техніки мотивації колективу, а також особливості побудови та управління успішними робочими групами. Курс включає в себе аналіз прикладів кращих практик, вивчення концепцій комунікації, розвитку лідерських якостей та вирішення конфліктів в робочому оточенні. Студенти отримають практичні інструменти для створення сприятливого робочого середовища та досягнення спільних цілей в команді.

Рекомендована література

Основна література:
1. Адізес І. Командне лідерство. Як порозумітися з будь-яким
менеджером. К.: Наш формат, 2019, 304 с. 3.2.2.
3
бізнесі: навчальний посібник. Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. 100
с.
2. Гура Т., Романовський О., Книш А. Психологія лідерства в бізнесі:
навчальний посібник – Харків: «Друкарні Мадрид, 2017. – 100с.
3. Дороніна М. С. Культура ділового спілкування і партнерства:
навчальний посібник.. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2018. –204с.
4. Кеннеді Г. Домовлятися завжди. Як досягати максимуму в будь-яких
переговорах/ Гевін Кеннеді; пер. з англ. Тетяни Микитюк. – Харків:
Книжковий Клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2016 – 336 с.
5. Кові С. 7 звичок надзвичайно ефективних людей. Х.: Книжковий
клуб«Клуб Сімейного Дозвілля», 2012, 384 с.
6. Комарова К.В., Коляда С.П. Лідерство: навчальний посібник для
студентів вищих навчальній закладів. Дніпро: 2017. – 430 с.
7. Крейг Н. Лідерство починається з призначення. К.: Фабула, 2019,
240 с.
8. Максвелл Дж. 21 беззаперечний закон лідерства. Х.: Книжковий
клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2017. 320 с.
9. Нестуля О. О., Нестуля С. І., Кононец Н.В. Основи лідерства:
електронний посібник для самостійної роботи студентів. – Полтава :
ПУЕТ, 2018. – 241 с.
10.Про лідерство. Harvard Business Review. 10 найкращих статей /КМБУКС-К, 2018.- 216 с.
11.Розвиток лідерства / Л. Бізо, І. Ібрагімова, О. Кікоть, Є. Барань, Т.
Федорів ; за заг. ред. І. Ібрагімової. — К. : Проект «Реформа управління
персоналом на державній службі в Україні», 2012. — 400 с. ISBN 978-
617-661-029-8
12.Скібіцька Л. І. Лідерство та стиль роботи менеджера: навч.посіб.–
К.: Центр учбової літератури, 2019. – 192с.
13.Теорія і практика формування лідера: навчальний
посібник/О.Г.Романовський, Т.В. Гура, А.Є. Книш, В.В. Бондаренко –
Харків, 2017 р. –100 с.
14.Юрчишин, В.М., Ходак Л.М., Гобир Л.М. Групова динаміка та
комунікації : конспект лекцій. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. 146
с.
Додаткова лiтература:
1.Ващенко І. В. Конфліктологія та теорія переговорів : навч. посібник /
І. В. Ващенко, М. І. Кляп. – К. : Знання, 2013. – 407 с.
2.Економіка. Фінанси. Менеджмент. Актуальні питання науки і
практики. Режим доступу: http://efm.vsau.org/.
3.Книш А. Є. Емоційний інтелект лідера у сфері бізнесу : навчальний
посібник / А. Є. Книш; за заг. ред. О. Г. Романовського, С. В.
Калашникової. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016, – 40 с. ISBN 978-
617-7288-30-4
4. Острянська Н. В. Комунікативні процеси у навчанні. Х.: ХНАМГ,
2009. 24 с.
5.Сергеєва Л. М., Кондратьєва В. П., Хромей М. Я. Лідерство: навч.
посібн. /за наук. ред. Л. М. Сергеєвої. – Івано-Франківськ. «Лілея НВ».
2015. – 296 с.
4
6.Формування командного лідерства в університеті : навчальний
посібник / І. Прохор. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 40 с.
Інтернет ресурси:
1. Варенко В.М. Інформаційно-аналітична діяльність: Навч. посіб. К.:
Університет «Україна». 2014. 417 с. URL:
http://megalib.com.ua/content/1948_63_Tipologiya_komynikacii.html
2. Комунікації в організаціях: процес, типи, зв’язки, бар’єри
[Електронний ресурс] URL:
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/management/15040/
3. Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання
[електронний ресурс].
URL: https://studfiles.net/preview/5643730/page:15/
4. http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/1_57_2017_ukr/16.pdf
5. Бібліотека імені В.Вернадського. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу з: http://www.nbuv.gov.ua
6. Інтернет-портал для управлінців. – http://www.management.com.ua.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Лідерство та командна робота

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус