Логістика

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Дацко М. В.ЕКК-41с, ЕКк-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКК-41сдоцент Дацко М. В.

Опис курсу

Дисципліна  надає студентам необхідні знання для вивчення теоретичних і практичних аспектів та особливостей  логістики. Студенти засвоюють інструментарій розробки та реалізації завдань логістики, здобувають навички логістичного мислення; оцінки економічної ефективності логістичних рішень.

Після завершення цього курсу студент буде:

знати:

 • основні принципи логістичного підходу,
 • концепцію та методологію логістики;
 • особливості функціонування логістичних систем;
 • функціональні області логістики;
 • тенденції розвитку глобальної логістики.

  вміти:

 • організовувати спільну діяльність підрозділів підприємства;
 • визначати оптимальні параметри функціонування логістичної системи;
 • проводити вибір постачальника та умов поставки;
 • координувати процеси поставки з виробничими процесами,
 • визначати раціональні рівні запасів та умови їх зберігання;
 • керувати логістичними потоками.

Рекомендована література

Основна

 1. Власова Н. О. Формування ефективної закупівельної політики підприємств роздрібної торгівлі: Навч. посібник / Н. О. Власова, Ю. В. Пономарьова. – Харків, 2003. – 144 с.
 2. Гурч Л. М. Логістика: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Гурч. – К.: ДП: «Видавничий дім «Персонал», 2008. – 560 с.
 3. Дмитриченко М. Ф. Транспортні технології в системах логістики: Підручник / М. Ф. Дмитриченко, П. Р. Левковець, А. М. Ткаченко, О. С. Ігнатенко, Л. Г. Зайончик, І. М. Статник. – К.: ІНФОРМАВТОДОР. 2007. – 676 с.
 4. Заборська К. Основи логістики: навчальний посібник / К. Заборська, Л. Е. Жуковська – Одеса: ОНАЗім. О. С. Попова, 2011. – 216 с.
 5. Кальченко А. Г. Логістика / А. Г. Кальченко. – К.: КНЕУ, 2006. – 284 с.
 6. Крикавський Є. В. Логістика. Для економістів: Підручник – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2004. – 448 с.
 7. Крикавський Є. В. Логістика. Основи теорії: Підручник / Є. В. Крикавський. – Львів: НУ: «Львівська політехніка», Інтелект-Захід, 2006. – 456 с.
 8. Крикавський Є. В. Логістика: компендіум і практикум: Навч. посібник / Є. В. Крикавський, Н. І. Чухрай, Н. В. Чорнопильська. – К.: Кондор, 2006. – 340 с.
 9. Логістика: навч. посіб. / [О.М. Тридід, Г.М. Азаренкова, С.В. Мішина, І.І. Борисенко]. – К.: Знання, 2008. – 566 с.
 10. Неруш Ю.М. Логистика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2003. – 495с.
 11. Окландер М. А. Логістика: Підручник / М. А. Окландер. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 346 с.
 12. Тюріна Н. М. Логістика: Навч. посіб. / Н. М.Тюріна, І. В. Гой, І. В. Бабій. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 392 с.
 13. Юринець В. Є. Основи логістики: Навч. пос. / В. Є. Юринець. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 211 с.

Допоміжна:

 1. Джонсон Дж., Вуд Д.Ф, Вордлоу Д.Л., Мерфи П.Р. Современная логистика, 7-е издание: Пер. с англ. – М.: Изд.дом “Вильямс”, 2002. – 624 с.
 2. Бауэрсокс Д.Д., Клосс Д.Д. Логистика: интегрированная цепь поставок: Пер. с англ. – М. ЗАО “Олимп-Бизнес”, 2001. – 640 с.

Силабус:

Завантажити силабус