Логiстичний менеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Сохецька А. В.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Логістичний менеджмент” є оволодіння теоретичними основами, базовими категоріями логістичного менеджменту, методологічними аспектами організації і управління логістичною діяльністю в сучасних умовах.

Дисципліна призначена сформувати у студента комплексний підхід до вирішення завдань з логістичного управління, що стоять перед підприємством будь-якої форми власності та специфіки діяльності.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни “Логістичний менеджмент” є понятійний апарат логістичного менеджменту, еволюція концепцій логістичного менеджменту; сучасні методи планування, організації та контролінгу логістичної діяльності; інструменти задоволення потреб споживачів як головних суб’єктів логістичного ринку.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Логістичний менеджмент” є ознайомлення студентів з категоріями логістичного менеджменту, сучасними тенденціями в управлінні логістичними процесами; опанування методологічним апаратом організації логістичної діяльності на підприємствах; виховання здатності до творчого пошуку напрямків удосконалення маркетингової діяльності.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

принципи та методи організації і управління логістичною діяльністю в сучасних умовах.

Набути компетенції стосовно: управління логістичними процесами підприємства як системою, спрямованою на задоволення потреб споживачів.

Професійні компетенції: системна організація і інтеграція логістичних процесів на підприємстві, спрямованих на кінцеве задоволення споживачів; розробка маркетингової програми підтримки логістичних процесів; формування логістичних планів; побудова організаційних структур логістики; визначення критеріїв оцінки діяльності логістичної діяльності підприємств; здійснення контролю і аналізу виконання логістичних планів; оцінка ефективності діяльності окремих логістичних бізнес – процесів і всієї логістичної системи.

Вивчення дисципліни “Логістичний менеджмент” забезпечується отриманими знаннями з курсів „Маркетинг”, „Менеджмент”, ”Маркетингові комунікації” тощо.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Теоретико-методологічні засади управління логістичною діяльністю
 2. Прикладні аспекти логістичного менеджменту

Рекомендована література

 1. Кальченко А.Г. Логістика: Навчальний посібник — К.: КНЕУ, 2003. — 284 с.
 2. Пономарьова Ю.В. Логістика: Навчальний посібник — К.: ЦНЛ, 2003. — 189 с.
 3. Гаджинский А.М. Практикум по логистике. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и Ко, 2003.- 205 с.
 4. Кальченко А.Г. Основи логістики: Навчальний посібник — К.: Т-во “Знан­ня”, КОО, 1999. — 135 с.
 5. Кальченко А.Г. Логістика: Навчальний посібник — К.: КНЕУ, 2003. — 284 с.
 6. Пономарьова Ю.В. Логістика: Навчальний посібник — К.: ЦНЛ, 2003. — 189 с.
 7. Логистика: Учеб. пособие / Под ред. Б.А. Аникина. — М.: ИНФРА-М, 1999. – 327 с.
 8. Гаджинский А.М. Практикум по логистике. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и Ко, 2003.- 205 с.
 9. Бауэрокс Доналд Дж., Клосс Дейвид Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. 2-е изд. / [Пер. с англ. Н.Н. Барышниковой, Б.С. Пинскера]. – М.: ЗАО “Олимп-Бизнес”, 2008. – 640 с.
 10. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок: Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 503 с.
 11. Джонсон Джеймс, Вуд Дональд, Вордлоу Дэниел. Современная логиситика, 7-е издание: Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2002. – 624 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус