Логiстичний менеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Сохецька А. В.ЕКНМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ЕКНМ-51сдоцент Сохецька А. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Логістичний менеджмент” є оволодіння теоретичними основами, базовими категоріями логістичного менеджменту, методологічними аспектами організації і управління логістичною діяльністю в сучасних умовах.

Дисципліна призначена сформувати у студента комплексний підхід до вирішення завдань з логістичного управління, що стоять перед підприємством будь-якої форми власності та специфіки діяльності.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни “Логістичний менеджмент” є понятійний апарат логістичного менеджменту, еволюція концепцій логістичного менеджменту; сучасні методи планування, організації та контролінгу логістичної діяльності; інструменти задоволення потреб споживачів як головних суб’єктів логістичного ринку.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Логістичний менеджмент” є ознайомлення студентів з категоріями логістичного менеджменту, сучасними тенденціями в управлінні логістичними процесами; опанування методологічним апаратом організації логістичної діяльності на підприємствах; виховання здатності до творчого пошуку напрямків удосконалення маркетингової діяльності.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

принципи та методи організації і управління логістичною діяльністю в сучасних умовах.

Набути компетенції стосовно: управління логістичними процесами підприємства як системою, спрямованою на задоволення потреб споживачів.

Професійні компетенції: системна організація і інтеграція логістичних процесів на підприємстві, спрямованих на кінцеве задоволення споживачів; розробка маркетингової програми підтримки логістичних процесів; формування логістичних планів; побудова організаційних структур логістики; визначення критеріїв оцінки діяльності логістичної діяльності підприємств; здійснення контролю і аналізу виконання логістичних планів; оцінка ефективності діяльності окремих логістичних бізнес – процесів і всієї логістичної системи.

Вивчення дисципліни “Логістичний менеджмент” забезпечується отриманими знаннями з курсів „Маркетинг”, „Менеджмент”, ”Маркетингові комунікації” тощо.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. Теоретико-методологічні засади управління логістичною діяльністю
  2. Прикладні аспекти логістичного менеджменту

Рекомендована література

  1. Крикавський Є. Логістика та управління ланцюгами поставок: Навчальний посібник посібник / Є.Крикавський, О.Похильченко, М. Фертч. ­­– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 844 с.
  2. Тюріна Н. М. Логістика: Навчальний посібник. / Н. М.Тюріна, І. В. Гой, І. В. Бабій. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 392 с.
  3. Михаліцька Н. Я. Логістичний менеджмент: навчальний посібник / Н. Я. Михаліцька, М. Р. Верескля. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020. – 440 с.
  4. Кальченко А.Г., Кривещенко В.В. Логістика збірник  ситуаційних та практичних завдань: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2011. – 221 с.
  5. Крикавський Є.В., Чорнописька Н.В. Логістичні системи: навч. посібник. – Львів: Видавництво «Львівська політехніка», 2012. – 312 с.

Матеріали

Навч програма_Логістичн_менеджмент

Методичні рекомендації Логістичний менеджмент

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус