Логістика

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Дацко М. В.ЕКК-41с, ЕКк-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКК-41сдоцент Дацко М. В.
ЕКк-42сдоцент Дацко М. В.

Опис курсу

Дисципліна  надає студентам необхідні знання для вивчення теоретичних і практичних аспектів та особливостей  логістики. Студенти засвоюють інструментарій розробки та реалізації завдань логістики, здобувають навички логістичного мислення; оцінки економічної ефективності логістичних рішень.

Після завершення цього курсу студент буде:

знати:

 • основні принципи логістичного підходу,
 • концепцію та методологію логістики;
 • особливості функціонування логістичних систем;
 • функціональні області логістики;
 • тенденції розвитку глобальної логістики.

  вміти:

 • організовувати спільну діяльність підрозділів підприємства;
 • визначати оптимальні параметри функціонування логістичної системи;
 • проводити вибір постачальника та умов поставки;
 • координувати процеси поставки з виробничими процесами,
 • визначати раціональні рівні запасів та умови їх зберігання;
 • керувати логістичними потоками.

Рекомендована література

Основна

 1. Жарська І.О. Логістика: навч. посіб. Одеса: ОНЕУ, 2019. 209 с
 2. Заборська К. Основи логістики: навчальний посібник / К. Заборська, Л. Е. Жуковська Одеса: ОНАЗім. О. С. Попова, 2011. 216 с.
 3. Крикавський Є. В. Логістика. Основи теорії: Підручник / Є. В. Крикавський. Львів: НУ: «Львівська політехніка», Інтелект-Захід, 2006. 456 с.
 4. Логістика: навч. посіб. / [О.М. Тридід, Г.М. Азаренкова, С.В. Мішина, І.І. Борисенко]. К.: Знання, 2008. 566 с.
 5. Логістика: навч.посіб. / Безугла Л.С., Юрченко Н.І., Ільченко Т.В., Пальчик І.М., Воловик Д.В. – Дніпро: Пороги, 2021. 252 с.
 6. Марченко В.М. Логістика: Підручник/ В.М. Марченко, В.В. Шутюк. – К.: Видавничий дім «Артек», 2018. 312 с.
 7. Транспортна логістика; навч. посіб. / [І.М. Сокур, Л.М. Сокур, В. В. Герасимчук] К. Центр навчальної літератури, 2021.222с.
 8. Тюріна Н. М. Логістика: Навч. посіб. / Н. М.Тюріна, І. В. Гой, І. В. Бабій. К.: «Центр учбової літератури», 2015. 392 с.

     Допоміжна:

 1. Крикавський Є. В. Логістика: компендіум і практикум: Навч. посібник / Є. В. Крикавський, Н. І. Чухрай, Н. В. Чорнопильська. К.: Кондор, 2006. 340 с.
 2. Кальченко А. Г. Логістика. К.: КНЕУ, 2006. 284 с.
 3. Крикавський Є. В. Логістика. Для економістів: Підручник – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2004. 448 с.
 4. Власова Н. О. Формування ефективної закупівельної політики підприємств роздрібної торгівлі: Навч. посібник / Н. О. Власова, Ю. В. Пономарьова. Харків, 2003.144 с.
 5. Гурч Л. М. Логістика: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Гурч. К.: ДП: «Видавничий дім «Персонал», 2008. 560 с.\
 6. Дмитриченко М. Ф. Транспортні технології в системах логістики: Підручник /М. Ф. Дмитриченко, П. Р. Левковець, А. М. Ткаченко, О. С. Ігнатенко, Л. Г. Зайончик, І. М. Статник.  К.: ІНФОРМАВТОДОР. 2007. 676 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 2022

Завантажити силабус

Силабус: 2023

Завантажити силабус