Макроекономіка (051 “Економіка”, спеціалізації “Економічна аналітика та бізнес-статистика” і “Економіка та правове регулювання в бізнесі”)

Тип: Нормативний

Кафедра: аналітичної економії та міжнародної економіки

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Михайляк Г. В.ЕКю-11с, ЕКт-11с
232доцент Шегинський І. М.ЕКт-11с, ЕКю-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ЕКю-11с
ЕКт-11с
232ЕКю-11с
ЕКт-11с

Опис курсу

“Макроекономіка”, як галузь економічного знання, вивчає ефективність функціонування національної економіки. Особливу увагу макроекономіка приділяє вивченню впливу стабілізаційної політики на поведінку економічних суб’єктів та результативність національної економіки.

Вивчення “Макроекономіки” розпочинається з аналізу її предмета, об’єкта та методології, а також ознайомлення із схемою кругопотоку, яка відтворює механізм взаємодії економічних суб’єктів. Далі, з’ясовуємо суть основних макроекономічних показників – ВВП, рівнів безробіття і цін та платіжного балансу. У наступних темах розкриваємо проблеми виробництва і розподілу національного продукту, його споживання і зростання. Оскільки ринкова економіка – це єдність фізичної і монетарної економіки, то тут також аналізуються основні категорії монетарної економіки – гроші, процентні ставки і валютні курси.

У курсі вивчаємо важливий інструментарій дослідження макро- економічних явищ – модель АЕ і модель АD-AS. Відтак, за допомогою цих моделей, аналізуємо основні прояви макроекономічної нестабільності. Останні теми присвячені аналізові впливу макроекономічної політики (монетарної, фіскальної та зовнішньоторговельної) на досягнення рівноваги за повної зайнятості та подолання макроекономічної нестабільності.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

• засвоїти поняттєво-категоріальний апарат та інструментарій макроекономіки;

• розуміти механізм функціонування національної економіки;

• знати методику і вміти обчислювати основні макроекономічні показники;

• розуміти і пояснювати впливи заходів стабілізаційної політики на розвиток національної економіки

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус з навчальної дисципліни «Макроекономіка», що викладається в межах ОПП “Економічна аналітика та бізнес-статистика” і “Економіка та правове регулювання в бізнесі” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для здобувачів із спеціальності 051 “Економіка”

Завантажити силабус