Михайляк Галина Володимирівна

Посада: доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-63

Електронна пошта: galyna.mykhaylyak@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Динаміка сукупних видатків в економіці України

Стан зовнішньої торгівлі України

Міжнародні інвестиції

Митна справа

Курси

Публікації

Вибрані публікації

 1. Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка: підручник: у 2 кн. / С. М. Панчишин, П.І. Островерх, І.В.Грабинська та ін.; За ред. С.М. Панчишина і П.І. Островерха. 5-те вид., виправл. та доп.  – Л.: Апріорі, 2020. – Кн. 1: Вступ до макроекономіки. Макроекономіка. – 648с.
 2. Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка: підручник: у 2 кн. / С. М. Панчишин, П.І. Островерх, І.В.Грабинська та ін.; За ред. С.М. Панчишина і П.І. Островерха. 5-те вид., виправл. та доп.  – Л.: Апріорі, 2021. – Кн. 1: Вступ до макроекономіки. Макроекономіка. – 582с.
 3. Копилюк О.І. Михайляк І.В.Новітні методологічні підходи до оцінювання ефективності функціонування банківської системи на регіональному рівні Міжнародний науковий журнал “Інтернаука” Серія: Економічні науки. – №5 – 2018. – С. 66 – 71.
 4. Черничко Т. В., Михайляк Г.В., Михайляк І.В. Кредитна політика банків в умовах української моделі монетарного трансмісійного механізму Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». – Мукачево: Вид-во МДУ, 2018. – № 1 (9). –С. 188-194.
 5. Михайляк Г.В., Михайляк І.В. Кредитна політика банків та шляхи її оптимізації Економічний науково- практичний журнал “Причорноморські економічні студії” // Випуск 27, 2018). –С. 48-56.
 6. Михайляк Г.В. Суть, типи депозитної політики банків та шляхи її оптимізації Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». Випуск 3-2 (46), 2018. – С.106-109.
 7. Михайляк Г.В. Концептуальні підходи до формування державних видатків Міжнародний науковий журнал “Інтернаука” Серія: Економічні науки. – №11 (67), 2022. – С. 76 – 82.
 8. Черничко Т. В., Михайляк Г.В.Інструменти підтримки розвитку підприємств малого бізнесу Економіка та суспільство. Видавничий дім «Гельветика». – № 49, 2023.
 9. Стегней М., Черничко Т., Михайляк Г., Медвідь Л. Агропідприємництво в умовах розвитку цифрової економіки та в контексті забезпечення продовольчої безпеки Український журнал прикладної економіки. Том 8, №1. 2023. С.115-119.
 10. Михайляк Г.В. Аналіз споживчих видатків домогосподарств. Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. 22-23 жовтня 2021р. м. Дніпро. С. 6-8
 11. Аналіз державних видатків в Україні. Перспективи розвитку сучасної науки. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. 30-31 жовтня 2021р. м. Київ. С. 12-14.
 12.  Особливості сучасного ринку праці України. Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління,13 лютого -26 березня 2023 р. м. Рига, Латвія. С. 224-226.
 13. Черничко Т. В. Михайляк Г.В. Інструменти підтримки розвитку підприємств малого бізнесу. Сучасні тенденції розвитку науки й освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів. Збірник тез доповідей та матеріали IІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 18-19 травня 2023р. м. Мукачево. С. 433-43
 14. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник у 2 кн. // За ред. С.Панчишина, і П.Островерха. К.: Знання, 2013.(у співавторстві).
 15. Михайляк Г.В. Збільшення споживчих видатків як умова стабільного зростання економіки України. Формування ринкової економіки в Україні. Наук. збірник. Інтереко. За ред. С.М. Панчишина. Спецвипуск № 17 – Львів:, 2008. – С. 228 – 234. – 0,6/0,3 др. арк.
 16. Михайляк Г.В. Збільшення інвестиційних видатків як умова стабільного зростання економіки України. Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 39(1). – 2008. – С. 3 – 5. – 0,3 др. арк.
 17. Панчишин С.М., Михайляк Г.В. Вплив світової фінансової кризи на сукупні видатки в економіці України. Формування ринкової економіки в Україні. Наук. збірник. Інтереко. За ред. С.М. Панчишина. Спецвипуск № 20 – Львів:, 2009. – С. 180 – 183. – 0,3/0,15 др. арк.
 18. Михайляк Г.В., Михайляк І.В. Вплив світової фінансової кризи на структуру зовнішньої торгівлі України. Вісник Львівського університету. Спецвипуск № 21 – Львів:, 2010. – С. 436 – 445. – 0,4/0,2 др. арк.
 19. Михайляк Г.В. Вплив світової фінансової кризи на доходи і видатки домогосподарств України // Міжнародна наукова конференція “Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі та інвестиціях” – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013.– 0,15 др. арк.

Біографія

Народилася у м. Городок  Львівської обл.

1997-2002рр. – навчалася у Львівському національному університеті (Економічний факультет, кафедра фінансів та кредиту).

З 2002 по 2005рр. навчалася  в аспірантурі.

У 2006р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (Макроекономічний аналіз сукупних видатків в Україні).

З березня 2006р. – асистент кафедри економічної теорії.

З 2008р. – доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки Львівського університету.

Методичні матеріали

Робоча програма. Макроекономіка (Менеджмент), 2022р.

Робоча програма. Макроекономіка (Фінанси) 2022р.

Робоча програма. Митна справа і сертифікація товарів і послуг (Міжнародна економіка), 2023р.

Силабус. Макроекономіка (Менеджмент) 2022р.

Силабус. Макроекономіка (Фінанси) 2022р.

Силабус. Митна справа. 2023р.

Макроекономіка. Методичні поради та плани практичних занять для студентів освітньої програми “Міжнародна економіка” / За ред. С.М. Панчишина та П.І. Островерха. – Вид. 8-те, перероб. та доп. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 132 с.

Макроекономіка. Методичні поради та плани практичних занять для студентів освітньої програми “Міжнародна економіка” / За ред. С.М. Панчишина та П.І. Островерха. – Вид. -те, перероб. та доп. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 132 с.

Розклад